SAS brengt bronsystemen van NS Reizigers bij elkaar

Kortere time-to-market

Veranderingen in processen en organisaties volgen elkaar steeds sneller op en vragen om meer flexibiliteit in onder andere de informatievoorziening. De traditionele managementinformatie systemen van de NS konden de toenemende vraag naar kwalitatief goede informatie niet meer aan. "Dat was onder meer de aanleiding om de informatievoorziening te reorganiseren" zegt
Wim Begthel, Sectorhoofd BI Beheer binnen het Business Intelligence Competence Center (BICC) van NS Reizigers. "Veranderingen resulteerden vaak in aanpassingen aan de maatwerk bedrijfssystemen zoals HR, finance en procurement. Dit is duur en zeer arbeidsintensief. Bijna elke applicatie had zijn eigen rapportage- en analyseomgeving die onderling niet met elkaar communiceerden." Om te kunnen voldoen aan vragen uit de organisatie, zoals de stiptheid waarmee de treinen rijden of hoeveel een personeelslid kost, was een gedegen informatie-voorzieningsproces nodig. Dit proces moest ondersteuning bieden aan een snel veranderende organisatie waarbij de vraag naar nieuwe of gewijzigde informatie een kortere time-to-market kent.

Het traject werd gestart binnen het Finance Center en de ICTafdeling. Zij hebben gezamenlijk de uiteindelijke architectuur vormgegeven. Tijdens dit traject is er veel aandacht besteed aan flexibiliteit. NS wilde een omgeving inrichten die kan meegroeien en aangepast kan worden aan de wensen en eisen van de organisatie. Na een uitgebreid selectieproces werd gekozen voor SAS. Een belangrijke reden vormde de hoge snelheid van het verwerken van grote hoeveelheden data.

Het Centraal DataWarehouse (CDW) vormt de kern van de hele omgeving. Hierin worden alle benodigde data uit de bronsystemen verzameld en zodanig gestandaardiseerd dat ze eenduidig zijn. Hierin zijn ook de bedrijfsregels opgenomen. Voor het inlezen van de brondata wordt gebruik gemaakt van de module SAS Data Integration Server. Het presenteren van gegevens via informatieportalen wordt ondermeer mogelijk gemaakt door SAS Information Delivery Portal (IDP). "Daarbij biedt SAS de mogelijkheid om onderhoudswerkzaam heden op de SAS-modules met eigen mensen uit te voeren. We streven er hierbij naar om een gezonde mix te hebben tussen interne en externe SAS-expertise", zegt Begthel.

Bij de NS zal de datastroom steeds verder toenemen. Het is nu eenvoudiger om data uit verschillende bronsystemen te combineren.

Elma van Schaik
Sectorhoofd BI Ontwikkelingen

Volwaardig BICC

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een volwaardig Business Intelligence Competence Center (BICC). Binnen de afdeling is een scheiding aangebracht tussen beheer en ontwikkeling. Beheer is verantwoordelijk voor zowel back-end als front-end. De ontwikkelingsgroep houdt zich bezig met alle nieuwe aanvragen en wijzigingen op bestaande omgevingen.

"Dergelijke projecten moet je stapsgewijs, maar wel gestaag doorvoeren", zegt Elma van Schaik, Sectorhoofd BI Ontwikkeling binnen het BICC. "Het feit dat we onderdeel zijn van het Finance Center doet vermoeden dat we ons alleen richten op het financiële gebied, maar we doen veel meer dan alleen het beschikbaar stellen van financiële rapportages. We leveren informatie op tactisch en strategisch niveau ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen binnen NS Reizigers." Van Schaik is tevens aangesteld als account-manager van het BICC en probeert in die rol nieuwe klanten te winnen binnen NS Reizigers.

Ze ziet een duidelijke groei in de vraag naar informatieproducten. "Zo is de afdeling die zich bezighoudt met de bijsturing van de treindienst, ook voortvarend van start gegaan. Deze afdeling bestaat voor het overgrote deel uit analisten die continu op zoek zijn naar bijvoorbeeld oorzaken van vertragingen of de effecten van nieuwe dienstregelingen. Vragen die voorheen erg veel tijd kostten om te beantwoorden maar die ze nu sneller en beter kunnen invullen." Daarnaast worden de diensten van het BICC inmiddels ook ingezet om te bepalen of de Service Level Agreements die zijn afgesloten met externe partijen ook daadwerkelijk gehaald worden. "NS Reizigers heeft bijvoorbeeld een contract met ProRail. Op basis van de informatie die wij aanleveren wordt gecontroleerd of ProRail zijn afspraken nakomt. Zo wordt inzichtelijk of ProRail de vertrekborden op de stations op tijd instelt", licht Van Schaik toe.

Ontwikkelingen

Zowel Van Schaik als Begthel zien rol voor het BICC steeds belangrijker worden. Van Schaik vertelt, "Door de elektronische verkopen komt er veel meer informatie over reisgedrag van onze klanten beschikbaar. Deze informatie is voor verschillende afdelingen zeer interessant. Denk maar aan de afdelingen die zich bezighouden met sales en marketing." Doordat er vooraf veel tijd is besteed aan de architectuur die technisch perfect wordt ondersteund door de SAS-oplossingen, springt het BICC snel in op nieuwe vragen vanuit de organisatie. Daarnaast is het nu eenvoudig om data uit verschillende bronsystemen met elkaar te combineren. Door alle nieuwe ontwikkelingen binnen NS zal de datastroom de komende periode steeds verder toenemen. Iets waar het BICC zich op moet voorbereiden vindt Begthel. Gezien de snelle verwerkingstijd van SAS, ook bij grote hoeveelheden data, zal dit naar verwachting niet tot problemen leiden."

SAS Data Management NS Reizigers

Uitdaging

Interne klanten voorzien van kwalitatief goede en up-to-date informatie.

Oplossing

SAS Business Intelligence
SAS Data Management

Voordelen

  • Meegroeiende architectuur die grote hoeveelheden data kan verwerken
  • Eenvoudig inspringen op informatievragen vanuit de organisatie

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top