AstraZeneca garanterar produktkvalitet med hjälp av SAS

När produktkvaliteten måste vara garanterad - och produktionens effektivitet maximerad.

Tusentals parametrar och hundratals miljoner poster -i ett och samma system

Turbuhaler är en av AstraZenecas största framgångar genom tiderna. Det är en förpackning som både levererar och doserar läkemedel som ska inandas och föras ner i lungorna. Tillverkningen av Turbuhaler ställer stora krav på precision och hygien eftersom den fysiska produkten också är förpackningen för läkemedlet. Turbuhaler används för AstraZenecas läkemedel mot astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom, bl.a. Symbicort och Pulmicort.

Det är nu mer än 20 år sedan Turbuhaler lanserades och den har blivit en stor försäljningsframgång för AstraZeneca. Mekanismen i Turbuhaler doserar och fördelar medicinen i exakt rätt mängd till patienten och det finns också ett räkneverk som indikerar antalet doser som finns kvar. Turbuhaler är lätt att ta med och det går snabbt och enkelt för patienten att administrera preparatet.
Produkterna baserade på Turbuhaler är ett av AstraZenecas viktigaste produktområden, och de svarar för en mycket stor del av den totala försäljningen inom terapiområdet "Andningsvägar och inflammation".

Kraven på SAS-lösningen var mycket stora från vår sida. Rena produktionsdata i kombination med produktionsstödjande datakällor, till exempel planeringssystem och kvalitetssystem, genererar tillsammans tabeller med enorma mängder data. 

Eva Nossborn
Processingenjör,
AstraZeneca

Avancerad produktion, komplex information

Tillverkningsprocessen för Turbuhaler är mycket avancerad. Den är uppdelad i ett antal processteg och i varje steg finns många olika faktorer som påverkar produktkvaliteten. Den mängd data som genereras i produktionen är både komplex och omfattande.

2005 inleddes därför ett projekt inom AstraZeneca för att göra tillverkningen mer kostnadseffektiv och med ett minimum av variationer. Den stora utmaningen var att bygga en lösning med kapacitet att hantera de mycket stora datamängder som visserligen fanns tillgängliga i olika system, men som inte gick att sammanställa och bearbeta på ett rationellt sätt. Istället fick man göra tidskrävande manuell handpåläggning för att kunna analysera produktionen och finna flaskhalsar, felkällor och ojämnheter i produktionen.

AstraZeneca vände sig till SAS Institute som fick i uppdrag att ta fram en prototyp på en business intelligence-lösning med kapacitet att lagra, analysera och generera rapporter för ett stort antal olika användargrupper. Målet var att höja utbytet, förbättra kvaliteten, minska variationen och spara tid.

Miljontals poster

Eva Nossborn är processingenjör på AstraZeneca och en av de som dagligen använder SAS-lösningen:
- Kraven på SAS-lösningen var mycket stora från vår sida. Rena produktionsdata i kombination med produktionsstödjande datakällor, till exempel planeringssystem och kvalitetssystem, genererar tillsammans tabeller med enorma mängder data. Antalet parametrar i systemet är omkring 1000 stycken. Dagsnoteringen i april 2009 för en enstaka tabell är närmare 170 miljoner poster - och den växer med 1,5 miljoner poster varje vecka.

Flera olika leverantörer sattes på prov innan AstraZeneca definitivt valde SAS. Arbetet inleddes med att SAS gjorde en prototyp av systemet. Prototypen strukturerade upp informationen, definierade användargrupper och angav nödvändiga säkerhetsnivåer för olika grupper. Den omfattar all steg i produktionen, både läkemedlet och Turbuhaler.

- SAS Institute visade ett mycket stort engagemang i förstudien och vi kunde tidigt identifiera många olika fördelar med SAS. Den skapade förståelse hos oss för systemets möjligheter säger Henrik Åkerblom, även han processingenjör och en de som ansvarat för implementeringen av SAS-lösningen.

- SAS mjukvara fungerar mycket väl ihop med den typ av data vi arbetar med. Istället för att använda tiden till att samla in data kan vi fokusera på att analysera data istället, understryker Eva Nossborn.

Höga kvalitetskrav och många användare

Projektet inleddes våren 2005 och togs i drift under hösten 2006. Den mest tidskrävande delen var att bygga upp ett system för att samla alla data i en databas - och att säkerställa att allt var i enlighet med de höga krav som ställs inom läkemedelsindustrin.

Idag är mellan 50 och 100 personer användare eller aktiva mottagare av rapporterna från systemet. De främsta användargruppen är processingenjörerna som ansvar för den dagliga produktionen. Processingenjörerna får färdiga rapporter och kan också utveckla egna specialrapporter. Andra användare är operatörer, statistiker/analytiker, de som arbetar med kvalitetsfrågor och olika ledningsfunktioner inom företaget.

En stor fördel med SAS-lösningen är att den sparar tid. Men tidsbesparingen är egentligen bara en del av den ursprungliga drivkraften bakom systemet - att effektivisera produktionen på ett övergripande plan.

- Vi arbetar ständigt med att höja produktiviteten. Det gäller både att höja utnyttjandegraden under tillverkningen och att höja utbytet och kvaliteten på produkterna. Under de två år vi arbetat med SAS har vi kunnat fokusera mer på att minska variationerna i tillverkningsprocessen och vidga innehållet i de analyser som görs, avslutar Henrik Åkerblom.

Erfarenheterna är alltså mycket goda och AstraZeneca planerar att efter hand utvidga användningen av SAS-lösningen även till andra produkter och produktgrupper. Ursprungligen hanterade systemet bara Symbicort Turbuhaler, men redan nu ingår flera andra produkter i samma familj som produceras i AstraZenecas svenska verksamhet, och man kartlägger också möjligheterna att införa samma typ av system även för helt andra produktgrupper.

AstraZeneca

Affärsproblem:

Att snabbt och enkelt kunna analysera mycket stora mängder produktionsdata med syfte att sänka tillverkningskostnaderna och samtidigt minska variationerna vid tillverkningen av AstraZenecas inhalator Turbuhaler. En stabil produktionsprocess med ett minimum av driftavbrott skapar förutsättningar för hög leveranssäkerhet och låg kapitalbindning i lager. Samtidigt ville man optimera produktionen och kunna utnyttja tillverkningslinjerna mer effektivt.

Lösning:

"One version of the truth" - alla berörda inom Turbuhaler har automatiskt samma kvalitetssäkrade dataunderlag från alla processsteg tillgängligt för analys,. Dataunderlaget kan sedan skräddarsys och bearbetas efter behov hos olika funktioner inom AstraZeneca. Tack vare att alla arbetar med samma dataunderlag och samma system finns obegränsade möjligheter att dela kunskap mellan individer och grupper.

Resultat:

Tidigare jobbade många i Excel vilket helt enkelt inte räcker till för de studier vi behöver göra. Men många är vana vid att jobba i Excel, och om man vill så kan man då komma åt en del av analyskraften i SAS Enterprise BI Server genom att stored procedures kan köras likt makron i Excel eller från webbapplikationer. Därmed är det enkelt att distribuera beslutsstöd, utan att användarna egentligen behöver känna till särskilt mycket om tekniken som ligger bakom

Bransch:

AstraZeneca är ett världsledande läkemedelsföretag med en stor portfölj av framgångsrika produkter, bl.a. Arimidex, Crestor, Nexium, Seroquel och Symbicort.
AstraZenecas produkter tillverkas vid 26 anläggningar i 18 länder världen över. Antalet medarbetare är ca 65 000, varav hälften i Europa. Den totala omsättningen uppgick 2008 till ca 32 miljarder dollar och Astra Zeneca satsade samma år ca 5 miljarder dollar på FoU.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top