Nyílt tanfolyamok feltételei (a továbbiakban: „Megállapodás”)

A „SAS” jelentése: SAS Institute Szoftver Értékesítő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 36., cégjegyzékszám: 01-09-666956)

Az „Ügyfél” vagy „Ön” (az alábbiakban meghatározott) Tanfolyamra jelentkező természetes vagy jogi személyt és/vagy bármely tanulót jelent.

Fontos: Kérjük, hogy gondosan olvassa el az alábbi feltételeket. Ezek a feltételek a Magyarországon nyújtott Nyílt Tanfolyamokra vonatkoznak. Azáltal, hogy elfogadja a SAS-tól a képzést, Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ezek a feltételek és az elektronikus szerződéskötést lehetővé tevő, a SAS honlapján található „Regisztrációs űrlap” tájékoztatják Önt a szerződéskötés technikai lépéseiről, és azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozata megtételét megelőzően biztosítják.

Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Megállapodás valamennyi feltételével, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a SAS-sal a +36 1224 20 10 telefonszámon vagy az education@hun.sas.com email-címen. Ha az ügyfél-foglalást végző személy nem a tanuló, akkor az ügyfél-foglalást végző személy felhívja a tanuló figyelmét ezekre a feltételekre, és gondoskodik arról, hogy a tanuló betartsa azokat. A jelen Megállapodás szerint felmerülő díjak és alkalmazandó adók megfizetéséért cserébe a SAS képzési tanfolyamokat nyújt (a továbbiakban: „Tanfolyam(ok)) az Ügyfél számára az alábbi feltételek mellett:

 1. A tanfolyamokra való foglalás és visszaigazolás: Előzetes foglalást telefonon is meg lehet tenni, amely esetben a helyet legfeljebb öt (5) munkanapig tartják fenn. A Tanfolyamra való foglalás visszaigazolása akkor történik, amikor a kitöltött foglalási lap beérkezik a SAS székhelyére postán, vagy faxon a +36 1224 2011 telefonszámra, vagy a SAS weboldalon keresztül regisztrálva, és a SAS az ügyfél-foglalást végző személy részére írásbeli vagy elektronikus visszaigazolást küldött a Tanfolyamra való foglalásról a Tanfolyam megkezdése előtt. Az Ügyfél köteles megfelelni a SAS politikáinak és eljárásainak, amelyekről az Ügyfél rendszeresen tájékoztatást kap, és gondoskodik arról, hogy a tanuló is megfeleljen ezeknek.
  A SAS „Tanfolyami értesítőt” küld a tanulónak a tanfolyamot megelőző 5 munkanap során, a részletes időbeosztással, helyszín megközelítésével.
 2. Fizetési feltételek: A Tanfolyam teljes díját a számla keltétől számított 30 napon belül be kell fizetni. Az alábbi 5. pontnak megfelelően fizetendő átjelentkezési díjakat a számla kézhezvételekor kell kifizetni. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik SAS-nál regisztrált SAS szoftver licenccel a Tanfolyam időpontjában, a SAS fenntartja a jogot, hogy a Tanfolyam díját az Ügyféltől előre, a Tanfolyam lebonyolítása előtt kérje. Ebben az esetben a Tanfolyamon való részvétel feltétele, hogy az Ügyfél a Tanfolyam megkezdése előtt kiegyenlítse a Tanfolyam teljes díját.
 3. Fizetési késedelem: Fizetési késedelem esetén a SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy valamennyi kifizetetlen összeg után a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerint irányadó késedelemi kamatot számítson fel, az esedékesség napjától a teljes kifizetés napjáig (azt a napot is beleértve) járó összeg után számítva.
 4. Tanfolyami árak:
  • A Nyílt Tervezett Tanfolyamok árai nem tartalmazzák az áfát, de tartalmazzák az összes nyomtatott tanfolyami anyag, az ebéd, a frissítők (és ezek közterheinek) árát, és a SAS weboldalakon közzétett áraknak felelnek meg.
  • A SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy a SAS weboldalakon, valamint a szóróanyagokon közzétett tanfolyami árakat a saját döntése szerint és előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A SAS ezen joga nem vonatkozik azokra a tanfolyami árakra, amelyeket egyes Ügyfelekkel már megkötött szerződésekben vállalt.
 5. Tanfolyami időpont-foglalás megváltoztatása: Ha egy tanuló a Tanfolyam kezdő napját megelőző tíz (10) munkanapon belül a foglalásának időpontját egy későbbi Tanfolyami időpontra kívánja változtatni, a Tanfolyami díj 20%-ának megfelelő kezelési díj kerül felszámításra. Ha ezt a lefoglalt időpontot később törlik, vagy a tanuló nem jelenik meg, a teljes Tanfolyami díj fizetendő lesz.
 6. Tanfolyamok törlése: Minden Tanfolyami foglalás törlését a Tanfolyam kezdő napját megelőzően legalább tíz (10) munkanappal meg kell tenni. Ha egy foglalás törlése a Tanfolyam kezdő napját megelőző tíz (10) munkanapon belül történik, vagy a tanuló nem jelenik meg, a teljes Tanfolyami díj fizetendő lesz.
 7. A Tanulói adatok változása: Semmilyen díj nem kerül felszámításra, ha ugyanattól a szervezettől egy másik tanuló vesz részt az eredeti tanuló helyett ugyanazon a napon és ugyanazon a tanfolyamon. Kérjük, hogy bármilyen változás bejelentéséhez vegye fel a kapcsolatot a SAS +36 1224 2010 telefonszámon vagy az education@hun.sas.com email címen.
 8. Tanfolyamra való jelentkezési kérelmek: A SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy bármely tanuló jelentkezési kérelmét előzetes értesítés nélkül elutasítsa.
 9. Tanfolyamok SAS általi törlése: A SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy egy Tanfolyamot bármikor, felelősség vállalása nélkül töröljön. Ilyen esetekben a SAS más időpontot ajánl fel a tanulóknak.
 10. A Tanfolyam tartalmának megváltoztatása: A SAS a Tanfolyamait állandóan felülvizsgálja, aktualizálja és fejleszti, és a SAS fenntartja magának azt a jogot, hogy bármilyen tanfolyami tartalmat előzetes értesítés nélkül megváltozasson. Lehetséges, hogy előre nem látható körülmények miatt nem lehet minden tanfolyami témát tárgyalni. Ez esetben az Oktató erről tájékoztatja a tanulókat és alternatív megoldásokat ajánlhat fel. Szükség esetén az Oktató megfelelő, kiegészítő olvasmányokat adhat fel.
 11. (a) Titoktartás: Mindegyik fél ésszerű intézkedéseket léptet életbe, hogy megakadályozza a másik fél akaratlan hozzáférését a számítógépen tárolt bizalmas adatokhoz. Mindegyik fél vállalja, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Tanfolyam(ok)kal kapcsolatos, vagy arra vonatkozóan a birtokába jutott bármilyen bizalmas információnak (amely az átadás időpontjában egyértelműen „bizalmas”-ként van megjelölve vagy akként van meghatározva, vagy amely természeténél fogva bizalmas) harmadik fél előtti felfedését az információ birtokába kerülésétől számított három (3) éven át megakadályozza. Ez a megszorítás nem vonatkozik azokra az információkra:
  • amelyek a nyilvánosság számára általánosan hozzáférhetőek;
  • amelyeket bármely fél korlátozás nélkül tesz közzé;
  • amelyeket az átvevő fél önállóan hozott létre vagy szerzett;
  • amelyeket az átvevő fél már előzetesen, a közlő féltől függetlenül ismert; vagy
  • amelyeket bírósági végzés vagy jogi eljárás értelmében fednek fel. Mindegyik fél köteles ésszerű erőfeszítéséket tenni annak érdekében, hogy a közlő felet az ilyen végzésről a felfedést megelőzően tájékoztassa. E pont alkalmazásában a SAS anyavállalata, a SAS Institute Inc. nem tekintendő „harmadik félnek”.
  • (b)Személyes adatok: Az Ön által részünkre átadott bármilyen személyes adatot (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., elsősorban annak 13. /A§-a, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályos változatának definíciója szerint) a SAS személyes adatok védelméről szóló nyilatkozatában foglaltak szerint fogjuk kezelni, amely a www.sas.com/privacy.html oldalon található, vagy kérésére megküldjük az Ön számára.
 12. Szerzői jogok:
  • (a) A Tanfolyami jegyzetek és/vagy anyagok a SAS kizárólagos, szerzői jog alatt álló tulajdonát képezik. A Tanfolyami jegyzetek és/vagy anyagok reprodukálása, újra-kiadása, forgalmazása, postázása, eladása vagy továbbítása tilos. A SAS szerzői joga kiterjed a Tanfolyam részeként átadott valamennyi elektronikus vagy kiegészítő jegyzetre és/vagy anyagra is.
  • (b) A Tanfolyami jegyzetek és/vagy anyagok csak a jelenlévők számára elérhetőek és a tanfolyam első napján kerülnek átadásra. A Tanfolyami jegyzetek és/vagy anyagok a Tanfolyamot megelőzően nem állnak rendelkezésre.
 13. Szavatosságvállalás és felelősségkorlátozás:
  • (a) A SAS szavatolja, hogy a Tanfolyamokat gondos, lelkiismeretes és professzionális módon nyújtja. E szavatosságvállalás megszegésének kizárólagos jogorvoslata a szóban forgó Tanfolyamokért fizetett díjak visszatérítése. A SAS szavatolja, hogy nem áll olyan kötelezettség vagy korlátozás alatt, amely bármilyen módon megakadályozná a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésére való képességét vagy arra bármilyen hatással lenne.
  • (b) A SAS kizár minden egyéb, kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot a jelen MEGÁLLAPODÁS szerint nyújtott ESEMÉNYre VAGY Szolgáltatásokra, vagy az elért eredményekre vonatkozóan, ideértve korlátozások nélkül az értékesíthetőségre vagy meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó hallgatólagos szavatosságokat, és rendeleten vagy egyéb jogszabályon alapuló vagy az üzletmenet során felmerülő szavatosságokat is.
  • (c) A SAS nem vállal felelősséget semmilyen elmaradt haszonért, vagy elvárt megtakarítások elmaradásáért, vagy speciális, következményes, esetlegesen felmerülő, közvetett, ráhagyatkozásból, vagy példát szolgáltató kártérítésért akár szerződésből ered, akár szerződésen kívüli károkozásból (IDEÉTVE A GONDATLANSÁGOT), abban az esetben sem, ha az ilyen jellegű károk lehetőségére felhívták a SAS figyelmét, vagy a SAS ésszerű módon előre láthatta volna a károk bekövetkeztét.
  • (d) A SAS-nak bárminemű kárért vállalt felelőssége — beleértve a közvetlen károkat is — semmilyen esetben sem lépheti túl az Ügyfél által az alkalmazandó Csatlakozási Tudnivalók szerint a Tanfolyamért fizetett összeget.
  • (e) A jelen pontban található korlátozások nem tartalmazzák a személyi sérülés vagy halál esetére, csalás vagy más, a jogszabályok szerint ki nem zárható esemény miatti felelősség korlátozását.
 14. Irányadó jog: A jelen Megállapodás Magyarország jogszabályai szerint jött létre és tekintetében ezen jogszabályok az irányadóak. A felek vállalják, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvitát közösen rendezzenek. Amennyiben ezen erőfeszítések sikertelenek maradnak, a felek Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságában állapodnak meg a jelen Megállapodás szerinti bármilyen jogvita megoldása érdekében.
 15. Szétválaszthatóság: Ha a jelen Megállapodás bármely része kikényszeríthetetlennek vagy érvénytelennek minősül, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.
 16. Joglemondás: Amennyiben bármelyik fél bármikor vagy bármilyen időszakra vonatkozóan nem kényszeríti ki a jelen Megállapodás valamely rendelkezését, ez nem jelenti az ezen rendelkezés kikényszerítéséről való lemondását, és semmilyen módon nem befolyásolja az adott fél jogát arra, hogy ezt a rendelkezést később kényszerítse ki.
 17. Teljes megállapodás: Az Ügyfél és a SAS egyetértenek abban, hogy a jelen Megállapodást elolvasták, megértették és a Megállapodás feltételeinek betartását vállalják. Továbbá megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás, a Csatlakozási Tudnivalók és az azok alapján felmerülő számlák az Ügyfél és a SAS közötti feltételek teljes és kizárólagos megállapítását képezik, amely a jelen Megállapodás teljesítését tartalmazza, magyar nyelven kötött, írásba foglalt szerződésnek minősül és csak írásban, a felek meghatalmazott képviselője által aláírva módosítható. A SAS rögzíti a Megállapodást, amely utóbb hozzáférhető lesz. A jelen Megállapodás a felek között a jelen Megállapodás tárgyában történő valamennyi, akár szóbeli, akár írásbeli tájékoztatást felülírja.