ING vergroot transparantie risico kapitaalberekening met SAS

Diepgaande statistische analyse, calculatiekracht en heldere rapportages met tailor-made SAS operational risk oplossing.

ING bouwt al jaren aan een stabiel kapitaalraamwerk. Om de relatie tussen de kapitaaleisen en de risicobeheersing vast te leggen, ontwikkelde de internationale financiële dienstverlener interne modellen. De berekeningen voor deze modellen werden in eerste instantie gedaan in spreadsheets. De behoefte aan meer transparantie, robuustheid en toetsbaarheid van de berekeningen in het Capital at Risk-proces viel samen met de eisen die Basel II op dit vlak stelt. De SAS operational risk oplossing biedt ING de statische analyse, rekenkracht en rapportages die de transparantie en integriteit van het calculatieproces ondersteunen. Bovendien is het gehele traject van data verzamelen tot aan de berekening van het kapitaal volledig te auditten. Op het niveau van business units is nu concrete informatie beschikbaar om het kapitaalbeslag te optimaliseren en simulaties en stresstests uit te voeren. Op deze manier kunnen beter gefundeerde besluiten worden genomen.

Interne modellen

"Bij het opzetten van het kapitaalframework hebben we zelf interne modellen ontwikkeld om te berekenen hoeveel kapitaal we voor operationele risico's moeten aanhouden. Basel II bracht die ontwikkeling in een stroomversnelling. Daarnaast moest de kwaliteit van onze modellen inzichtelijk worden gemaakt tegenover de toezichthouder, de Nederlandsche Bank", zegt Theo van Zandvoort, hoofd corporate operational risk management. "Op zich sloten onze interne statistische modellen goed aan op de Advanced Measurement Approach (AMA) binnen Basel II. Maar er waren wel wat aanvullende eisen en dus aanpassingen nodig."

De berekeningen voor de interne modellen van de ING werden uitgevoerd in spreadsheets, maar die aanpak liep tegen haar grenzen aan. Marnix van der Ploeg, als hoofd kapitaalteam verantwoordelijk voor de berekening van het operationeel risicokapitaal: "Vrijwel alle kolommen waren in gebruik. Een ander probleem was de transparantie. Door de vele links was het lastig om onderlinge relaties te bekijken en zichtbaar te maken. Al met al was deze aanpak zeer bewerkelijk en door de omvang waren betrouwbaarheid en data-integriteit lastig aantoonbaar. Verder was de functiescheiding een aandachtspunt. Het proces was niet robuust genoeg omdat het gros van de handelingen door een beperkte groep mensen werd uitgevoerd. Dat sloot niet voldoende aan op de hoge eisen die de toezichthouder stelt aan de robuustheid van het proces en de functie-scheiding. Op dat moment kwamen dus verschillende interne en externe zaken samen. Dat was het vertrekpunt voor de verdere automatisering van ons kapitaalframework en de zoektocht naar een krachtige analyse en rapportageoplossing."

 

SAS is een gerenommeerde naam in de financiële wereld en de SAS operational risk oplossing biedt krachtige statistische basisfunctionaliteit en een robuuste database omgeving.

Theo van Zandvoort
Hoofd Corporate Operational Risk Management

Krachtige user-interface

De datastromen- en processen binnen ING waren al ondergebracht in een datawarehouse, waardoor de focus bij de softwarekeuze gericht was op verwerking, statistische analyse en presentatie.De oplossing moest bovendien goed aansluiten op de situatie bij ING waarbij de modellen al ontwikkeld waren. Van Zandvoort: "Standaardoplossingen waren geen optie en bij de tailor-made oplossingen voldeed SAS aan al onze basiseisen. SAS is een gerenommeerde naam in de financiële wereld en de SAS operational risk oplossing biedt krachtige statistische basisfunctionaliteit en een robuuste database omgeving. Ook het allocatiemechanisme voor het toekennen van kapitaal aan business units is sterk ontwikkeld. Wat betreft de user-interface en de mogelijkheden om te tailoren maakte SAS indruk tijdens de demo's. De SAS oplossing is object georiënteerd en biedt krachtige visuele opties. Tot slot was snelheid ook een belangrijk keuzeargument: de selectie, ontwikkeling en implementatie moesten binnen een jaar gebeuren."

 

Commitment

Om de implementatie snel efficiënt te laten verlopen, bouwde SAS een user case waarin het gehele traject helder in kaart is gebracht. Van der Ploeg: "We hebben ervoor gekozen om extra tijd te besteden aan de ontwerpfase om zo onzekerheden in het vervolgproces zo veel mogelijk te minimaliseren. Ook op dat vlak hebben we aan risicomanagement gedaan en konden we uiteindelijk scherper calculeren. Het project was budget gestuurd, waardoor we gedwongen werden duidelijke keuzes te maken over de functionaliteit. De testfase nam wat meer tijd in beslag dan gepland, maar het gehele proces is in zeer goede samenwerking verlopen. SAS had voortdurend specialisten stand-by als er vragen waren. Er was duidelijk commitment van SAS om het gewenste resultaat, een robuust en transparant systeem, te bereiken."

SAS hostingteam

En dat is gelukt. In het vierde kwartaal draaide SAS nog schaduw naast de spreadsheets, maar in Q1 van 2009 waren de rollen al omgedraaid. Een bijkomend voordeel van deze keuze voor SAS is dat er binnen ING al diverse onderdelen SAS gebruiken. Daardoor is er binnen de organisatie al ruime kennis aanwezig, bijvoorbeeld binnen het speciale SAS hostingteam. Van Zandvoort: "De keuze voor SAS vereiste wel een migratie van SAS 8 naar SAS 9. En dat betekende wel extra werk. Tegelijkertijd kunnen we op termijn de IT-beheeraspecten van ons systeem overdragen aan de corporate IT-divisie. Dat stelt onze econometristen in staat om zich volledig te concentreren op de modelontwikkeling en berekeningen."

In de nieuwe situatie beschikt ING over een volwassen, robuust en transparant calculatieproces voor risicokapitaal. Van der Ploeg: "Het proces is nu goed ingeregeld en goed gedocumenteerd. We hebben niet alleen meer grip op de berekeningen zelf, maar het gehele traject is volledig transparant en te auditten. Elk detail of parameter is traceerbaar. Dat biedt zowel intern al extern veel voordelen. Intern kunnen we onze modellen effectief valideren en extern bieden we de DNB en accountants de inzichten die ze nodig hebben. Naast een beter inzicht in en de automatisering van de standaardberekeningen per kwartaal, kunnen we nu ook ad hoc vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld om de kapitaaleffecten van een mogelijke acquisitie of desinvestering in kaart te brengen. Daarvoor kunnen we in SAS snel queries inregelen en uitvoeren." Naast het voldoen aan regelgeving was de vertaalslag naar voordelen voor de business units ook een belangrijke drijfveer voor de automatisering. Van Zandvoort: "Op termijn willen we business units zelf toegang geven tot hun eigen dataset om zelf simulaties uit te voeren. Bijvoorbeeld naar het effect van een nieuw product op het kapitaal. Maar ook voor het vaststellen van expected losses in het budgetterings-proces. De risicokapitaalberekeningen stonden centraal maar goede tooling biedt de business dus ruime mogelijkheden."

Ook op andere gebieden binnen ING Group ziet Van Zandvoort nog kansen. "Operational risk is sterk event driven. Maar ook op het gebied van credit risk worden de effecten van specifieke gebeurtenissen steeds belangrijker. Binnen die ontwikkeling is het efficiënt dat we de modellen die daarbij horen al ingericht hebben en ook daar kunnen inzetten. Die mogelijkheden onderstrepen het feit dat we met SAS een keuze voor een schaalbare, flexibele en vooral krachtige basis voor risicobeheersing hebben gemaakt."

ING logo

Uitdaging

ING wilde haar Capital at Risk-berekeningen (CaR) op basis van zelfontwikkelde interne modellen verder automatiseren. Naast gefundeerde berekeningen op basis van de interne modellen moest deze ontwikkeling ook leiden tot meer transparantie, robuustheid en heldere presentatie/rapportage.

Oplossing

SAS Risk Management

Voordelen

  • Verbeterde transparantie
  • Beter inzicht in de totstandkoming van berekeningen en het proces is beter toetsbaar.
  • Meer grip op operationele risico's
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top