Algemene voorwaarden SAS Opleidingen

De algemene voorwaarden van SAS Opleidingen hebben betrekking op de opleidingen verzorgd door SAS® Institute B.V., hierna: 'SAS', gevestigd te Huizen aan de Flevolaan 69 (1272 PC) en ingeschreven in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32043244. 'Klant' of 'U' betekent de persoon of juridische entiteit die de opleiding boekt en/of enige cursist.

1.    Inschrijving en Annulering

1.1          Aanmelding voor een opleiding kan telefonisch plaatsvinden. Dit resulteert in een voorlopige inschrijving welke gedurende een periode van vijf (5) werkdagen zal worden aangehouden. Een registratie voor een opleiding is pas definitief zodra een gecompleteerd inschrijfformulier is ontvangen door SAS via de SAS Education website, en SAS een schriftelijke bevestiging via e-mail heeft verzonden van de inschrijving voorafgaand aan de opleiding. Indien er inkoopgegevens van de Klant vermeld dienen te worden op de factuur van SAS dan zal de Klant deze inkoopgegevens tegelijk met de aanmelding voor de opleiding aan SAS verstrekken.

1.2          Tot tien (10) werkdagen voor aanvang van een reguliere opleiding kunt u kosteloos annuleren, hetgeen uitsluitend schriftelijk mogelijk is. De annuleringstermijn voor een bedrijfsspecifieke  opleiding is vijftien (15) werkdagen. Annuleert u later dan de gestelde termijn dan bent u de volledige opleidingsvergoeding verschuldigd. Het staat u vrij de reguliere opleiding zonder bijkomende kosten door een collega te laten volgen. In dat geval dient u SAS zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

1.3          SAS behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen voor een reguliere opleiding of in geval van ziekte van de docent een opleiding te allen tijde te annuleren.

2.    Tarieven en betaling

2.1          De tarieven voor de reguliere opleidingen treft u aan op de opleidingskalender. De genoemde tarieven zijn inclusief opleidingsmateriaal, ontbijt, lunch, dranken en versnaperingen. Naast reguliere opleidingen biedt SAS tevens bedrijfsspecifieke opleidingen aan. De investering is afhankelijk van het onderwerp, de geschatte voorbereidingstijd, duur en locatie van de opleiding. Indien een bedrijfsspecifieke opleiding met de Klant wordt overeengekomen waarbij de opleiding dient te worden verzorgd op de locatie van de Klant, dan zal de Klant alle benodigde materialen, referentiedocumenten, apparatuur en hulpmiddelen aan SAS verschaffen.

2.2          De vergoeding voor de opleiding wordt na afloop van de opleiding aan u gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer. Indien u niet tijdig betaalt, wordt u geacht van rechtswege in verzuim te zijn en bent u zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

2.3          SAS behoudt zich het recht voor de tarieven van de opleidingen op elk moment te wijzigen of te herzien.

2.4          Alle gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW.

3.        Opleidingsmateriaal

3.1          Op het verstrekte opleidingsmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Eigendomsrechten op de documentatie en eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten berusten te allen tijde bij SAS. SAS en alle andere product- en servicenamen van SAS Institute zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SAS Institute Inc., Cary NC, USA.

3.2          Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist. Het is niet toegestaan het materiaal te kopieren, te verspreiden of bekend te maken voor enig ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van uw kennis.

4.  Vertrouwelijkheid

4.1          Elk van de partijen zal redelijke maatregelen treffen om onbedoelde toegang tot haar vertrouwelijke informatie door de wederpartij te voorkomen. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie welke ten tijde van de openbaarmaking duidelijk als 'Vertrouwelijk' is gemarkeerd of aangemerkt, naar haar aard vertrouwelijk is of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden afgeleid ('Vertrouwelijke Informatie'). Elke partij gaat ermee akkoord om alle redelijke inspanningen te doen om te voorkomen dat alle Vertrouwelijke Informatie die is ontvangen in het kader van en in relatie tot de cursus wordt onthuld aan derden gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van openbaarmaking. Deze beperking is niet van toepassing op informatie welke:

- algemeen beschikbaar is voor het publiek;
- zonder enige beperking is vrijgegeven door een partij;
- onafhankelijk is ontwikkeld of verworven door de ontvangende partij;
- bekend was bij de ontvangende partij voorafgaand aan ontvangst van de openbaar makende partij;
- vrijgegeven is op grond van een wettelijk bevel of juridische procedure. Elke partij zal redelijke inspanningen doen om de openbaar makende partij te informeren van een dergelijk bevel voorafgaand aan openbaarmaking. Voor de toepassing van dit artikel zal SAS' moedermaatschappij SAS Institute Inc. niet worden aangemerkt als een 'derde.

4.2          SAS kan enige Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief eventuele toekomstige amendementen daarop) of andere informatie, zoals verkregen door SAS via het inschrijfformulier, verzamelen in verband met uw registratie en gebruiken voor het aanbieden van bepaalde producten en diensten. Deze Persoonsgegevens en andere informatie zal worden behandeld in overeenstemming met SAS' privacy statement waarvan een actuele versie kan worden gevonden op http://www.sas.com/en_us/legal/privacy.html of op verzoek kan worden verstrekt.

5.      Garantie en Aansprakelijkheid

5.1          SAS garandeert dat de opleidingen zullen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten. De enige verhaalsmogelijkheid in geval van een inbreuk op deze garantie is de terugbetaling van de vergoeding die is betaald voor de betreffende opleiding. SAS wijst alle overige garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de op grond van deze Overeenkomst verzorgde opleiding dan wel de behaalde resultaten af, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of garanties voortvloeiend uit gewoonte of handelsgebruik dan wel de manier van zaken doen.

5.2          SAS is niet aansprakelijk voor enige winstderving of voor indirecte of gevolgschade, op grond van contractuele overeenkomst of onrechtmatige daad, ongeacht of de mogelijkheid van zulke schade al dan niet aan SAS bekend is gemaakt of door SAS redelijkerwijs voorzien had kunnen worden.

5.3          In geen geval zal SAS aansprakelijkheid voor enige schade, inclusief directe of transactieschade, het bedrag overschrijden dat is betaald voor de betreffende opleiding.

5.4          De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing op personenschade,  schade wegens overlijden of fraude.

6.      Algemeen

6.1          Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder en beheerst door Nederlands recht. De partijen stemmen ermee in om alle redelijke inspanningen te doen om gezamenlijk enig dispuut welke onder deze Overeenkomst ontstaat op te lossen. Indien deze inspanningen niet slagen stemmen de partijen ermee in om zich te wenden tot de Nederlandse rechter voor de oplossing van enig dispuut.

6.2          Indien enig gedeelte van deze Overeenkomst niet afdwingbaar of anderszins nietig wordt geacht, zal dit gedeelte weggelaten worden en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

6.3          Het nalaten door een van de partijen op enig moment, of gedurende enige tijdsperiode, om enige bepaling van deze Overeenkomst in te roepen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand met betrekking tot een dergelijke bepaling en zal in geen geval invloed hebben op het recht van elk van de partijen om later een dergelijke bepaling alsnog in te roepen.

6.4          U stemt in met het volgende en in het geval dat uw medewerkers zich onder uw bestelling registreren voor deelname aan een opleiding van SAS informeert u hen dat zij met het volgende akkoord moeten gaan om aan de opleiding te mogen deelnemen: 'Om toegang te worden verleend tot de locatie van de opleiding (hierna te noemen: het 'Pand') doet u hierbij afstand van alle vorderingen tegen SAS en de eigenaren van het Pand (indien SAS niet de eigenaar is) en hun kantoren, directeuren, medewerkers en agenten (hierna te noemen: de 'Ontheven Partijen') voor verlies, diefstal, vernieling
of schade aan eigendom, inclusief maar zonder beperking van het bedrijfseigendom of persoonlijk eigendom van u en uw medewerkers, agenten, gasten, genodigden of vertegenwoordigers in, op of nabij het Pand en voor letsel aan u of uw medewerkers, agenten, gasten, genodigden of vertegenwoordigers in, op of nabij het Pand. De Ontheven Partijen dragen geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van u en uw medewerkers, agenten, gasten, genodigden of vertegenwoordigers of hun bedrijfseigendom of persoonlijk eigendom tijdens aanwezigheid in, op of rond het Pand. Dit artikel is niet van  toepassing op schade die direct is veroorzaakt door opzettelijk wangedrag van de Ontheven Partijen.'

6.5          Deze Overeenkomst omvat de gehele en exclusieve verklaring van de partijen omtrent de verzorgde opleidingen, en vervangt alle eerdere communicatie omtrent het onderwerp van de Overeenkomst. Aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden die staan vermeld op enige huidige of toekomstige inkoopdocumenten van de Klant worden verworpen. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd via een amendement dat specifiek verwijst naar deze Overeenkomst en is ondertekend door gevolmachtigden van beide partijen.

Back to Top