SAS | The Power to Know

Præsentation af indlæg

Torsdag den 3. april

Den analytiske sundhedsorganisation
v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA

Daryl Wansink er Director for Health Economics i Blue Cross Blue Shield of North Carolina, som har mere end 4.000 ansatte og betjener mere end 3,6 millioner borgere. Blue Cross Blue Shield of North Carolina benytter sig af avancerede analytiske værktøjer til at skabe den nødvendige indsigt, der gør det muligt for organisationen løbende at forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne af sundhedsydelser. Daryl Wansink vil i dette indlæg fortælle om, hvordan Blue Cross Blue Shield of North Carolina arbejder som en analytisk organisation og herunder komme ind på, hvad der kendetegner en analytisk sundhedsorganisation, hvordan analytics er organiseret, og hvordan den analytiske sundhedsorganisation understøtter de forretningsmæssige behov.

Værdiskabelse igennem analyse
v. Morten Møller Iversen, Kontorchef for Politik og Strategi, Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune


Igennem analytiske evner og kapaciteter ønsker Odense Kommune at skabe ny indsigt i løsningen af morgendagens velfærds- og vækstudfordringer, som det offentlige jo generelt står overfor. Tilsvarende sætter tillidsreformen øget krav om ledelsesmæssig forankring bredt i organisationen på den ene side, og den analytiske bevidste tilgang, som en styrkelse af den fagprofessionelle i interaktionen med borgeren/patienten på den anden side. I indlægget præsenterer Odense Kommune sit arbejde med at opnå værdiskabelse igennem analyse.

Sygedagpenge og den rigtige indsats – tidligt
v. Tina Koed Nymann, Funktionschef, Borgerplan og Process og Thomas Møller therkildsen, Analysekonsulent, Odense Kommune


Indsatsen til sygemeldte borgere i Odense Kommune skal baseres på fakta og viden om, hvad der virker, for at kommunen kan kvalificere og effektivisere indsatsen for at hjælpe sygemeldte hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Pr. 1. juli 2014 træder en ny sygedagpengereform i kraft med en reduktion af generel varighed fra 52 til 26 uger. Dette styrker nødvendigheden af at sætte tidligere ind med en mere målrettet og styrket indsats til sygemeldte med risiko for langvarige og komplekse sagsforløb.

Odense Kommune har igangsat projektet "Målrettet evidensbaseret sygefraværsindsats". Projektets mål er at tilvejebringe et evidensbaseret beslutningsgrundlag for løbende at kunne tilpasse indsats til sygemeldte borgere bosat i Odense Kommune, udvikle og implementere en fremrykket indsats til sygemeldte med risiko for langvarigt sygefravær særligt gennem rådgivning, støtte og samarbejde med de sygemeldte og deres arbejdsgivere samt understøtte arbejdsgivere med relevant viden, ifht. at styrke samarbejdet med de sygemeldte om at forebygge langvarigt sygefravær.

Mønstre i sundhedsdata og systematisk controlling
v. Daryl Wansink, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA


En vigtig del af Daryl Wansinks arbejde er at identificere områder for optimering på tværs af sundhedsydere – herunder også praktiserende læger. I dette indlæg vil han komme ind på brugen af analytiske værktøjer til at skabe indsigt på tværs af sektorer og ydere af sundhedsydelser. Nogle af de analytiske områder, som vil blive berørt i præsentationen er ”Episode of Care”, Social Network Analysis, prædiktive modeller og ”Complications of Care” som på forskellig vis giver Daryl Wansink og Blue Cross Blue Shield of North Carolina en unik indsigt i sammenhænge i forhold til kvalitet, omkostninger, henvisningsmønstre og risikogrupper, som ikke kan opnås ved brugen af traditionelle analytiske værktøjer. Læs mere her: http://www.sas.com/en_us/customers/bluecross-blueshield-nc-analytics.html

Utilsigtede hændelser – Kan vi lære mere?
v. Jeanette Hounsgaard, Souschef, Center for Kvalitet i Region Syddanmark

I 2012 blev der rapporteret 155.791 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Dette tal er steget yderligere i 2013. At finde mønstre og tendenser i de rapporterede utilsigtede hændelser med læring for øje er ikke bare en udfordring på nationalt niveau, men også på regionsniveau.  Center for Kvalitet i Region Syddanmark har derfor igangsat et projekt, som skal afdække, hvordan det nuværende arbejde med at finde regionale mønstre og tendenser kan understøttes ved en automatiseret søgning i teksten i de utilsigtede hændelser. Formålet er at styrke beslutningsgrundlaget for indsatser til forbedring af patientsikkerheden.

Systematisk controlling af sygesikringsdata
v. Anne Birgitte Jæger, Specialkonsulent, Region Midtjylland og Peter Mortensen, Forretningsudvikler, SAS Institute

Nære Sundhedstilbud hos Region Midtjylland er ansvarlig for den løbende kontrol og opfølgning på betalinger til primærsektoren, samt for analyser knyttet til samme område. Rigsrevisionen har i efteråret 2012 udfærdiget en rapport, der blandt andet peger på, at der skal skabes bedre redskaber til styring, kontrol og opfølgning på aktiviteter og udgifter i primærsektoren.

Region Midtjylland, Nære Sundhedstilbud har i samarbejde med SAS Institute gennemført en analyse med henblik på at anskueliggøre, hvordan brugen af analytiske værktøjer fra SAS kan imødegå kritikpunkterne omtalt i Rigsrevisionens rapport. Denne analyse har vist eksempler på, hvordan man med associationsanalyse, visualiseringer og segmentanalyse kan optimere, en i forvejen grunding controlling og øge indsigten i praksisområdet.

Hvordan vi forebygger genindlæggelser med Analytics
v. Daryl Wansink, Director of Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA


Hos Blue Cross Blue Shield i North Carolina har man god erfaring med brugen af prædiktive modeller til at forudsige og blive i stand til at handle proaktivt i forhold til reduktion af genindlæggelser. Hør i denne præsentation, hvordan Blue Cross Blue Shield arbejder med data mining for at identificere patienter i størst risiko for genindlæggelse, og hvordan de organisatorisk anvender denne viden for i praksis at reducere det antal. Læs mere her: http://www.sas.com/en_us/customers/bluecross-blueshield-nc-enterprise-miner.html

Budsjett- og prognoseverktøy
v. Oddmund Runningen, Controller/Prosjektleder budsjett- og prognoseverktøy, Sykehuset Innlandet HF, Norge


Oddmund har arbejdet med økonomisk styring af sygehuse siden 2002, og arbejder nu som controller i afdelingen for virksomhedsstyring og økonomi i Sykehuset Innlandet HF. Oddmund vil beskrive, hvordan Sykehuset Innlandet HF anvender SAS® Financial Management som budgetværktøj. Herunder hvorledes etableringen af en fælles budgetløsning har skabt grundlaget for en mere effektiv, inkluderende og åben budgetproces i ’spesialisthelsetjenesten’. Budgetteringen baserer sig bl.a. på en brugervenlig og driverbaseret budgettering af personaleomkostninger samt beregning af indtægter via DRG-pointsystemet. Disse to områder udgør hovedparten af driftsbudgettet i Sykehuset Innlandet HF.

Forebyggelse af genindlæggelser i Region Midtjylland
v. Anne Birgitte Jæger, Specialkonsulent og Henrik Lauritzen, Analytiker, Region Midtjylland


Forebyggelse af genindlæggelser er et af Region Midtjyllands indsatsområder for at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Man ønsker i den forbindelse at blive i stand til at kunne forudsige, hvilke patienter, der er i risiko for at blive genindlagt, så det i højere grad bliver muligt at handle proaktivt.

I samarbejde med SAS Institute har Region Midtjylland i efteråret 2013 gennemført et pilotprojekt, hvor der blev udviklet et antal prædiktive modeller i form af statistiske beslutningstræer, som  gør det muligt at forudsige, hvilke patienter, der er i hvilken risiko for at blive genindlagt.

I indlægget fortælles om arbejdet med at identificere relevante datakilder samt vise de faktiske statistiske beslutningstræer, som kan anvendes til prædiktion.

Patientkommunikation og patientinvolvering
v. Peter Mortensen, Forretningsudvikler, SAS Institute

Målrettet og automatiseret kommunikation til kunder, borgere og patienter er blevet langt nemmere med SAS® Customer Intelligence-løsningen. I USA anvendes Customer Intelligence bl.a. til identifikation af, hvilke budskaber, der skaber størst værdi hos hvilke segmenter af borgere og patienter. Eksempelvis kan der nu kommunikeres målrettet til borgere og patienter med diabetes og andre kroniske lidelser, hvor det optimale budskab, kommunikationstidspunkt og kommunikationskanal identificeres ved hjælp af Customer Intelligence-løsningen. Værdien af denne tilgang til kommunikation er en styrkelse af patienternes egenomsorgsevne og en reduktion i forbrug af sundhedsydelser f.eks i antal forebyggelige indlæggelser, ambulatoriebesøg, genindlæggelser og brug af praktiserende læge.

Automatiserede kliniske kvalitetsløsninger
v. Morten Krogh Danielsen, Director Cross Sales Healthcare og Frans Holm, Advisory Solution Architect, SAS Institute

Region Hovedstaden ønsker at automatisere datafangsten i forhold til forskellige kvalitetsaudits på regionens hospitaler. Derfor har regionen i 2013 lavet et Proof of Concept på en løsning, som sikrer en automatiseret opsamling og præsentation af data til journalaudit. Løsningen giver et  mere fyldestgørende og validt datagrundlag til at træffe faktabaserede ledelsesmæssige beslutninger på. Løsningen understøtter monitorering i udviklingen i antallet af patientskader, målopfyldelsen for kvalitetsindikatorer, ligesom den bidrager til fokuseret og differentieret læringstiltag. Præsentationen vil vise formål med POC-forløbet og belyse potentielle gevinster.

Fredag den 4. april

Omdan dine kliniske og operationelle data til evidensbaseret viden, som du kan handle på
v. Mark Wolff, Industry Consultant, Health and Life Sciences, SAS Institute, USA


Mark Wolff har mere end 20 års erfaring inden for sundhed og biovidenskab – og har arbejdet som forsker og analytiker i både USA og Europa. I indlægget vil han fokusere på en struktur, der forklarer, hvordan data og analytics kan være forbundet med strategier og resultater inden for sundhedsområdet. Han vil fortælle, hvordan vi kan bruge data og analytics til at besvare store spørgsmål – og hvordan dette kan danne rammen for et solidt analytisk fundament i organisationen til forbedring af patientresultater og opnåelse af dybdegående indsigt i kliniske performance. Han vil ligeledes forklare, hvordan indsigt kan indbygges i en specifik befolkning til at forstå den nuværende situation og til at forudsige fremtiden, og hvordan datavisualisering kan hjælpe dig til at træffe bedre beslutninger.

Incitamentsstrukturer og DRG
v. Kristian Heunicke, Cheføkonom, Danske Regioner

Hør hvordan Danske Regioner arbejder med incitamentsstrukturer i det danske sundhedsvæsen, herunder ikke mindst, hvilke tanker de gør sig om videreudvikling af sundhedsvæsenet ud fra behovene, og om hvordan de ser incitamenter understøtte denne udvikling.

Den nationale sundhedsprofil
v. Anne Illemann Christensen, Ph.d.-studerende, Statens Institut for Folkesundhed

Omkring 300.000 borgere modtog i 2013 et spørgeskema om deres sundhedstilstand. Deres svar er nu omsat til en national sundhedsprofil, der beskriver befolkningens sundhed, sygelighed og livsstil. Under dette oplæg vil du få et indblik i den nationale sundhedsprofil og få et eksempel på en populationsanalyse, som viser hvordan udviklingen i danskernes sundhed har ændret sig siden 2010. Desuden er der bud på, hvordan tallene kan bruges på kommunalt, regionalt og nationalt niveau.

Incitamenter til at øge kvaliteten og nedbringe omkostningerne i det amerikanske sundhedsvæsen
v. Daryl Wansink, PhD, Director, Health Economics, Blue Cross Blue Shield of North Carolina, USA


I forbindelse med indførelsen af Obama-Care og de såkaldte Accountable Care Organizations, er der blevet brug for værktøjer og incitamentsstrukturer, som i højere grad fokuserer på patienternes totale omkostninger over tid på tværs af sektorer. Daryl Wansink vil i denne præsentation fortælle om de amerikanske erfaringer med nye incitamentsstrukturer samt med de såkaldte ”Bundled Payments”, som en konkret analytisk metode, der giver indsigt i dette. Denne præsentation følges op af en paneldebat om incitamentsstrukturer.

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt
v. Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor i Mikrobiologi og Jakob Redder ph.d.-studerende, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt


Sygehuserhvervede infektioner udgør fortsat et betydningsfuldt problem for patientsikkerheden. De seneste prævalensundersøgelser over forekomsten af sygehuserhvervede infektioner i Danmark finder, at 8-9% af danske patienter pådrager sig en infektion under indlæggelse eller inden for 48 timer efter indlæggelse. Overvågning af infektioner opstået i sundhedsvæsenet er derfor af afgørende betydning for at forbedre indsatser til forebyggelse af nye infektioner. I dette indlæg vil du få et indblik i en ny løsning, som har til formål at monitorere hospitalserhvervede infektioner, således at de kliniske afdelinger får et bedre grundlag for proaktivt at kunne reducere omfanget af disse. Løsningen indeholder strukturerede data fra flere af sundhedsvæsenets databaser f.eks. PAS, EPJ (medicinmodul), laboratoriesystemer (mikrobiologi og biokemi), kombineret med inddragelse af ustrukturerede data i EPJ-notatmoduler.

Erfaringer med medicinmonitorering i Region Hovedstadens Psykiatri
v. René Priess, Centerchef, Psykiatrisk Center Ballerup og Dorte Münter, Teamleder – Medicinenheden, Region Hovedstadens Psykiatri, Kvalitets- og Udviklingsafdelingen


Kvalificering af den medicinske behandling af psykiatriske patienter er et vigtigt fokusområde. Med udgangspunkt i medicindata fra den elektroniske patientjournal fungerer SAS® som et vigtigt værktøj til at følge udviklingen i medicineringspraksis og til at identificere eventuelle uhensigtsmæssigheder i denne. I indlægget præsenteres den nyudviklede medicinmonitoreringsløsning, og det diskuteres, hvorledes disse data gør Region Hovedstadens Psykiatri i stand til at reagere mere proaktivt og faktabaseret på ændringer i medicineringen af patienterne. Indlægget vil forholde sig til, hvordan det er muligt at bedrive kvalitetsledelse af fagprofessionelle, og du vil høre om de praktiske erfaringer med etableringen af en medicinmonitoreringsenhed i Region Hovedstadens Psykiatri.

Back to Top