Nytteverdi for hele selskapet med Solvens II

Solvens II regelverket er omfattende og stiller store krav til forsikringsselskapene både i forhold til datakvalitet, rapportering og dokumentasjon. Regelverket stiller samme krav til store og små selskaper, og for mindre aktører som Eika var det naturlig å søke støtte utenfor egen organisasjon for å oppfylle kravene og utnytte mulighetene.

Fra en Risk Managers ståsted betyr Solvens II først og fremst økt fokus på risikostyring, forteller Hans Olav Høiby i Eika. Høiby var Risk Manager og prosjektansvarlig for forsikringsselskapets arbeid med Solvens II, og opplever regelverket både som en krevende lovpålagt oppgave og en mulighet for forretningsutvikling i selskapet. Nå har han gått inn i en ny stilling som CFO og viseadministrerende direktør.

- Økt fokus på risikostyring fører også til økt oppmerksomhet fra toppledelsen på hvordan datakvalitet og analyse kan bidra til forretningsmessige fordeler. Resultatene fra riskarbeidet gir oss bedre grunnlag for og kvalitativ støtte for strategiske beslutninger.

Unngå byråkrati uten merverdi

Målet med å oppfylle kravene i Solvens II er selvfølgelig å bli compliant i tide, fortsetter Hans Olav, men det er også viktig å unngå at byråkratiet tar overhånd. - Samtidig med at vi lager systemer og rutiner for å oppfylle regelverket, er vi i Eika opptatt av å unngå at Solvens II kun genererer økte kostnader som følge av mer administrasjon.

Reglene er like for alle forsikringsselskaper uavhengig av størrelse, og for oss som er en relativt liten virksomhet er det avgjørende at vi også evner å utvikle bedre interne modeller som en følge av Solvens II. Erfaringen så langt er at vi kan bruke kunnskap og innsikt fra prosjektet både til helhetlig utvikling av selskapet og ned på produktutviklingsnivå i de enkelte avdelingene.

Viktig å ha støtte i ekstern kompetanse

Eika har jobbet med tilpasning til Solvens II-regelverket siden 2008 og Høiby understreker verdien av å ha samarbeidspartnere med erfaring fra tilsvarende prosjekter. - Vår erfaring så langt er at dette er krevende materie. Det er mange paralleller til Basel II, men Solvens II går på de fleste områdene lenger og stiller strengere krav. Det finnes også lite formalkompetanse på området, og nødvendig kunnskap må utvikles i selskapet underveis i prosjektet.

Vi har en risk-organisasjon på fem medarbeidere i Eika-gruppen som jobber tett sammen og utveksler erfaringer på tvers. Samtidig utnytter vi relasjonen til SAS Institute og risk-kompetansen som deres rådgivere har. Da vi valgte SAS som samarbeidspartner, var det avgjørende at leveransen inneholdt mer enn en teknisk løsning. Vi opplever at SAS kan mye, og det er viktig for et lite selskap som Eika at partnerne våre har helhetsforståelse for utfordringene vi skal løse.

Hans Olav Høiby, CFO og viseadministrerende direktør.

Riktig startpunkt legger grunnlaget for et godt resultat

Hvordan man etablerer et prosjekt er som regel avgjørende for sluttresultatet. For Eika sin del ble Solvens II-prosjektet startet med en omfattende GAP-analyse. Hans Olav Høiby trekker frem en slik analyse som et absolutt krav i forhold til å sikre et godt resultat.

- Vi brukte GAP-analysen både til egen læring og som grunnlag for valg av leverandør. Det er naturlig at aktører som gir råd om løsninger for å møte Solvens II-kravene også har en salgsagenda, men det forsterker viktigheten av å ha et godt grunnlag for å gjøre riktige valg på selvstendig basis. Vi sammenlignet naturligvis SAS Institute sine forslag med vår egen GAP-analyse, og fant at de i stor grad var sammenfallende.

I tillegg til godt forarbeid trekker Høiby frem intern forankring. - Aksept og forståelse i toppledelsen er i teorien en forutsetning for suksess, men ikke alltid like enkelt å gjennomføre i praksis. I Eika har vi fra starten hatt full støtte og fokus fra ledelsen i forhold til forståelse for prosjektet, hvilke behov som følger av regelverket og ikke minst viktigheten av at prosessene gjennomføres riktig. Nytteverdi for hele selskapet har vært et overordnet krav og sikret at vi ikke bygger opp rapporter og rutiner som ikke kan brukes som planlagt.

På spørsmål om hva han ville gjort dersom Eika hadde fått mulighet til å starte Solvens II-prosjektet på nytt og med de erfaringene de har gjort seg til nå, svarer Høiby at han ville fulgt samme veien én gang til. - Vi er ikke i mål enda, men sammen med SAS Institute er vi godt i gang med å løse både pålagte oppgaver og utnytte mulighetene som følger av Solvens II i form av kvalitetsfokus, analyser, og gode interne rutiner.

Les mer om løsningen her
Risk Management

eika-logo

Utfordring

Solvens II regelverket er omfattende, og stiller store krav til forsikringsselskapene både i forhold til datakvalitet, rapportering og dokumentasjon.

Løsning

SAS® Risk Management for Insurance

Fordeler

Bedre utnyttelse av mulighetene som følger av Solvens II har gitt Eika et styrket kvalitetsfokus, gode interne rutiner og et bedre grunnlag for strategiske beslutninger.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.