Toimintolaskenta puree TeliaSoneralla

Uusi toimintolaskentaratkaisu on TeliaSonera Finlandin Broadband Services -liiketoiminta-alueella liiketoiminnan ohjauksen pääväline. Sen avulla tuotetaan muun muassa eri tulosyksiköiden uudenlaiset dynaamiset tuloslaskelmat vanhanaikaisen kustannuspaikkaperusteisen laskennan sijasta.

Työkaluna ABM oli match made in heaven. Me lähdimme nostamaan tasoa Oroksesta, mutta saimmekin paljon enemmän kuin pyysimme.

Tarja Leikas
Vice President, Business Control, TeliaSonera Finland Oyj

TeliaSonera muutti rakenteensa vuoden 2007 alusta maakohtaisista tulosyksiköistä Mobility Services- ja Broadband Services-liiketoimintaryhmiksi.

Broadband Servicesin palvelut kattavat laajakaistapalvelut, kuluttajien ja yritysten kiinteät puhepalvelut, internet-puhelut ja yritysten datapalvelut. Liiketoiminta-alue myös vastaa TeliaSoneran runkoverkosta, ja sen osuus koko konsernin liikevaihdosta oli viime vuonna 38 prosenttia.

Suomen Broadband Services-liiketoiminta uusi organisaationsa vuoden 2008 alusta kolmeksi tuotepohjaisesti muodostetuksi tulosvastuulliseksi yksiköksi, joita ovat Home Services, Enterprise Services ja Telecom Services.

Liiketoiminta-alueen VP Business Controllerin Tarja Leikaksen mukaan
tarve toimintolaskennalle syntyy suoraan liiketoimintarakenteesta, koska tulosyksiköt käyttävät toiminnassaan konsernin yhteisiä tuotanto- ja tuotekehitysresursseja. Perinteisistä tietojärjestelmistä uusien tulosyksiköiden tulostietoja ei olisi saatu lainkaan tuotettua ulos.

"Meillä on SAP perusjärjestelmänä sekä Hyperion, Business Objects ja muita työkaluja, mutta ne eivät antaneet meille tuloksia, joita tarvitsimme liiketoiminnan ohjaukseen. Järjestelmämielessä meidän uusia tulosyksiköitämme ei ollut olemassa", Leikas toteaa.

Ratkaisuksi tarvittiin hänen mukaansa välttämättä toimintolaskentaa. Sitä TeliaSonerassa oli tehty Oros-ratkaisulla vuodesta 1998, mutta Oros ei teknologialtaan vanhentuneena taipunut uudelleenorganisoidun liiketoiminnan kuukausittaiseen raportointitarpeeseen. Siksi yhtiö siirtyi Oroksesta SAS® Activity-Based Management (ABM) -ratkaisuun.

"Ilman ABM:ää tulosyksiköitä ei ole olemassa. Vain se antaa meille yksiköiden tuloksen."

Match made in heaven

Uusi toimintolaskentaratkaisu hankittiin Leikaksen mukaan akuuttiin tarpeeseen ja kovien liiketoiminnallisten haasteiden keskelle, sillä TeliaSonera oli samaan aikaan laittamassa perusrakenteitaan kuntoon.

"Työkaluna ABM oli match made in heaven. Me lähdimme nostamaan tasoa Oroksesta, mutta saimmekin paljon enemmän kuin pyysimme", hän sanoo.

Suurimpana pontimena uuden laskentaratkaisun hankintaan Leikas itse piti nimenomaan Suomen Broadband Servicesin tuotepohjaista organisaatiouudistusta.

"Minulla oli kunnianhimoisena tavoitteena saada aikaan uudenlainen dynaaminen tuloslaskelma, joka ei perustu linjaorganisaation kustannuspaikkarakenteeseen. ABM:n avulla se saatiin toteutettua."

Haasteena oli se, että konsernin ja Broadband Services -alueen eri yksiköissä on ihmisiä, jotka tekevät töitä monien eri yksiköiden toiminnoissa. Jonkin esimiehen vastuualueella saattaa työskennellä suoranaisesti vaikka vain kymmenkunta henkilöä, mutta silti kysymys voi olla sadan miljoonan euron liiketoiminnasta, jossa käytetään kenties sadan muunkin - ikään kuin virtuaalisen - henkilön työpanosta.

Tällöin on Leikaksen mukaan kyettävä arvottamaan, mikä osuus itse kunkin henkilön työstä on käytetty mihinkin tarkoitukseen.

Lisäksi taustalla ovat TeliaSoneran raskas verkkoinfrastruktuuri ja it-järjestelmät. Ne muodostavat yhdessä operaattorin varsinaisen tuotantokoneiston, jota monet erilaiset liiketoiminnot hyödyntävät.

"ABM on työkalu, jonka avulla me katsomme, kuinka paljon minkin yksikön henkilöt ovat tehneet työtä minkin toiminnon eteen sekä miten paljon toiminnoissa on käytetty verkkoa ja it-järjestelmiä", Leikas kertoo.

Juuri tätä kautta syntyy hänen mukaansa dynaaminen tuloslaskelma, joka tuottaa selvästi arvokkaampaa tietoa kuin vanhakantainen kustannuspaikkoihin perustuva laskenta. Lisänsä dynaamisuuteen tuo myös toimintolaskennan huomattava nopeutuminen aikaisemmasta.

Oroksesta tulokset saatiin neljännesvuosi tapahtuman jälkeen. Nyt tulokset saadaan lähes reaaliaikaisesti. Jos lähdejärjestelmät menevät aamupäivällä kiinni, iltapäivällä Leikaksella on jo ABM:n luvut.

"Asiat tapahtuvat tällä toimialalla erittäin nopeasti. Elämme dynaamisessa maailmassa ja tarvitsemme dynaamiset työkalut. Myös siksi ratkaisu on ollut meille hyvä."

Projekti tuotti tuloksia nopeasti

Lisää haastetta uuden ratkaisun käyttöönottoprojektiin toi Leikaksen mukaan se, että laskentatuloksia piti saada todella nopeasti.

"Teimme päätökset ratkaisusta joulukuussa 2007, ja tuloksia meidän piti saada jo huhtikuussa 2008", hän kertoo.

Koko hanke ei huhtikuussa suinkaan ollut valmis, mutta tulostietoa saatiin suunnitellusti käyttöön jo silloin. Missään vaiheessa ei Leikaksen mukaan jouduttu toimittamaan "ei-oota", vaikka laskennassa ei laadullisesti päästy vielä samalle tasolla, missä nyt ollaan.

Tähän mennessä ratkaisusta on saatu dynaaminen tuloslaskelma vain tulosyksikkö- eli tuoteryhmätasolla, koska tuotetason kustannus- ja kannattavuuslaskentaan ei ole Leikaksen mukaan vielä ehditty paneutua.

"Tulosyksikkötaso on kuitenkin meitä primääristi ohjaava rakenne, ja sen tulokset ratkaisu antaa jo todella hyvin. Se oli ensisijainen tavoitteemme ja se on meille toistaiseksi riittänyt. Seuraavaksi on tarkoitus päästä kiinni tuotekannattavuuteen ja sen jälkeen asiakaskannattavuuteen."

Home Services -yksikössä taitava controller on tosin jo pystynyt rakentamaan ratkaisun tähän asti tuottamilla tiedoilla ad hoc - tuotekannattavuusmallin, jonka tuloksia on ollut käytettävissä.

Laskenta kuvaa muutosten suunnan

Toimintolaskennan tuloksia käytetään Broadband Servicesissä ennen kaikkea liiketoiminnan ohjaukseen. Laskentaratkaisu antaa kullekin tulosyksikölle toimintaa ohjaavan tuloslaskelman, joka toimii myös tavoiteasetannan pohjana. Tuloksia hyödynnetään Leikaksen mukaan niin operatiivisella kuin strategisellakin tasolla.

"Onko sen operatiivisempaa kuin kunkin kuukauden tulos, ja onko sen strategisempaa kuin viiden vuoden näkymä liiketoiminnasta? Kyse on puhtaasta talousohjauksesta, jonka laskentaratkaisu mahdollistaa", hän korostaa.

Tärkeintä dynaamisissa tuloslaskelmissa ei Leikaksen mielestä ole hetkellisen tuokiokuvan luominen, vaan tärkeiden lukujen kehityksen suunnan näkeminen ja muutoksen ymmärtäminen.

"Minua ei kiinnosta snap shot, vaan muutos, delta. Me teemme koko ajan muutoksia toiminnassamme, joten laskennankin täytyy olla dynaamista. Delta on se juttu."

Vielä joitakin vuosia sitten TeliaSoneran organisaatiohierarkia oli rakennettu SAPin toiminnanohjausjärjestelmään, josta saatiin joka kuukausi kunkin vastuualueen tuloslaskelma ja tiettyjen yksiköiden tai kustannuspaikkojen tulokset.

"Tämä raportointi on tietenkin meillä pohjana tänäkin päivänä, mutta emme me sitä käytä liiketoiminnan ohjaukseen. Ohjauksessa käytämme ABM-ratkaisun tuloksia, ja SAP tuottaa ABM-laskennan raaka-ainetta."

Kannattavuuslaskennan lisäksi ratkaisua käytetään Leikaksen mukaan apuna hinnoittelussa ja regulaatiolaskennassa sekä suuressa määrässä ad hoc -tyyppisiä tehtäviä ja selvityksiä. Kun jotain pitää selvittää, sitä ryhdytään tekemään ratkaisun avulla.

Tulosten hyödyntäjiä ovat liiketoimintavastuulliset henkilöt eli kunkin tulosyksikön vetäjät ja koko laajakaistaliiketoiminnan johto sekä controllerit, tuotepäälliköt ja tuotantolinjajohto.

Korjaustoimenpiteet kohdistuvat oikein

TeliaSonerassa on toteutettu usean vuoden säästöohjelma, kun yrityksessä on Leikaksen mukaan pyritty saamaan "peruskone kuntoon". Tässä toimintolaskentaratkaisu on hänen mukaansa ollut suureksi avuksi.

Broadband Services -liiketoiminta-alueella toki tiedettiin suurin piirtein, missä mennään, mutta kun ABM:n tuloksia alettiin saada, todellisuus paljastui Leikaksen mukaan hieman toisenlaiseksi kuin oli kuviteltu.

"Eri tulosyksiköissä taloudellinen tilanne oli hyvin erilainen, ja
kuluttajalaajakaistaliiketoiminta ui paljon syvemmällä kuin olimme olettaneet. ABM on kuitenkin omalta osaltaan auttanut kohdistamaan toimenpiteet oikein."

Ilman pätevää liiketoimintajohtoa olisi Leikaksen mukaan helposti uppouduttu vain keskusteluun siitä, ovatko toimintolaskennan luvut oikeita. Johto kuitenkin luotti lukuihin ja päätti niiden pohjalta kääriä hihat ja ryhtyä toimenpiteisiin.

"Näkemys liiketoiminnastamme kyllä muuttui, mutta paraneminenhan alkaa tosiasioiden tunnustamisesta. Luvut on hyväksytty, ja meillä on ollut hyvä yhteistyö liiketoimintajohdon kanssa. Onnistuminen nojaa siihen ihan täysin."

TeliaSonera-logo

Liiketoimintahaaste

Perinteisistä tietojärjestelmistä uusien tulosyksiköiden tulostietoja ei saatu tuotettua ulos. Käytössä ollut perusjärjestelmä SAP sekä Hyperion ja Business Objects eivät kyenneet antamaan liiketoiminnan ohjauksen tarvitsemia lukuja.

Ratkaisut

Ratkaisuksi tarvittiin toimintolaskentaa. Sitä oli tehty jo entuudestaan Oros-ratkaisulla, mutta se ei taipunut kuukausittaiseen raportointitarpeeseen. TeliaSonera siirtyi Oroksesta SAS Activity-Based Management -ratkaisuun.

Hyödyt

Ilman ABM:ää tulosyksiköitä ei ole olemassa. Syntyi dynaaminen tuloslaskelma, joka tuottaa huomattavasti arvokkaampaa tietoa kuin vanha kustannuspaikkoihin perustuva laskenta. Nyt tulokset saadaan reaaliaikaisesti. Ratkaisu mahdollistaa tärkeiden lukujen kehityksen suunnan sekä muutoksen ymmärtämisen.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.