Med fokus på kvaliteten i vården

Sedan 1 januari 2010 är Sveriges samtliga landsting enligt lag skyldiga att införa ett vårdvalssystem som ger medborgarna rätt att själva välja privat eller offentlig vårdcentral.

Sjukvårdshuvudmannen Västra Götalandsregionen, VGR, anpassade sig tidigt till de nya kraven och de förändringar som vårdvalssystemet innebar. Redan 2006 skapades en kvalitetsdatabas för primärvården. För att göra förutsättningarna ännu bättre har VGR investerat i ett analysstödverktyg från SAS Institute som ska underlätta att öka kunskapen om och möjligheterna att följa upp och stimulera utvecklingen.

Rose-Marie Nyborg, biträdande chef för Genomförandekontoret, menar att genom att presentera data och ha den öppenheten stimuleras förhoppningsvis utvecklingen i rätt riktning.

Det är viktigt att kunna presentera data på ett begripligt sätt och det måste vara lättillgängligt för vårdcentralerna

Marie Röllgårdh
Chef Analysenheten, VGR

Målsättningen är att ge medborgarna ökat inflytande över sin primärvård och stor valfrihet när det gäller val av vårdcentraler med hög tillgänglighet.

− SAS Institutes analyslösning är ett stöd i uppföljningen av den nya vårdvalsmodellen. Regionen har över 200 vårdcentraler och alla ska redogöra för uppgifter och stora mängder information som ska rapporteras in. För detta måste vi ha ett bra IT-system. Det är viktigt att kunna presentera data på ett begripligt sätt och det måste vara lättillgängligt för vårdcentralerna för att det ska vara användbart, säger Marie Röllgårdh.

− Vi valde SAS Institutes lösning eftersom de har en gedigen kunskap inom vårdvalsanalys och leverantörsuppföljning. En annan viktig punkt var att de kunde leverera IT-lösningen inom det tidsspann vi hade till förfogande, fortsätter Marie.

Ett av målen för VGR är att ytterligare sätta fokus på kvaliteten i vården och det som är värdeskapande för patienten ska premieras. Med hjälp av kunskaperna VGR får fram med SAS Institutes analysstödverktyg kommer vårdcentralernas resultat och måluppfyllelse kunna jämföras mellan olika vårdcentraler.

− SAS Institutes analysstödverktyg gör det möjligt att visa svårtolkad information på ett smörgåsbord som är både överblickbart och förståeligt, säger Marie Röllgårdh, Analysenheten Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Västra Götalandsregionen

Affärsproblem:

För att möta kraven i det lagstiftade vårdvalet ville VGR få stöd och kunna hämta överblickbar information ur stora mängder data som dagligen matas in i systemen.

Lösning:

SAS Institute har tillsammans med Fujitsu och Infotrek utvecklat en helt ny tjänst för Simulering, Prognoser, Evaluering, Analys och Rankning. Tjänsten är en enkel och lättanvänd lösning som fyller behovet av analys och uppföljning när regioner, landsting eller kommuner inför olika former av valfrihetsreformer i sina verksamheter. Att köpa detta som en tjänst innebär att kunden får en känd månadskostnad som är betydligt lägre än att äga lösningen själv och slipper att göra stora investeringar i hårdvara, programvara och konsultinsatser. Tjänsten kommer med färdiga laddrutiner, datamodell samt ett antal färdiga rapporter och nyckeltal.

Resultat:

Svårtolkade och kvantitativa data kan idag överblickas på ett användarvänligt sätt. Data och fakta kan snabbt omvandlas till information och jämförelser som bidrar till en bättre valbarhet för medborgarna inom Västra Götalandsregionen.


The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top