Sint Maartenskliniek verhoogt omzet én zorgkwaliteit.

Meer grip op zorgprocessen en betere stuurinformatie

Een hogere omzet, beter op de patiënt afgestemde zorg en meer efficiency. Het is allemaal mogelijk gemaakt door de implementatie van SAS. "We sturen nu niet langer op de achteruitkijkspiegel, maar kijken vooruit en anticiperen op de toekomst."

Zorgkwaliteit

De Sint Maartenskliniek, met vestigingen in Nijmegen en Woerden, is al 75 jaar gespecialiseerd in houding en het bewegingsapparaat. De voornaamste medische specialismen zijn orthopedie, reumatologie en revalidatie, en het ziekenhuis heeft ook een eigen Sport Medisch Centrum. Als enige ziekenhuis in Nederland werkt de Sint Maartenskliniek sinds 2005 al volledig op prestatiebekostiging. Dat betekent dat de kliniek marktgerichter is dan de meeste andere ziekenhuizen. "Patiënten kiezen voor ons ziekenhuis vanwege de kwaliteit van de zorg", zegt Van den Enden. Hij gelooft dat analytische software daar een bijdrage aan kan leveren.

Platformonafhankelijke dataopslag

De eerste stappen op weg naar die kwaliteitsverbetering hadden niet zozeer een medische insteek, maar een financiële. Als CFO beschikte Van den Enden niet over eenduidige informatie. Dat was te wijten aan een complex applicatielandschap dat was ontstaan doordat in het verleden vrijwel altijd werd gekozen voor best-of-breed. “En als we dat niet konden vinden, dan bouwden we het zelf.” Het integreren en goed ontsluiten van al die verschillende pakketten was echter een ramp, mede doordat er een grote variëteit bestond in hoe dingen werden vastgelegd. “Dat is atuurlijk funest. We konden niet met zekerheid zeggen dat we alles tijdig factureerden wat we mochten factureren”, zegt Van den Enden. Daarom besloot de Sint Maartenskliniek een nieuwe strategie op de informatiehuishouding te ontwikkelen. Deze bestond uit het eenduidig ontsluiten van de informatie en het systematisch invoeren van data governance. Het ziekenhuis koos daarbij voor SAS Data Management. “Met SAS kunnen we informatie volledig platformonafhankelijk en tijdsonafhankelijk opslaan, zodat de data daarna door iedere applicatie hergebruikt kan worden. Dat betekent dat we data nog maar één keer hoeven vast te leggen”, zegt Van den Enden. Dit vergemakkelijkte de implementatie van het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) aanzienlijk. “We konden de data gewoon zelf migreren en waren daarvoor niet afhankelijk van een externe dienstverlener.”

Met SAS kunnen we de informatie volledig platform onafhankelijk en tijdsonafhankelijk opslaan, zodat de data daarna door iedere applicatie kan worden hergebruikt. Geert van den Enden Directeur Financien, Control & Informatisering Sint Maartenskliniek

Compleet, tijdig en juist

Uiteraard gebruikt de Sint Maartenskliniek SAS voor analyses en rapportages, maar het ziekenhuis maakt er ook zijn processen mee inzichtelijk. "Het is nu bijvoorbeeld in één oogopslag duidelijk uit hoeveel stappen het maken van een creditfactuur bestaat. Het is de bekende 20/80-regel: die creditfactuur voegt weinig waarde toe maar zorgt wel voor veel werk. Als je dat proces inzichtelijk maakt, zie je ook wat de meest voorkomende aanleidingen zijn waarom er een creditfactuur gemaakt moet worden, dus je weet ook wat je moet verbeteren om te voorkomen dat je nog creditfacturen maakt". Dit begon met heldere afspraken over administratieve handelingen: aan alle medewerkers – van receptionisten tot en met artsen – is duidelijk gemaakt wanneer ze welke informatie moeten invoeren en wat de consequenties zijn voor de rest van de keten als zij die informatie niet tijdig, juist of compleet registreren. "Dat klinkt heel eenvoudig, maar dit is een hels karwei, want het betekent dat iedereen zijn werkwijze moet aanpassen", weet Van den Enden. "Dat kun je dus ook niet van vandaag op morgen invoeren, maar je verandert geleidelijk via de plando-check-act cyclus."

Zorg verbeteren

Toen in oktober 2011 het ZIS live ging, betekende dit meteen het startsein om meer uit SAS te halen. "Tot de ingebruikname van het ZIS concentreerden we ons op het ontsluiten van die data die voor het ZIS belangrijk is. De focus lag op juistheid, tijdigheid en compleetheid. Nu we dat goed voor elkaar hebben, is het tijd om een stap verder te gaan met business analytics", zegt van den Enden. "Daarmee kunnen we ons zorgproces verder verbeteren." Hij geeft opnieuw enkele voorbeelden. "In het ZIS staan de complete dossiers van alle patiënten, waarmee we over een schat aan informatie beschikken over de factoren die het succes van bepaalde behandelingen bepalen. Daarmee kunnen we een vrij aardige voorspelling maken van de slagingskans van een behandeling en we kunnen een verwachting uitspreken hoe lang het herstel duurt. Natuurlijk weet je hoe lang iemand gemiddeld genomen van een meniscsoperatie moet herstellen, maar nu kun je het voorspellen voor een specifieke patiënt die al een bepaalde geschiedenis heeft." Een ander voorbeeld is een betere manier van afspraken plannen. Dat gebeurt al op de reumapoli. "In het verleden kwamen patiënten standaard bijvoorbeeld om de drie maanden voor controle. Nu kunnen we op basis van geregistreerde meetwaarden van het ziekteverloop voorspellen wanneer een patiënt het beste de vervolgafspraak zou moeten hebben. In het ene geval is dat na twee maanden, in het andere pas na vijf maanden. Dat is voor patiënten prettiger, want die krijgen zorg op maat, maar we kunnen ook nog eens 20 procent meer patiënten behandelen. En dat terwijl artsen het idee hebben dat ze het nu minder druk hebben dan voorheen." Betere patiëntenzorg en meer omzet dus, terwijl de waargenomen werkdruk daalt.

DOT-simulaties

SAS heeft het bovendien mogelijk gemaakt dat de Sint Maartenskliniek in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) DOT-simulaties uitvoert. DOT staat voor DBC Op weg naar Transparantie en is het tweede-generatie declaratiesysteem voor de zorg. De relevante uitkomsten zijn door de NZa op haar website gepubliceerd. "We kwamen er door de simulaties achter dat het zinvol is te weten op basis van welke criteria verzekeraars een factuur toekennen, want dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze facturen in één keer kloppen." Op deze manier zorgt SAS voor meer grip op de financiën. "We zitten natuurlijk al zes jaar in de prestatiebekostiging, maar tot voor kort konden we alleen achteruit kijken. We konden niet goed voorspellen wat de omzet de komende periode zou zijn. Nu hebben we dat inzicht wel en kunnen we proactief sturen op: financiën, kwaliteit en efficiency. Als we bijvoorbeeld zien dat we de komende maand ruimte hebben voor bepaalde operaties, kunnen we een marketingcampagne starten om mensen te attenderen op de mogelijkheid zich bij ons te laten opereren in plaats van in hun lokale streekziekenhuis. Zo kunnen we erop sturen dat de OK altijd bezet is."

Datakwaliteit

Dit alles loopt niet vanzelf goed. De Sint Maartenskliniek heeft een afdeling Zorgcontrol in het leven geroepen, die als taak heeft te controleren of iedereen alles goed vastlegt. Bovendien is er een afdeling Rapportage & Analytics, die de door medewerkers gewenste rapportages maakt en die er bovendien voor zorgt dat daarbij rekening wordt gehouden met alle relevante aspecten. "Je wilt immers dat efficiencyverbetering en kwaliteitsverhoging hand in hand gaan, en niet ten koste gaan van elkaar. Doordat we nu inzicht hebben in alle factoren kunnen we op voorhand al voorspellen of een bepaalde efficiencyverbetering invloed heeft op de zorgkwaliteit." De Sint Maartenskliniek heeft in de periode van ruim een jaar veel bereikt. Van den Enden herhaalt dat het succes valt of staat bij juiste, complete en tijdige informatie. "Het vergt veel energie en doorzettingsvermogen om zover te komen dat informatie ook daadwerkelijk correct is en tijdig wordt ingevoerd. Maar lukt dat eenmaal, dan zijn de vruchten die je ervan plukt erg zoet."

SAS Datamanagement Sint Maartenskliniek

Uitdaging

De Sint Maartenskliniek had geen eenduidige informatievoorziening. Verschillende systemen bevatten andere gegevens. Hierdoor wist het ziekenhuis niet eens zeker of ze alles wel factureerden wat ze mochten factureren. Laat staan dat het mogelijk was om proactief te sturen.

Oplossing

Voordelen

De resultaten en de kwaliteit van de zorg zijn verbeterd door juiste en tijdige facturatie, betere planning van afspraken waardoor artsen meer patiënten kunnen behandelen en door proactieve sturing op de bezetting.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top