Orionin lääketutkijoille aikaa keskittyä oleelliseen

Uudet SAS-ratkaisut auttavat Orion Oyj:tä muun muassa tehostamaan lääkkeiden tutkimusta ja tuotekehitystä, tuomaan tätä kautta uusia tuotteita markkinoille entistä nopeammin ja mahdollistamaan prosessidatojen hyödyntämisen tuotantoprosessien aikana.

SAS-välineiden avulla pystymme tehostamaan ja monipuolistamaan raportointia, koska datan integrointi saadaan automatisoitua.

Olavi Kilkku
Johtaja, Orion Pharma

Orion on käyttänyt SAS-välineitä yli 20 vuoden ajantutkimusdatan analysointiin ja raportointiin kliinisessä eli ihmisillä tehtävässä lääketutkimuksessa, jossa SAS on ollut kansainvälinen lääketeollisuuden standardi jo pitkään. Hiljattain hankkimiaan uusia SAS-ratkaisuja Orion ryhtyy käyttämään kliinisen tutkimuksen lisäksi muun muassa pre-kliinisessä tutkimuksessa ja farmaseuttisessa tuotekehityksessä sekä tuotannon prosessien ohjauksessa.

“Kysyntää on paljon tutkimus- ja tuotekehityksen eri funktioissa, joissa SASia voitaisiin käyttää esimerkiksi dataintegraatioon ja tietovarastointiin sekä raportointiin”, Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehityspuolen biostatistiikasta ja datanhallinnasta vastaava johtaja Olavi Kilkku toteaa.

Valtavat datamäärät keskitettyyn paikkaan

Kun data saadaan yhteen paikkaan, myös raportointia päästään hänen mukaansa kehittämään. Tarkoitus on tehdä kolmea erityyppistä raportointia. On line -raportointi tuottaa tietoa vaikkapa suoraan tuotantolinjalta tai laboratorion mittalaitteelta, tutkittavaa lääkeainemolekyyliä koskevat sisäiset raportit puolestaan kertovat muun muassa yrityksen johdolle, miten tietty tutkimusprojekti etenee, ja lopulta viranomaisraportit toimitetaan viranomaisille, kun yritys tekee lääkkeilleen myyntilupahakemuksia.

"SAS-välineiden avulla pystymme tehostamaan ja monipuolistamaan raportointia, koska datan integrointi saadaan automatisoitua", Kilkku toteaa. Selainpohjaisen ratkaisun kautta raportit ovat saatavilla Orionin kaikille tutkimus- ja tuotekehityspuolen henkilöille, joita yhtiöllä on noin 700. Näin t&k-työstä tulee myös entistä läpinäkyvämpää.

Kohti tehokkaampaa lääkekehitysprosessia

Uusien ratkaisujen tuoman ajansäästön vuoksi lääketutkijat pystyvät Kilkun mukaan jatkossa lisäämään nopeammin tietämystään kulloinkin tutkittavasta lääkemolekyylistä. Kun myös sisäisen raportoinnin ja viranomaisraportoinnin tehostuminen osaltaan nopeuttavat koko tutkimus- ja tuotekehitysprosessia, Orion voi saada uusia lääkkeitä yhä nopeammin markkinoille.

Lääkeyrityksen liiketoiminnalle kaikkein tärkeintä aikaa on aika, jolloin uutta lääkettä voidaan myydä patenttisuojan alla. Koska lääkemolekyyli patentoidaan jo tutkimuksen varhaisvaiheessa, suojan alaista myyntiaikaa jää Kilkun mukaan sitä enemmän, mitä nopeammin tuote saadaan tutkimus- ja tuotekehitysprosessin läpi markkinoille. "Jos patenttisuoja loppuu 2020, sillä on iso merkitys, tuleeko lääke markkinoille esimerkiksi vuoden 2012 alku- vai loppupuolella. Jos kuukausia tai jopa vuosi parhaasta myyntiajasta jää pois, se on suuri asia", hän sanoo.

Kun erilaisten datojen yhdistäminen jatkossa helpottuu ja päästään analysoimaan yhteen paikkaan koottua suurta datamäärää, voidaan Kilkun mukaan myös soveltaa entistä tehokkaammin muun muassa data mining tai signal detection - tekniikoita, joiden avulla pyritään identifioimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityisesti lääkkeen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. "Kun meillä on keskitetty tietovarasto ja hyvät analyysivälineet, tällaistakin työtä voidaan tehdä entistä paremmin."

Tulevaisuudessa viranomaiset tulevat Kilkun mukaan todennäköisesti asettamaan lääketeollisuudelle entistä tiukempia velvotteita lääkkeiden turvallisuuden seurantaan myös myyntiluvan saamisen jälkeen. "Silloin on todella tärkeää, että meillä on keskitetty tietokanta, jota voimme hyödyntää esimerkiksi tutkittaessa, onko jokin tietty haittatapahtuma sattumaa vai systemaattinen havainto. Tietovaraston arvo silloin, kun lääke on jo markkinoilla, on siis kasvamassa jatkossa."

SASilla hyödynnetään tuotannon prosessidatoja Orion alkaa hyödyntää uusia SAS-ratkaisuja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassaan vaiheittain. Aivan ensimmäiseksi yhtiö kuitenkin ottaa ratkaisut käyttöön tuotannon prosessidatojen hyödyntämisessä. Prosessidatojen hyödyntäminen ja siihen liittyvä laadun hallinta liittyvät Orionin PAT-hankkeeseen (Process Analytical Technology), jota SASin tietovarastoratkaisu tulee myös tukemaan.

Kasvu-uralla

Tänä vuonna 90-vuotista historiaansa juhliva Orion Oyj tahkoaa kovaa tulosta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime vuonna 641,1 miljoonaan euroon eli 9,5 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoitto oli 196,7 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 26,7 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli hukeat 30,8 prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto nousi 40,7 prosentista 46,5 prosenttiin. Nettovelkaantumisaste oli -22,6 prosenttia ja omavaraisuusaste 75,4 prosenttia. Orion nousi viime vuonna takaisin Suomen lääkemyynnin ykköspaikalle ja tähtää määrätietoisesti kasvuun etenkin Euroopan ja Venäjän markkinoilla. Yhtiön menetyksen ja kannattavuuden tukipilarina ovat sen kehittämät alkuperäislääkkeet Parkinsonin taudin hoitoon.

Orion_logo

Liiketoimintahaaste

Lääkekehityksessä syntyy valtavat määrät raakadataa ja Orionilla ne sijaitsivat eri lähdejärjestelmissä. Datan integrointiin ja muokkaukseen kului paljon aikaa ja manuaalista työtä.

Ratkaisut

SASin tietovarastointiratkaisun avulla integroitiin kerätty data yhteen keskitettyyn tietovarastoon, jossa tieto oli jo valmiiksi muokattu raportoitavaan muotoon tutkijoiden käyttöön.

Hyödyt

Lääkkeiden tutkimus ja tuotekehitys on tehostunut, uusia tuotteita saadaan nopeammin markkinoille ja prosessidatoja voidaan hyödyntää jo tuotantoprosessien aikana.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.