SAS Logo

7. března 2018
OKsystem, Praha

Radiance background

Agenda

7. března 2018, středa

Czech Republic flag
  
08:30 – 9:00
Registrace účastníků a drobné občerstvení na uvítanou
09:00 – 09:10
Úvodní slovo
Petr Šlajchrt, Sales Manager, SAS ČR
Tomáš Poucha, Director at MKTI and IIK, moderátor
9:10 – 9:50
Lidský kyborg – inspirace pro "objevování nových možností"
Neil Harbisson, Cyborg Artist
Dokážete si představit, že aktivní účast ve vlastním biologickém vývoji není již pouhou teorií, ale možností? Pokud se jedinec stane sám technologií namísto toho, aby ji pouze užíval nebo jí byl vybaven, otevírají se možnosti pro to, aby člověk měl další orgány a smysly nad rámec těch, jimiž byl lidský druh obdařen. Splyneme-li s technologií, budeme moci navrhovat vlastní těla a smysly; a budeme moci zvýšit naše šance na přežití na Zemi i ve vesmíru. Jsme svědky znovuzrození lidského druhu?
9:50-10:10Ráj objeven!
Aleksander Pivk, Analytics Practice Leader at SAS for Central Europe and Adriatic
Už jste našli ráj Vašich snů a představ? Která země je na světě pro život a práci nejlepší?
Společnost SAS zná odpověď. Vyplývá z obrovského množství dat. Podívali jsme se na ně, důkladně je analyzovali, zapojili Machine Learning a nástroje SAS a máme výsledek. Rádi se s Vámi o něj podělíme. Přijďte se podívat na prezentaci SAS.
10:10-10:40Přestávka
10:40-11:00

Podniková analytika - urychluje vaši cestu za hodnotou prostřednictvím otevřené analytické platformy
James Ochiai-Brown, Principal Business Solutions Manager
Organizace bez ohledu na odvětví, v němž působí, chápou, že vyspělá analytika zlepšující rozhodovací proces má zásadní význam pro vytváření přidané hodnoty na jejich trzích. Ale výsledky většiny analytických iniciativ zřídkakdy splní jejich očekávání. Přes mnohé investice v novém i stávajícím prostředí analytické projekty většinou ustrnou ve fázi objevování nebo údržby a jen málokdy poskytnou požadovanou obchodní hodnotu. Podniky navíc usilují o to, aby analytické přehledy byly k dispozici včas, ale datová a analytická infrastruktura je často nákladná a neefektivní. Pro vyřešení vysoké poptávky podniků po hodnotných analytických vhledech, nedostatku času i prostředků u analytických praktiků a potřeby pracovníků IT získat důvěryhodnou platformu, kterou by mohli sdílet, nabízí společnost SAS otevřenou průmyslovou platformu, pomocí níž lze „nasadit analytiku do akce“. Platforma SAS je nejvhodnější pro podnikovou analytiku v rámci celé organizace a podporuje kompletní životní cyklus od fáze zjištění přes vývoj, nasazení až k výrobě v nejrůznějších odvětvích.

Tato prezentace ukazuje, jak podniková analytická platforma přinese podniku měřitelnou hodnotu, například:

  • zlepšení klíčových výkonnostních ukazatelů podniku
  • rychlejší poskytování analytických přehledů a výstupů
  • snížení nákladů a zajištění úrovně analytických služeb 
11:00-11:20Svět zítřka: jak umělá inteligence změní naše životy?
Alex Kwiatkowski, Sr Industry Consultant, Financial Services & Government
Umělá inteligence je popisována jako "elektřina nového věku", která má nesmírný transformační potenciál schopný změnit náš svět způsobem, který byl dříve nemožný či nepředstavitelný. Umělá inteligence však může být i "nejhorší událostí v historii naší civilizace", pokud mámě věřit ponurému varování profesora Stephena Hawkinga. Jak tedy zabráníme katastrofě a zajistíme, aby byly průlomové technologie využívány zodpovědně pro zlepšení životů mnoha lidí – nejen privilegované hrstky – v našem globálním společenství? Tato myšlení stimulující prezentace pracovníka SAS Alexe Kwiatkowského odpoví na tuto zásadní otázku a předloží názory pro další diskuzi.
11:20-11:50Přestávka
11:50-12:10Pozitivní vliv implementace SAS Fraud Framework na kvalitu poskytované péče
Pavel Pilař, Managing Consultant a Team Leader R&A, Partner Sophia Solutions Prezentace představí projekt nasazení SAS Fraud Framework ve České průmyslové zdravotní pojišťovně. Nástroje SAS vhodně doplnily stávající kontrolní a analytické mechanismy. Na příkladu ukážeme pozitivní vliv nově získaných informací na kvalitu poskytované zdravotní péče.
12:10-12:30Data jsou základním kamenem inovace
Frédéric Combaneyre - Principal Business Solutions Manager
Analytika je motorem inovace a pohonnou hmotou pro tento motor jsou data. Data jsou tedy "novou ropou" v závodě o získání konkurenční výhody prostřednictvím inovací. Bez solidního základu řízení dat organizace nedokážou využít příslibu, který přináší využívání inovací a nové technologie související s umělou inteligencí, internetem věcí a monetizací dat.
Kromě inovací je pro splnění cílů provozní efektivnosti a předpisů týkajících se dat (ochrana soukromí, řízení rizik, detekce a prevence podvodného jednání apod.) zásadní i silná strategie řízení dat.
12:30-13:10

Nová definice základů fotbalu
Simon Rödder, Sales Manager -SciSports

Frédéric Combaneyre - Principal Business Solutions Manager


K dispozici je velké množství dat, ale jak můžete tato data intuitivně používat k tomu, abyste přesvědčili fotbalové kluby o hodnotě datového skautingu? Firma SciSports pomohla hráčům jako Memphis Depay ke správnému výběru klubu a každý rok pomáhá desítkám klubů kupovat a prodávat hráče. Její nový produkt BallJames umožňuje automaticky generovat 3D data z fotografií. Ve svém příspěvku Giels vysvětlí, jak se jim to podařilo a jaký dopad to mělo na (fotbalový) svět.

13:10-13:20Závěr a losování výherce z dotazníků
13:20-15:00Oběd
8:30-15:00Možnost setkat se s experty na demo stáncích

Překlad bude k dispozici.

English United Kingdom Flag
  
08:30 – 9:00
Registration
09:00 – 09:10
Opening word
Petr Šlajchrt, Sales Manager, SAS ČR
Tomáš Poucha, Director at MKTI and IIK, moderator
9:10 – 9:50
Human Sciborg – Inspiration „discover new possible“
Neil Harbisson, Cyborg Artist
This talk will explore how taking an active part in our own biological evolution is no longer a theory, but an option. Becoming technology, instead of using or wearing technology, opens up the possibility of having additional organs and senses beyond the ones confined to our species. By merging ourselves with technology we can become the designers of our own body and perception; and we can increase our survival possibilities in earth and in outer space. Are we witnessing the renaissance of our species?
9:50-10:10Paradise Found: Discover Your Best City to Live using Machine Learning
Aleksander Pivk, Analytics Practice Leader at SAS for Central Europe and Adriatic
Have you already found your personal paradise?
What country in the world is the best place for living and working? SAS platform knows the answer. The response is hidden in the gigantic amounts of data. We have combined information with data management on the SAS platform and with machine learning and data mining methods. What was the result? Come and see SAS presentation.
10:10-10:40Coffe break
10:40-11:00Enterprise Analytics – Accelerating Your Path to Value with an Open Analytics Platform
James Ochiai-Brown, Principal Business Solutions Manager
Organizations, across all industries, understand that advanced analytics for improved decision-making is crucial in order to create added business value in their respective markets. But, the results of most Analytics initiatives seldom meet their high expectations. Despite many investments, both in innovative and legacy environments, Analytics projects are stuck in the discovery or maintenance phase and seldom deliver the desired business value. Furthermore, Business Lines struggle to process analytics insight in a timely manner and the Data and Analytics infrastructure is often inefficient and costly. To cope with the high business demand for valuable insights, the lack of time and resources from Analytics practitioners and the need for IT to get a platform they can trust and share, SAS offers an open and industrial platform to “put analytics into action”. The SAS platform is best suited to deliver enterprise analytics across the organization and support the complete lifecycle from discovery to build and deployment to production in a diverse business context..

This presentation will share how an Enterprise Analytics Platform will deliver measurable business value including:
- Augmenting the value of business KPIs
- Accelerating analytics insights delivery
- Reducing cost and securing service level of Analytics
11:00-11:20Tomorrow’s World: how AI will transform our lives
Alex Kwiatkowski, Sr Industry Consultant, Financial Services & Government
Artificial Intelligence has been described as ‘the new electricity’, possessing enormous transformative power to change our world in ways that were previously impossible or unimaginable. Conversely, Artificial Intelligence could be “the worst event in the history our civilisation”, if this stark warning from Professor Stephen Hawking is to be believed. So how do we avoid catastrophe, and ensure that breakthrough technologies are used responsibly to improve the lives of the many – not just the privileged few – in our global community? This thought-provoking presentation from SAS’ Alex Kwiatkowski will answer this crucial question, along with sharing opinions for further debate.
11:20-11:50Coffee Break
11:50-12:10

Positive effects of the implementation of SAS Fraud Framework on quality of care

Pavel Pilar, Managing Consultant a Team Leader R&A, Partner Sophia Solutions

The presentation will introduce a project of the implementation of SAS Fraud Framework at Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Czech Industrial Health Insurance Company). The SAS tools have fittingly complemented existing control and analytic mechanisms. Using an example, we will demonstrate positive effects of new information on the quality of health care.

12:10-12:30Data at the cornerstone for innovation
Frédéric Combaneyre - Principal Business Solutions Manager
Analytics is the engine of Innovation, and this engine is powered by Data. Data is therefore the “new oil” in the race to gain competitive advantage with innovation. Without a strong data management foundation, organizations cannot realize the promise of innovative use cases and new technologies around artificial intelligence, IoT, and data monetization.
Beyond innovation, a strong data management strategy is also essential to achieve operational efficiency goals, and to comply with data-driven regulations (privacy protection, risk exposure management, fraud detection & prevention, etc.).
12:30-13:10

Redefining Football Fundamentals
Simon Rödder, Sales Manager -SciSports

Frédéric Combaneyre - Principal Business Solutions Manager


There is a lot of data available, but how can you use this data in an intuitive way to convince football /soccer clubs of the value of data scouting? SciSports helped players like Memphis Depay to make the right club selection and helps dozens of clubs to buy and sell players annually. Their new product BallJames makes it possible to automatically generate 3D data from camera images. Giels will explain in his presentation how they achieved this and what impact this has on the (football) world.

13:10-13:20Closing, Drawing lot (questionnaires)
13:20-15:00Lunch
8:30-15:00Possibility to meet experts

#Road2AI
#SASRoadshow #SASPlatform #SAS #ILoveSAS #ArtificialIntelligence #MachineLearning #Innovation #AdvancedAnalytics

Back to Top