Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wykrywanie nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów

Informacje o klinecie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został utworzony w 1990 roku w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. Od 2004 roku UFG pełni funkcję ośrodka informacji, prowadzącego rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i umów ubezpieczenia AC oraz związanych z nimi zdarzeń ubezpieczeniowych i wypłaconych odszkodowań. Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek przekazać UFG dane dotyczące umowy ubezpieczenia, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada uprawnienia do przetwarzania danych w celu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz identyfikacji i weryfikacji zjawisk związanych z przestępczością ubezpieczeniową. Obowiązkiem UFG jest również wypłata odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników.

Potrzeba biznesowa

Misją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. W związku z tym UFG, korzystając z danych przesyłanych przez zakłady ubezpieczeń, weryfikuje spełnienie zawarcia umowy ubezpieczenia OC i wysyła wezwania do zapłaty opłaty karnej do posiadaczy pojazdów mechanicznych, którzy tego obowiązku nie dopełnili. Ze względu na jakość i kompletność danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, UFG potrzebowało wsparcia narzędziowego, w celu podniesienia skuteczności typowania pojazdów bez aktualnego OC i wskazania profilu osób, które dopuszczają się tego nadużycia. Do realizacji tego zadania niezbędne było wykorzystanie zaawansowanej analityki.

Dlaczego SAS?

Głównym celem UFG jest identyfikacja pojazdów, które rzeczywiście nie posiadają ubezpieczenia OC oraz eliminacja pomyłek w klasyfikowaniu pojazdów bez OC wynikających z niekompletności bądź niskiej jakości danych w bazie. Z uwagi na zaangażowanie kilku jednostek organizacyjnych (w tym zakładów ubezpieczeń) w proces weryfikacji stanu posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz związane z tym przedsięwzięciem koszty, istotne było wykorzystanie sprawdzonych metod analitycznych. Zostały one zastosowane do typowania pojazdów, które w największym stopniu odpowiadają parametrom pojazdów bez ubezpieczenia OC. Zastosowanie narzędzi analitycznych pozwoliło ograniczyć zakres weryfikacji pojazdów do tych najbardziej podejrzanych. Wybór rozwiązania opartego o technologię SAS podyktowany był nie tylko funkcjonalnością, reputacją i rozpoznawalnością oferowanego narzędzia (zarówno w świecie biznesu, jak i nauki), ale także bogatym doświadczeniem merytorycznym i projektowym zespołu SAS.

W typowaniu wezwań zasadnych uzyskiwana jest skuteczność na poziomie około 70%. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, efektywność typowania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, liczona zasadnie nałożonymi wezwaniami do zapłaty opłaty karnej, zwiększyła się o 30% w odniesieniu do poziomu z lat poprzednich. Skuteczność taka została uzyskana przy łącznym wzroście liczby wysłanych wezwań do zapłaty o około 20%. Implementacja rozwiązania SAS pozwoliła zatem na istotne zwiększenie efektywności pracy pracowników Pionu Windykacji UFG, przy nieznacznym wzroście wolumenu obsługiwanych wezwań.

Elżbieta Wanat-Połeć,
Prezes Zarządu UFG

Rozwiązanie

W ramach dostarczanego rozwiązania zbudowany został system do wykrywania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów. Wdrożenie obejmowało:

  • Zbudowanie tabel analitycznych
  • Zbudowanie modelu analitycznego
  • Wdrożenie modułu komunikacji z zakładami ubezpieczeń
  • Integrację z systemem zarządzania wezwaniami do zapłaty

Biorąc pod uwagę potrzebę precyzyjnego rozróżniania pojazdów podejrzanych o brak ubezpieczenia OC ze względu na niekompletne lub błędne dane w bazie oraz pojazdów faktycznie nieposiadających obowiązkowego ubezpieczenia, zbudowany został model predykcyjny operujący na cechach z tabel analitycznych. Model powstał na bazie przypadków z wcześniejszych kontroli prowadzonych przez UFG oraz informacji dostarczanych przez instytucje zewnętrzne np. Policję. W efekcie wykonanych analiz powstał kod scoringowy, dzięki któremu możliwe jest automatyczne i cykliczne typowanie pojazdów najbardziej podejrzanych o nieposiadanie ubezpieczenia OC.

Po wyznaczeniu odpowiedniej grupy pojazdów informacje o nich trafiają do zakładów ubezpieczeń w specjalnie przygotowanym formularzu weryfikacyjnym. Każdy zakład ubezpieczeń otrzymuje listę pojazdów, które zostały wytypowane jako nieposiadające obowiązkowego ubezpieczenia OC, w celu weryfikacji tego faktu w swoich systemach źródłowych.

Integracja z systemem zarządzania wezwaniami umożliwia automatyczne założenie sprawy z wezwaniem do zapłaty opłaty karnej dla wytypowanych właścicieli pojazdów podejrzanych o brak ubezpieczenia OC. Znacząco poprawia to ergonomię pracy i pozwala na obsługę większej liczby wezwań.

Korzyści

Pierwszą uzyskaną korzyścią jest zdecydowany wzrost skuteczności typowania posiadaczy pojazdów bez ważnego ubezpieczenia OC. Został on osiągnięty poprzez udoskonalenie mechanizmów selekcji z wykorzystaniem analityki oraz poprzez zapewnienie współpracy w zakresie typowania nieubezpieczonych z zakładami ubezpieczeń. W efekcie znacznie ograniczono koszty obsługi niezasadnych wezwań. „W typowaniu wezwań zasadnych uzyskiwana jest skuteczność na poziomie około 70% . Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu efektywność typowania nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, liczona zasadnie nałożonymi wezwaniami do zapłaty opłaty karnej, zwiększyła się o 30% w odniesieniu do poziomu z lat poprzednich. Skuteczność taka została uzyskana przy łącznym wzroście liczby wysłanych wezwań do zapłaty o około 20%. Implementacja rozwiązania SAS pozwoliła zatem na istotne zwiększenie efektywności pracy pracowników Pionu Windykacji UFG, przy nieznacznym wzroście wolumenu obsługiwanych wezwań.” – powiedziała Elżbieta Wanat-Połeć, Prezes Zarządu UFG. Równie ważnym aspektem wdrożenia było budowanie świadomości społecznej o problemie występowania nieubezpieczonych pojazdów oraz zaprojektowanie systemu, jako procesu zapewniającego automatyzm oraz cykliczność. Dzięki wdrożonemu systemowi uzyskano nowe możliwości opisu potencjalnych posiadaczy pojazdów, którzy dopuszczają się wskazanego nadużycia. Przewidywanym długookresowym efektem systematycznych i automatycznych kontroli prowadzonych przez UFG będzie sukcesywna eliminacja takiego wzorca zachowania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Potrzeba biznesowa:

Efektywne wykrywanie nadużyć polegających na niedopełnieniu przez właścicieli pojazdów obowiązku zakupu ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. W wymiarze praktycznym, podniesienie skuteczności typowania pojazdów i ich właścicieli bez OC w ramach kontroli własnych UFG. Celem jest zapewnienie szczelności rynku obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce.

Rozwiązanie:

Środowisko analityczne zawierające SAS® Enterprise Miner – rozwiązanie umożliwiające wykonywanie zaawansowanych analiz statystycznych i data mining, pozwalające na wytypowanie tych pojazdów, dla których o braku wymaganego ubezpieczenia OC można wnioskować z najwyższą pewnością.

Korzyści:

Wzrost skuteczności typowania nadużyć związanych z brakiem posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Obniżenie kosztów obsługi i negatywnego odbioru społecznego niezasadnych wezwań do wniesienia opłaty karnej z tytułu braku obowiązkowego ubezpieczenia. Ograniczenie liczby zdarzeń z udziałem pojazdów, których właściciele nie posiadają ubezpieczenia OC.

Odwiedź Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.