Elena Panzera

Senior Vice President, Human Resources, EMEA & AP

Copyright: SAS