SAS for Border Management

SAS® for Border Management

Ograniczenie ryzyka i zwiększenie efektywności przewozu osób i towarów na szeroką skalę

Rozwiązanie SAS for Border Management wykorzystuje zaawansowane funkcje analityczne w celu ustalenia prawdopodobieństwa, którzy podróżni i które ładunki są nielegalne lub obarczone wysokim ryzykiem, a które nie powinny być zatrzymywane.

Korzyści

Ograniczenie opóźnień

Dzięki funkcjom analizy i zarządzania ogromnymi zbiorami danych (Big Data) funkcjonariusze służby celnej mogą szybko podejmować decyzje dotyczące zatrzymania podróżnych lub ładunków. Rozwiązanie SAS pozwala skoncentrować środki zapobiegawcze i działania wokół podróżnych obarczonych potencjalnie wysokim ryzykiem, ograniczając w ten sposób zakłócenia i opóźnienia w zakresie obsługi pozostałych podróżujących.

Wykorzystanie danych z różnych źródeł

Poprawa efektywności w wyłapywaniu nielegalnych lub stanowiących wysokie ryzyko podróżnych i ładunków poprzez uwzględnienie dodatkowych danych operacyjnych pochodzących z niewykorzystywanych dotychczas źródeł. Przetwarzanie różnych list monitoringowych, służących do identyfikacji podróżnych wysokiego ryzyka, którym należy zadać pytania, zatrzymać lub traktować inaczej niezależnie od ich ogólnego wyniku badania ryzyka. Identyfikacja, które przesyłki z największym prawdopodobieństwem zawierają nielegalne lub niewłaściwie udokumentowane ładunki, dzięki efektywnej wymianie informacji oraz analizie wszystkich dostępnych danych.

Prognozowanie potrzebnych zasobów i ich optymalizacja

Skoncentrowanie działań prewencyjnych na podróżujących i ładunkach stanowiących faktyczne ryzyko. Identyfikacja osób i ładunków, które wymagają szczegółowej kontroli. Precyzyjne prognozowanie przepływu różnych rodzajów podróżnych i ładunków – wraz z kalkulacją ryzyka – w celu zaplanowania pracy, alokacji zasobów i uniknięcia potencjalnych „wąskich gardeł”.

Wykrywanie przypadków uchylania się od kontroli celnej

Skupienie operacji celnych, akcyzowych i zarządzania ochroną graniczną na imporcie nielegalnych towarów i surowców, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa (jak np. narkotyki czy broń) lub na importowanych towarach z niewłaściwą dokumentacją, które grożą znacznymi stratami w kontekście należnych opłat celnych. Technologia oceny ryzyka zapewnia niezbędne modele analityczne, pozwala na bardziej ukierunkowane i precyzyjne sortowanie nielegalnego lub niewłaściwie udokumentowanego ładunku i pozwala podnieść wskaźnik wykrywalności tego typu przestępstw.

Funkcjonalności

SAS for Border Management
  • Zaawansowane narzędzia analityczne
  • Ocena punktowa ryzyka
  • Przetwarzanie list monitoringowych
  • Analiza sieci powiązań

  • Zarządzanie informacjami operacyjnymi
  • Zarządzanie danymi
  • Sprawozdawczość

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top