Orange Polska SA

Budowa platformy typu Business Intelligence do automatyzacji i operacyjno-analitycznego wsparcia kluczowych procesów w obszarze rozliczania, planowania, raportowania i zarządzania sprzedażą.

Informacja o Kliencie

Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów telekomunikacyjnych w Europie Środkowej. Posiada największą w Polsce infrastrukturę techniczną, wspierającą świadczenie usług z zakresu telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz transmisji danych. W oparciu o nią świadczy 20 mln klientów usługi w najnowocześniejszych technologiach. Działa we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego, prowadzi własną działalność badawczą i wdrożeniową w dziedzinie telekomunikacji. Całkowity zasięg sieci Orange obejmuje 99,8 proc. populacji kraju. Orange Polska jest częścią światowej telekomunikacyjnej Grupy Orange.

Potrzeba biznesowa

Dynamiczny rozwój sieci Orange w Polsce oraz rosnące zróżnicowanie portfela oferowanych produktów i usług spowodowały wzrost zapotrzebowania na sprawny i kompleksowy dostęp do wszystkich danych i informacji sprzedażowych. Jako kluczową potrzebę zdefiniowano wdrożenie kompleksowej platformy do planowania, raportowania, rozliczania i zarządzania sprzedażą. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, realizacja projektu wymagała zmierzenia się z wieloma wyzwaniami na płaszczyźnie technologicznej i biznesowej:

 • Rozproszone źródła danych i brak spójności miedzy nimi
 • Wielość systemów przetwarzających zdarzenia sprzedażowe poza domeną IT
 • Brak wydajnej i kompleksowej platformy raportowej dla 23 tys. odbiorców biznesowych
 • Brak wydajnego i kompleksowego narzędzia do zarzadzania celami w pionie sprzedaży
 • Brak wydajnego i kompleksowego narzędzia do planowania sprzedaży do poziomu sprzedawcy, usługi i produktu
 • Wysokie ryzyko finansowe i operacyjne związane z generowaniem połowy rozliczeń manualnie
 • Długi czas (time to market) wdrożenia nowego modelu rozliczeniowego, nawet do 8 miesięcy
 • Brak możliwości szybkiego dostosowania do zmian wewnętrznych oraz biznesowych (rynkowych)

Rozwiązanie

Firma Orange Polska zdecydowała się na współpracę z partnerem technologicznym SAS Institute i wdrożenie nowoczesnej i elastycznej platformy typu Business Intelligence do automatyzacji i operacyjno-analitycznego wsparcia kluczowych procesów w obszarze rozliczania, planowania, raportowania i zarządzania sprzedażą usług oraz produktów wraz z modułami dla użytkowników biznesowych oraz IT. Platforma, funkcjonuje w Orange Polska pod nazwą SPEED. W ramach projektu przeprowadzono integrację systemów źródłowych i zbudowano konwergentną hurtownię danych na potrzeby sprzedaży (rozliczenia, raportowanie, planowanie). Funkcjonalność systemu zapewnia:

 • Systemową obsługę planowania i prognozowania sprzedaży z uwzględnieniem korekt
 • Samodzielne zarządzanie i automatyzację procesu rozliczeń sprzedaży realizowanego przez pracowników Orange
 • Moduły użytkowników biznesowych obsługujące:
  • Proces rozliczeń prowizyjnych i premiowych, w tym błyskawicznego rozwoju modeli oraz reguł biznesowych
  • Proces i workflow obsługi reklamacji rozliczeń
  • Nadawanie celów i planowanie sprzedaży
  • Prognozowanie sprzedaży
  • Raportowanie zarządcze
 • Moduły użytkowników / administratorów IT obsługujące:
  • Warstwa hurtowni - zapewnienie danych dla procesów biznesowych
  • Aplikacja administracyjna oraz słownikowa

Komentarz klienta:

Projekt SPEED był pierwszym projektem prowadzonym w Orange w trybie agile tj. prace trwające ponad 2 lata odbywały się w silnie zintegrowanym zespole przedstawicieli biznesu, IT, BI i SAS Institute. W szczytowych momentach w projekcie brało udział 160 osób. Tylko dzięki elastyczności wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia, doświadczeniu dostawcy, który rozumiał złożoność i dynamikę biznesu, wdrożyliśmy narzędzia do zarządzania sprzedażą na miarę czasów cyfrowych.

Bożena Leśniewska
Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Orange Polska SA

Uzyskane korzyści

System SPEED zrealizowany w partnerstwie technologicznym z SAS Institute zapewnia możliwość zarządzania całym portfolio usług i daje możliwość monitorowania aktywności, efektywności sprzedażowej i kosztowej ponad 10 000 sprzedawców, konsultantów i doradców klienta. System zapewnia wiele wymiernych korzyści w zakresie planowania, raportowania i rozliczania sprzedaży:

 • Samodzielność biznesu w zarządzaniu modelami rozliczeniowymi (wdrażanie nowych i modyfikacje istniejących).
 • Pierwsza kompleksowa platforma Business Intelligence łącząca procesy rozliczeniowe Fix i Mobile, pełna konwergencja kanałów sprzedaży, usług, produktów, zdarzeń sprzedażowych oraz struktury sprzedaży.
 • Szybsze wdrażanie nowych i modyfikacje istniejących modeli rozliczeniowych. Skrócenie czasu wdrożenia nowego modelu rozliczeniowego z kilku miesięcy do kilku dni.
 • Przyspieszenie naliczeń i skrócenie czasu cyklu rozliczeniowego.
 • Jednorodne i kompletne środowisko do zarządzania rozliczeniami.
 • Elastyczne zarządzanie strukturą sprzedaży.
 • Jedno źródło prawdy dla zdarzeń sprzedażowych na poziomie detalicznym oraz zarządczym.
 • Możliwość elastycznej rozbudowy platformy o nowe moduły biznesowe.
Orange Polska SA

Potrzeba biznesowa:

Automatyzacja i kompleksowe wsparcie procesu planowania, raportowania, rozliczania i zarządzania sprzedażą.

Rozwiązanie:

Platforma SAS Business Intelligence – kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia pozyskanie danych zgromadzonych w istniejących w organizacji źródłach danych oraz ich zamianę w spójną informację, niezbędną decydentom do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

Korzyści:

System SPEED zrealizowany w partnerstwie technologicznym z SAS Institute zapewnia możliwość zarządzania całym portfolio usług i daje możliwość monitorowania aktywności, efektywności sprzedażowej i kosztowej ponad 10 000 sprzedawców, konsultantów i doradców klienta.

Odwiedź Orange Polska SA na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.