Agis ondersteunt zorginnovatie met BI-omgeving

Potentie van de data optimaal benutten

De zorg is een complexe omgeving met veel betrokken partijen en uiteenlopende regelgeving. In dat speelveld zijn partijen voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de beschikbare budgetten en middelen efficiënter te benutten, zonder dat dit ten koste gaat van de zorg voor patiënten. Verantwoorde besluitvorming vereist een geïntegreerd en betrouwbaar beeld van de gehele situatie. Dit wordt bemoeilijkt doordat gegevens vaak in afzonderlijke systemen en in verschillende formaten zijn opgeslagen. Het verzamelen van eenduidige gegevens en het analyseren van complexe gegevenssets zijn noodzakelijk voor inzicht en besluitvorming. Om dat proces te verbeteren, heeft Agis Zorgverzekeringen op basis van SAS Enterprise BI Server en SAS Enterprise Guide een business intelligence-omgeving ingericht. De rapportages die dit oplevert, worden voor diverse doeleinden ingezet. Als sturingsinformatie voor innovatieve projecten, voor het genereren van maatwerkrapporten, maar ook voor de ondersteuning van complexe berekeningen van het actuariaat en het leveren van audit-data.

Met SAS zijn we erin geslaagd om de waardevolle informatie in onze systemen breed toegankelijk te maken voor medewerkers.

Matthew Hemmes
Manager Business Intelligence

Samenhang ontdekken

"Binnen Agis richt het Expertisecentrum zich op zorgontwikkeling, management-ondersteuning en innovatieprojecten. Het centrum is vergelijkbaar met een R&D-afdeling", zegt Matthew Hemmes, manager BI bij Agis Zorgverzekeringen. "De afdeling BI binnen het centrum levert zowel reguliere als ad-hoc informatiediensten ter ondersteuning van deze activiteiten. Dit team startte als de afdeling Onderzoek en Informatie. Toen lag de focus van de data-analyses vooral bij performance management. Er werd primair gekeken naar de kosten van specifieke doelgroepen en de productie van ziekenhuizen of huisartsen. Inmiddels ligt het zwaartepunt bij zorginhoudelijke onderwerpen zoals de segmentatie van de patiënten en de aard van de zorgvragen op regio of wijkniveau. Dat vraagt een geïntegreerde blik op de informatie en het vermogen om de samenhang en dwarsverbanden tussen gegevens te bepalen. Zo kunnen we als zorgverzekeraar beter anticiperen op ontwikkelingen."

De data-analyses en rapportages werden in het verleden gemaakt door een kleine groep experts. "Zij ontwikkelden de analysemodellen en verzorgden analyses en rapportages. De modellen die zij ontwikkelden en gebruikten, waren zeer complex. Hierbij maakten de experts overigens gebruik van SAS Analytics Pro", zegt Hemmes. "Eindgebruikers hadden weinig zicht op de analyses en hebben geen toegang tot de analyseomgeving, waardoor ze afhankelijk waren van de analisten voor het verkrijgen van een geïntegreerd zorgbeeld ." Dit was de reden om een businesscase op te zetten voor de ontwikkeling van een BI-omgeving waarmee de beschikbare informatie breder inzetbaar is binnen de organisatie en die ook eindgebruikers toestond om complexe rapporten op een eenvoudige wijze te genereren."


Behoefte aan maatwerkrapportages

Dit traject liep vrijwel gelijktijdig met het opstarten van het zorgprogramma 'Grote Steden', waarin wordt onderzocht of het nuttig is om in steden als Amsterdam of Rotterdam een andere zorgaanpak te ontwikkelen. Hemmes: "Binnen het programma werken divisies met raakvlakken op dit onderwerp nauw samen. Er is duidelijk behoefte aan een helder beeld van de aard van zorg en consumptiepatronen in steden ten opzichte van andere gebieden. De beschikbaarheid van deze gegevens is noodzakelijk voor de strategische ontwikkeling van de nieuwe zorgaanpak." Mede door dit project nam het aantal analysevragen sterk toe. Dat gold ook voor bredere behoefte aan standaardrapportages. "We wilden informatie uit verschillende bronbestanden eenvoudig kunnen integreren en deze data snel en eenvoudig kunnen verwerken in rapportages. Daarbij zijn de experts verantwoordelijk voor het onderhouden van het model. Verder moeten eindgebruikers snel zelfstandig queries en rapporten kunnen genereren. Om de verspreiding van de analyses eenvoudig te maken en de presentatie hiervan te waarborgen, hebben we gekozen voor de add-in voor MS Office. Bovendien kunnen eindgebruikers, zoals beleidsmedewerkers, de resultaten dan ook eenvoudig gebruiken in hun gesprekken met gemeenten of zorgaanbieders."

Enthousiast ontvangen

De combinatie van SAS Enterprise BI Server en Enterprise Guide met een MS Office add-in voldeed goed aan alle wensen van Agis. Hemmes: "We werkten al naar tevredenheid met SAS, maar dan vooral als een experttool. Nu hebben we de inzetopties sterk uitgebreid. Op dit moment wordt de SAS-omgeving gebruikt voor specifieke toepassingen door drie afdelingen Zorg, Commercie en het programma Grote Steden. Daarnaast gebruiken we de analysekracht van SAS ook voor het genereren van spiegelinformatie voor zorgverleners en andere instellingen." Verder ziet Hemmes nog vele andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de afdeling Materiële Controle die de complexe controle van declaraties of dbc's doet. "Zij voeren risicoanalyses uit en bij afwijkingen moeten ze in staat zijn om in te zoomen op specifieke informatie. SAS ondersteunt dit proces en biedt tegelijkertijd volledige transparantie, wat van belang is om de werkwijze goed te kunnen controleren en toetsen. Deze taken werden tot voor kort uitbesteed, maar worden nu in huis gedaan.

Ook op het gebied van auditing gaat de nieuwe omgeving volgens Hemmes een rol spelen.
"Als zorgverzekeraar moeten we aan uiteenlopende regelgeving voldoen en daarover rapporteren aan de overheid en andere instanties. Die rapportages vergden voorheen heel veel tijd om te documenteren. Bovendien was dit proces niet voor iedereen transparant. Dat is nu compleet anders. Het genereren van specifieke rapporten en analyses is nu zo vastgelegd dat het eenvoudig is om het gehele traject inzichtelijk te maken, waardoor het toetsbaar en reproduceerbaar is."

Verschillende informatiebehoefte vanuit één omgeving

Het gebruik van SAS Enterprise Guide heeft de toegankelijkheid van gegevens en de rapportagemogelijkheden sterk verbeterd, zonder dat eindgebruikers diepgaande technische kennis nodig hebben. Hemmes: "We nu vanuit een rapportageomgeving, waardoor iedereen werkt met dezelfde data en rapportages. Deze eenduidige aanpak voorkomt onduidelijkheden door verschillende interpretaties van gegevens. Omdat gebruikers diverse informatiebehoeften en autorisaties hebben, hebben we diverse filters gebouwd waarmee ze toegang tot relevante data krijgen."

"Samen met SAS zijn we erin geslaagd om de waardevolle informatie in onze systemen breed toegankelijk te maken voor medewerkers. Zij kunnen zelf rapportages genereren en daardoor snel en gefundeerd ontwikkelingen naar de praktijk vertalen. Bovendien is het BI-platform nu een stabiele basis die we in de nabije toekomst nog op vele andere manieren binnen en buiten onze organisatie kunnen benutten."

SAS Business Intelligence Agis

Uitdaging

Een stabiele en schaalbare BI-omgeving met toegankelijke analyse- en rapportage-mogelijkheden.

Oplossing

SAS Business Intelligence

Voordelen

  • Eenduidig beheer van data
  • Transparante analyses, betrouwbare rapportages
  • Grip op informatiebehoefte
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top