Inzicht in het totale kredietrisico

LeasePlan Corporation professionaliseert Credit Risk Management met SAS

Als internationale wagenparkbeheerder met een bankvergunning moet LeasePlan Corporation voldoen aan de Basel II voorschriften. Dat betekent onder andere dat de organisatie het risico management goed op orde moet hebben om de greep op financiële risico’s te versterken. Met de implementatie van de geavanceerde methode binnen Basel II gaat LeasePlan verder dan de voorgeschreven regelgeving.

Leaseplan heeft de SAS Credit Risk Management-oplossing geïmplementeerd. Met dit fundament voldoet LeasePlan niet alleen aan de regelgeving, maar heeft daarmee ook meer inzicht in klantrisico’s. Bovendien kan LeasePlan door de lagere kapitaaleisen meer groeien met dezelfde hoeveelheid kapitaal. Tot slot biedt de oplossing gedetailleerde rapportages over de processen en prestaties binnen de verschillende bedrijfsonderdelen. Met deze waardevolle informatie kan LeasePlan haar strategie en processen monitoren en zo nodig stroomlijnen. 

Onze internationale vestigingen beschikken over gedetailleerde informatie en risico’s binnen de portefeuille direct zijn af te leiden.

Erwin de Jong
Senior Vice President Risk Management

Geavanceerde methode

Edwin de Jong, SVP Risk Management van LeasePlan Corporation: “Omdat we een banklicentie hebben, moet de organisatie voldoen aan de regelgeving van Basel II. Bij het bouwen van de business case om dit te realiseren, was een verdere professionalisering van het risk management het uitgangspunt. Basel II biedt de keuze uit een gestandaardiseerde methode en de geavanceerde methode voor credit risk management.

In het eerste geval is er sprake van een gestandaardiseerde rekenmethode. De geavanceerde methode maakt gebruik van interne modellen voor het bepalen van het vereiste kapitaal om klantrisico’s af te dekken. Hierbij wordt per klant een inschatting van het risicoprofiel gemaakt waarna iedere klant aan een specifieke rating-klasse wordt gekoppeld. Deze rating-klassen onderscheiden zich door de waarschijnlijkheid dat een klant in betaalmoeilijkheden komt.”

Hoe staan we ervoor?

De drijfveren voor LeasePlan om te kiezen voor de geavanceerde methode waren divers. De Jong: “Allereerst biedt een professioneel risk management framework een beter inzicht in de performance van processen. De informatie die wij via de geavanceerde methode verkrijgen, biedt een basis voor het maken van bewuste keuzes en het stroomlijnen van de bedrijfsactiviteiten. Dit gaat verder dan alleen het verbeteren van de kwaliteit van het credit risk management. De geavanceerde methode biedt ook een beter beeld van hoe we er als bedrijf voor staan. We krijgen een goed beeld van de gebieden waar we eventueel meer risico kunnen nemen en het inzicht in de kapitaalbehoefte per bedrijfsonderdeel is beter. Dit is van belang in het geval van acquisities of bij de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Bovendien kan een gedetailleerd en toetsbaar inzicht in de risico’s betekenen dat we minder kapitaal kunnen reserveren dan volgens de norm van de gestandaardiseerde methode. Dat kapitaal is dan beschikbaar voor onze bedrijfsvoering en eventuele groeiplannen.”

Krachtig systeem

De keuze voor de geavanceerde methode betekende dat LeasePlan interne modellen moest ontwikkelen om de risico’s per klant te kunnen berekenen in uiteenlopende klantcategorieën. Een consolidatieslag biedt vervolgens inzicht in de bijbehorende kapitaaleisen. Een ander belangrijk punt is de validatie. Die is nodig om de voorspellingen die de ontwikkelde modellen genereren te toetsen. De Jong: “Dit proces vereist een systeem dat deze berekeningen snel en betrouwbaar uitvoert. Een systeem dat het opzetten en uitvoeren van geavanceerde modellen voor credit risk management ondersteunt, de kapitaalberekeningen uitvoert, de mogelijkheid biedt om op flexibele basis scenario-analyses en stresstests te verzorgen en de data op eenvoudige wijze beschikbaar stelt voor validatie.” Een ander vereiste was dat naast de geavanceerde methode ook de gestandaardiseerde methode ondersteund kon worden. “Dit is nodig omdat voor het gebruik van de geavanceerde methode goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) vereist is. Tot dat moment zijn we verplicht volgens de gestandaardiseerde methode te rapporteren”, aldus De Jong.

Selectie SAS Credit Risk Management

Na een zorgvuldige afweging koos LeasePlan voor de SAS Credit Risk Management-oplossing. “We hebben gesprekken met verschillende leveranciers gevoerd. De SAS implementatiepartner Business & Decision bood ons de mogelijkheid tot een referentiebezoek bij een gerenommeerde bank en dat gaf ons een goede indruk van het SAS-systeem. De look & feel van het systeem speelden daarbij zeker een rol. De schermen, uitkomsten en rapporten zijn zeer helder en overzichtelijk. Ook de flexibiliteit en de inzetbaarheid maakten indruk. Het is mogelijk om naar eigen inzicht en behoefte snel rapportages te maken. Bovendien was SAS de enige leverancier die op dat moment een geïntegreerde oplossing voor datamining en credit risk management aanbood. Dit maakt het mogelijk om vanuit één pakket de berekeningen van de kapitaalvereisten op verschillende niveaus uit te voeren. Bijvoorbeeld per klant, entiteit, regio, faciliteit of geconsolideerd. Andere leveranciers hadden voor deze verschillende stappen meerdere modules nodig.”

Professionele partners

Tijdens en na de implementatie is volgens De Jong ruimschoots aan de verwachtingen voldaan: “Er was sprake van een constructieve samenwerking tussen LeasePlan, SAS en implementatiepartner Business & Decision. Alle partijen brachten hun specifieke kennis en vaardigheden in en hielden elkaar op die manier scherp. Het is ons gebleken dat SAS en Business & Decision partners zijn die goed inspelen op de behoeften in de markt. Gezien onze ambitieuze doelstellingen was die steun erg belangrijk.” De SAS Credit Risk Management-oplossing ondersteunt het credit risk management van LeasePlan op een breed vlak. Bijvoorbeeld voor alle relevante portefeuilleanalyses die de risico’s binnen Basel II in kaart brengen. LeasePlan benut het SAS-systeem ook voor afgeleiden van Basel II, zoals Economic Capital-berekeningen.

De Jong: “Onze internationale vestigingen beschikken nu over zeer gedetailleerde informatie, waardoor risico’s binnen de portefeuille direct zijn af te leiden en inzicht bieden in de risk adjusted return van klanten, portefeuilles en entiteiten. De krachtige datamining-functionaliteit biedt ook voordelen op andere vlakken dan credit risk management. Deze is op termijn ook inzetbaar voor residual value risk management. Dat onderstreept dat het gehele traject voor ons meer betekend heeft dan het voldoen aan de vereisten van Basel II. Het was ook de aanleiding tot nog verdergaande professionalisering van ons risk management. We hebben de gewenste resultaten gerealiseerd: een flexibel credit risk management-systeem, de beschikbaarheid van waardevolle rapportages waarmee we onze processen op uiteenlopende vlakken kunnen optimaliseren en bovendien, na goedkeuring door DNB, meer kapitaalruimte. De SAS Credit Risk Managementoplossing biedt ons de mogelijkheid om die voordelen ook echt te realiseren.”

SAS Credit Risk Management Leaseplan

Uitdaging

Een platform voor risico management om de grip op de financiele risico's te versterken en te voldoen aan de voorgeschreven richtlijnen.

Oplossing

SAS Business Intelligence
SAS Risk Management

Voordelen

  • Eén platform voor riskmanagement waardoor alle data centraal beschikbaar en eenduidig is.
  • Inzicht in het totale kredietrisico.
  • Meer kapitaal beschikbaar hebben om investeringen te doen in het wagenpark en meer kapitaalsruimte

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top