Obchodní podmínky pro poskytování vzdělávacích služeb podnikatelům a právnickým osobám

Důležité: Než objednávku odešlete, pozorně si prosím přečtěte tyto Obchodní podmínky (dále len „Obchodní podmínky“), jež jsou neoddělitelnou součástí objednávky (dále len „Objednávka“). Odesláním Objednávky potvrzujete, že (i) jste starší (18) let věku, (ii) Služby objednáváte jako podnikatel v souvislosti se svým předmětem podnikání, připadne jako osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu uvedeno v Objednávce, (iii) znění Obchodných podmínek rozumíte, a (iv) souhlasíte s tím, že nimi budete vázán, resp. že nimi bude vázána právnická osoba uvedená v Objednávce. Osoba, jež bude na základě Objednávky vázána těmito Obchodními podmínkami (teda Vy, anebo právnická osoba, jejíž jménem tuto Objednávku realizujete ), je dále označovaná jako „Zákazník“.

V případě, že si přejete objednat služby jako fyzická osoba mimo souvislost se svým podnikáním, anebo v případě, že nesouhlasíte s úplným zněním těchto Obchodních podmínek, nepokračujte prosím v Objednávce a kontaktujte SAS.

Článek I. Služby; Předmět plnění

 1. Tyto Obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky poskytování vzdělávacích služeb SAS (dále jen „Služby“) podrobně specifikovaných v ObjednávceObjednávce (dále jen „Objednávka“) realizované prostřednictvím webu SAS. Služby mohou být poskytované formou on-line kurzov (dále jen „e-learning“) anebo formou osobního školení (dále jen „školení“). Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí předložené Objednávky, přičemž v případě rozporů má přednost vlastní znění Objednávky. Odesláním Objednávky dojde k uzavření smlouvy o poskytování školení dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, což bude Zákazníkovi potvrzeno formou e-mailu.
 3. Zákazník se zavazuje zaplatit SASu za Služby poskytnuté dle těchto Obchodních podmínek a Objednávky cenu uvedenou v Objednávce, a splnit další své závazky uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
 4. SAS může pověřit poskytováním Služeb nebo jejich částí třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě má SAS odpovědnost jako by Služby poskytoval sám.


Článek II. Termíny a místo plnění

 1. Školení budou poskytována v termínu uvedeném v Objednávce a cena za školení bude po jeho stanoveném termínu fakturována v plné výši.
 2. Není-li výslovně sjednáno jinak, místem plnění je pracoviště Zákazníka na adrese specifikované v Objednávce. SAS je však oprávněn výstupy Služeb připravovat ve svých prostorách a/nebo částečně plnit ze svých prostor. Není-li výslovně sjednáno jinak, maximální počet účastníků pro jedno školení je devět (9) osob.
 3. SAS není odpovědný za jakékoli náklady (cestovní, ubytovací, apod.), které mohou Zákazníkovi či účastníkům školení vzniknout. SAS si v případě objektivních překážek (např. nedostupnost školitele z důvodu nemoci) vyhrazuje právo přesunout školení na pozdější termín. Zákazník bude o této skutečnosti informován v nejkratším možném termínu, nejpozději však deset (10) dnů předem. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že závazek poskytnout Služby podle této Smlouvy není fixním závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku.
 4. E-learningové Služby mohou být čerpány po dobu uvedenou v popisu školení kdykoliv po zadání aktivačního klíče, jež bude Zákazníkovi, resp. jeho oprávněné osobě realizující Objednávku, zaslán prostřednictvím e-mailu bezodkladně po přijetí Objednávky


Článek III. Cena

 1. Celková cena za poskytování Služeb je stanovena v Objednávce. Uvedená cena je bez DPH, která bude účtována dodatečně v zákonem stanovené výši.
 2. V ceně uvedené v Objednávce jsou zahrnuty veškeré náklady, které SASu vzniknou při poskytování Služeb e.


Článek IV. Platební podmínky

 1. SAS vystaví daňový doklad – fakturu na cenu Služeb navýšenou o DPH v zákonné výši vždy po realizaci konkrétního školení, a v případě e-learningu po obdržení Objednávky.
 2. Splatnost faktur je třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Zákazníkovi.
 3. Daňový doklad musí obsahovat zákonné náležitosti dle platných právních předpisů.
 4. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla odpovídající částka připsána na účet SASu.


Článek VI. Součinnost Zákazníka

 1. Za účelem řádného plnění povinností SASu dle Objednávky Zákazník je povinen poskytnout SASu veškerou potřebnou součinnost, zejména:
  1. zajistit účast přihlášených účastníků na školení ve sjednaném termínu po celou dobu jeho trvání; a
  2. poskytovat SASu kompletní, pravdivé a správné informace a podklady, které potřebuje k řádnému poskytování Služeb, zejména identifikační údaje nutné k platnému uzavření smlouvy a fakturační údaje.
 2. Pro účely administrace školení a vystavení certifikátů o účasti je nutné, aby Zákazník SASu dodal jmenný seznam účastníků školení. Zákazník je povinen účastníky o tom poučit. SAS bude osobní údaje účastníků zpracovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů (tzv. Privacy Statement), který je zveřejněn na webových stránkách SASu.


Článek VII. Právo užívání (licence) a obchodní tajemství

 1. SAS poskytuje Zákazníkovi na část výsledků Služeb spočívající v materiálech předaných mu při poskytování Služeb („Produkt“) nevýhradní a nepřevoditelné právo k užití dokumentace pro vnitřní výukové účely Zákazníka. Nebude-li výslovně sjednáno jinak, Služby budou poskytovány v českém jazyce, přičemž Produkt bude Zákazníkovi poskytnut v anglickém jazyce.
 2. Zákazník není oprávněn vytvářet další kopie Produktu ani poskytnout Produkt jakýmkoli třetím osobám. Zákazník není oprávněn vytvářet na školení jakékoli zvukové či audiovizuální záznamy. Zákazník bere na vědomí, že obsah Produktu může představovat součást obchodního tajemství SAS a jeho neoprávněné použití či rozšiřování představuje neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví SAS.
 3. Jeden aktivační klíč k e-learningu je vždy poskytován pro jednu (1) fyzické osobu a po aplikaci se stává nepřenosným. Zákazník bere na vědomí, že aktivační klíč je předmětem obchodního tajemství SASu a jeho neoprávněné použití či šíření představuje neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví SASu.
 4. Cena za licenci udělovanou dle Článku VII.1. výše je již zahrnuta v ceně za Služby, tedy za tuto licenci Zákazník není povinen hradit SAS žádnou další odměnu. Pro vyloučení pochybností, na základě těchto Obchodních podmínek SAS neposkytuje Zákazníkovi žádné licence ke standardnímu SAS® software.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že SAS je v případě porušení jeho práv duševního vlastnictví ze strany Zákazníka oprávněn ukončit Zákazníkovi přístup ke Službám a s okamžitou účinností ukončit jeho licenci k Produktu; tím není dotčen nárok SASu na náhradu vzniklé ujmy.


Článek VIII. Odpovědnost za újmu

 1. SAS neodpovídá za žádné nedostatky nebo vady Služeb nebo Produktu a z toho vyplývající újmy, pokud tyto nedostatky/vady nebo újmy byly výlučně způsobeny nedostatkem součinnosti na straně Zákazník. SAS dále neodpovídá za újmu vzniklou Zákazníkovi v důsledku nevhodného pokynu Zákazníka, pokud Zákazníka na nevhodnost pokynu předem písemně upozornil. Žádná ze stran neodpovídá za újmu způsobené mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. SAS v žádném případě neodpovídá za jakýkoliv ušlý zisk Zákazníka a není povinen jej nahrazovat. Celková odpovědnost SASu za veškeré skutečné škody vzniklé Zákazníkovi v souvislosti s poskytováním Služeb podle Objednávky nepřesáhne cenu uhrazenou Zákazníkem za Služby dle Objednávky.
 3. Omezení výše náhrady škody dle odstavce 2 se nepoužije:
  1. v případě, kdy SAS způsobil Zákazníkovi škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a
  2. v případě škod, za které v souladu s právními předpisy České republiky nelze odpovědnost platně vyloučit.
 4. V případě, že jakákoliv třetí strana uplatní jakékoliv nároky vůči Zákazníkovi z důvodu porušení jejího obchodního tajemství, patentu, autorských nebo jiných práv duševního vlastnictví třetích stran, k němuž došlo v souvislosti s čerpáním Služeb od SASu, Zákazník neprodleně písemně oznámí SASu nárok uplatněný vůči Zákazníkovi nebo jakoukoli žalobu v této věci podanou proti Zákazníkovi, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy třetí strana nárok uplatnila nárok vůči Zákazníkovi, resp. Zákazníkovi byla doručena žaloba třetí strany. Zákazník se zavazuje zmocnit SAS (resp. jím určenou osobu) k zastupování Zákazníka v příslušných jednáních o uzavření narovnání nebo smíru s třetí stranou, přenechat SASu kontrolu nad sporem a v příslušném řízení spolupracovat se SASem na prošetření oprávněnosti takového nároku, na obhajobě a vyřešení sporu. Pokud Zákazník splní své závazky dle tohoto odstavce 4, SAS nahradí Zákazníkovi veškeré náklady vyplývající z uzavřeného smíru nebo narovnání, nebo z pravomocného rozsudku, resp. rozhodnutí správního orgánu, včetně náhrady nákladů řízení a přiměřených nákladů právního zastoupení. Zákazník se může příslušných jednání a/nebo řízení zúčastnit na vlastní náklady. V případě, kdy takovýto nárok (dle tohoto odstavce 4) je vznesen nebo dle názoru SASu může být vznesen, SAS je oprávněn dle svého uvážení: (a) modifikovat Služby nebo Produkt; (b) získat pro Zákazníka práva umožňující další užívání Produktu; nebo (c) ukončit licenci k Produktu a vrátit Zákazníkovi cenu uhrazenou za dotčené Služby.


Článok IX. Ostatní

 1. Pro účely Objednávek učiněných podnikateli se ustanovení § 1799 až 1800 občanského zákoníku vylučují.
 2. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2018. SAS si vyhrazuje právo tyto podmínky v budoucnu upravit Takové úpravy se nedotknou již objednaných Služeb.