Τη “Φερεγγυότητα” των λύσεων της SAS στο Solvency II εμπιστεύονται επτά μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο


Ένας σημαντικός αριθμός μεγάλων ασφαλιστικών εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο, εμπιστεύονται τη λύση της SAS για τη συμμόρφωσή τους με την κοινοτική οδηγία του Solvency II (Pillar I, II, III).

Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, στην Ελλάδα, η Eurolife ERB, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, η Generali Hellas, η International Life, και η Ατλαντική Ένωση καθώς επίσης στην Κύπρο ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους και η Υδρόγειος Ασφαλιστική επέλεξαν την SAS ως συνεργάτη για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με το κοινοτικό πλαίσιο.

Η SAS Ελλάδας, Κύπρου και Βουλγαρίας, διαθέτοντας σημαντική και ουσιαστική εμπειρία και τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων συμμόρφωσης με το Solvency II, διαδραματίζει ρόλο στρατηγικού συνεργάτη στις πιο πάνω εταιρείες για το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός τεχνολογικού και επιχειρηματικού πλαισίου συμμόρφωσης τόσο με τις ποσοτικές όσο και με τις ποιοτικές απαιτήσεις της οδηγίας.  

Το Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ) αποτελεί́ τη νέα κοινοτική́ οδηγία που ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και η οποία τίθεται  σε πλήρη εφαρμογή́ την 1η Ιανουαρίου 2016. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού́ των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, σε όλα τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., υιοθετώντας αρχές διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, οι οποίες κρίνονται πλέον απαραίτητες για την ορθή́ λειτουργιά της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή́ – ασφαλισμένου μέσα στο σύγχρονο, πολύπλοκο και συνεχώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό́ σύστημα.

Η νέα εποπτική προσέγγιση βασίζεται σε τρεις πυλώνες οι οποίοι αλληλοεπιδρούν. Ο Πυλώνας Ι είναι αυτός που θέτει τις ποσοτικές απαιτήσεις με την υιοθέτηση δύο δεικτών, μέσω των οποίων επιβάλλεται το ελάχιστο κεφάλαιο φερεγγυότητας το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε ασφαλιστική εταιρεία. Παράλληλα περιλαμβάνει τις οδηγίες και τις αρχές για το σχηματισμό των τεχνικών προβλέψεων, καθορίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και τέλος ρυθμίζει τις επενδύσεις. Ο Πυλώνας ΙΙ καθορίζει τις ποιοτικές απαιτήσεις με την ολοκληρωτική ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης κινδύνων (risk management) στις ασφαλιστικές εργασίες , σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα καθορίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση και εσωτερικό έλεγχο κάθε εταιρείας. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης “ORSA” της κάθε εταιρείας αλλά και της εποπτικής αξιολόγησης.  Τέλος, ο Πυλώνας ΙΙΙ, καθορίζει τις απαιτήσεις δημοσίευσης /διαφάνειας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου στην εποπτεία αναφορικά με την ασφαλιστική αγορά αλλά και με την προστασία των καταναλωτών.

Οι τέσσερις (4) βασικοί στόχοι του Solvency II είναι:

  • Η προστασία των ασφαλισμένων, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια;
  • Η συμβολή στην επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας;
  • Η παγίωση δίκαιων και σταθερών αγορών, με τη δημιουργία ισότητας στις απαιτήσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων και
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε διεθνές επίπεδο.

Η SAS, με παρουσία μέσω θυγατρικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, αποτελεί τον κρίσιμο στρατηγικό συνεργάτη των ασφαλιστικών εταιρειών τόσο στη διαδικασία αλλαγής της εταιρικής τους κουλτούρας στη λήψη διοικητικών αποφάσεων για τη διαχείριση κινδύνων όσο και στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της σχετικής οδηγίας.

Η λύση SAS Risk Management for Insurance αποτελεί μια ενιαία, ολοκληρωμένη πλατφόρμα, που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και των τριών πυλώνων. Οι παραπάνω ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ήδη προχωρήσει σε υλοποίηση της λύσης είναι σε θέση να υπολογίζουν με ταχύτητα, ακρίβεια και ελεγχόμενο τρόπο το απαραίτητο κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR). Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες επιτυγχάνουν μείωση της αστάθειας και βελτίωση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, με βάση την καλύτερη κατανόηση οικονομικών παραγόντων και σεναρίων ακραίων καταστάσεων που έχουν επίπτωση στον ισολογισμό. Επιπλέον, εφαρμόζουν με ακρίβεια και ταχύτητα τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών της Οδηγίας αλλά και έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε μία σειρά σημαντικών αναφορών και δεικτών (Key Risk Indicators) που ενισχύουν την εσωτερική επιχειρηματική πληροφόρηση.

Η μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία της SAS στον ασφαλιστικό χώρο, με εκατοντάδες υλοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εγγυώνται την παροχή λύσεων που όχι μόνο θα βελτιώσουν συνολικότερα την απόδοση των εταιρειών αλλά θα αυξήσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Σχετικά με τη SAS

H SAS είναι ηγέτιδα εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών Business Analytics και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής παγκοσμίως στην αγορά του Βusiness Intelligence.

Η SAS βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς και επιχειρήσεις να αντιληφθούν πλήρως την τεράστια δυναμική του πιο πολύτιμου αγαθού τους: των δεδομένων τους. Απλούστερα, οι λύσεις της βοηθούν τους οργανισμούς να αντλήσουν συγκεκριμένη και πολύτιμη πληροφορία από τα διάσπαρτα επιχειρησιακά δεδομένα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής τους.

 Για το λόγο αυτό, η SAS αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, με τις εξειδικευμένες και κλαδικές λύσεις της να χρησιμοποιούνται σε περισσότερες από 75.000 εγκαταστάσεις σε 139 χώρες ανά την υφήλιο, καθώς και σε 93 από τους Top-100 οργανισμούς της λίστας Global 500 του έγκριτου περιοδικού Fortune. Από το 1976 η SAS δίνει στους πελάτες της ανά τον κόσμο The Power to Know® .

Στον ασφαλιστικό κλάδο πάνω από 1200 εταιρείες ιδιωτικής ασφάλισης ανά τον κόσμο εμπιστεύονται την SAS για την επίλυση επιχειρηματικών ζητημάτων & προκλήσεων. Η σημαντική διείσδυση της SAS Ελλάδος στην τοπική αγορά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις βρίσκουν σε αυτή έναν αξιόπιστο συνεργάτη που διαθέτει την εμπειρία, την τεχνογνωσία & την εξειδίκευση στον κλάδο, καθώς και το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της που μπορεί να καλύψει αποτελεσματικά τις σημαντικότατες ανάγκες τους.

Editorial contacts: