Backgrounds 84A1005
Drug Development

SAS® Drug Development

Zarządzanie i dzielenie się precyzyjnymi informacjami pochodzącymi z badań klinicznych skutkuje lepszymi decyzjami biznesowymi

SAS Drug Development umożliwia efektywne opracowywanie, realizację i zarządzanie analizami oraz raportowaniem w badaniach klinicznych.

To rozwiązanie jest jedynym repozytorium klinicznym, które zapewnia bezproblemową integrację ze środowiskiem badawczym i produkcyjnym SAS, które jednocześnie usprawnia i ułatwia zarządzanie procesami oraz projektami analitycznymi i raportowymi.

Korzyści z lepszego poznania badanego związku chemicznego przy użyciu SAS Drug Development przekładają się na wzrost zysku poprzez skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i zmniejszenie kosztów badawczych.

Stefan Driessen
Dyrektor Global Biometrics
Solvay Pharmaceuticals

Korzyści

Globalny dostęp do „jednej wersji prawdy”

SAS Drug Development zapewnia bezpieczny, globalny dostęp do scentralizowanego repozytorium informacji klinicznej dla wszystkich uprawnionych członków zespołu badawczego, bez straty czasu i zasobów, pracując w różnych systemach rozproszonych geograficznie w wielu organizacjach.

Więcej zaufania do decyzji w programach badań klinicznych

Dzięki temu rozwiązaniu, badacze kliniczni mogą łatwo podejmować kluczowe decyzje w programach badawczych na wcześniejszym etapie procesu i dzięki wczesnemu wglądowi w wyniki badań, mogą zaprojektować i uruchomić testy adaptacyjne.

Uzyskanie pełnej zgodności i kontroli

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby pomóc spełnić istniejące i pojawiające się regulacje rządowe, w tym 21 CFR Part 11, w zgodzie z dobrymi praktykami branżowymi i sprawdzonymi metodykami biznesowymi, zapewniając zautomatyzowane wersjonowanie, bezpieczeństwo, ścieżki audytu i powiązane kontrole.

Zautomatyzowana integralność, identyfikowalność i przejrzystość

Rozwiązanie to zapewnia zautomatyzowanie integralności, identyfikowalności i przejrzystości dokumentacji dla wszystkich działań związanych z analizą danych, poprzez:

 • Zapewnienie stałej kontroli jakości i bezpieczeństwa.
 • Umożliwienie wglądu w dane wejściowe i łatwe odtworzenie wyników w celu szybkiego udzielania odpowiedzi na zapytania organów nadzorczych dotyczące sposobu uzyskania konkretnych wyników.

   Usprawnienie procesów

   Funkcjonalności workflow zawarte w tym rozwiązaniu pomagają w zarządzaniu projektami i wspierają procesy związane z analizami i raportowaniem poprzez:

   • Obsługę wielokrotnych analiz, które mogą być prowadzone przez różnych członków zespołu, ze zróżnicowanymi prawami dostępu i uprawnieniami.
   • Zapewnienie całościowej wizji projektu, która daje stały wgląd w status działań analitycznych i raportowych.
   • Wykorzystanie rozwiązania jako forum komunikacji między zespołami opracowującymi i testującymi lub w ramach całego zespołu projektowego

   Krótsze cykle badawcze

   Rozwiązanie SAS usprawnia procesy, obniża koszty i skraca czas wprowadzania produktów na rynek przez:

   • Połączenie w jedną całość różnych źródeł informacji.
   • Zapewnienie funkcjonalności workflow oraz bezproblemowej integracji z narzędziami stosowanymi w celu transformacji, analizy i raportowania tych informacji.
   • Ułatwienie wydobycia wiedzy ze wszystkich posiadanych danych klinicznych na poziomie prób klinicznych, poszczególnych faz i działań terapeutycznych.
   Backgrounds 84A1253

   Funkcjonalności

   Drug Development
   • Zarządzanie informacjami
   • Kontrola zgodności

     • Analizy statystyczne
     • Workflow

      Young man and woman working together at laptop computer

      Looking for information on how to buy?

      Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

      Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

      Back to Top