Kverneland förutser framtida efterfrågan. Ny lösning för Supply Chain Management kommer att göra lantbruksmaskintillverkaren Kverneland bättre rustad för att kunna förutse behovet av lagerhållning.

– När man har över 90 000 reservdelar är det en stor fördel att mer noggrant kunna räkna ut framtida förändringar i lagerbehovet, säger Magne Svendsen, Managing Director i Kverneland Group After Sales.

Våra kunder förväntar sig att vi ska kunna leverera till nästa dag, under helgen eller inom några timmar. Det kräver ett mycket bra transportnät och ett system som ger en bra grund för planering och prognoser för lagerhållningen.

Magne Svendsen
Managing Director
After Sales Kverneland

Kverneland förväntar sig en minskning av lagerhållningen på mer än 20 % inom två år.

Effektiva lösningar och besparingar är nyckelord, speciellt i en lågkonjunktur. En stor lagerhållning kan snabbt bli en onödigt hög utgiftspost i form av bundet kapital. Kvernelands utmaning är att hålla ett så litet lager som möjligt samtidigt som man vill höja servicenivån till kunderna.

– Även om jordbruksindustrin inte är den första att drabbas av en lågkonjunktur, så märker även vi att tiderna blivit svårare. Det är därför viktigt att optimera lagerhållningen så att vår produktionskedja kan bli så effektiv som möjligt, säger Magne Svendsen i Kverneland Group After Sales.

En krävande logistikuppgift

Med närvaro i över 60 länder har Kverneland en marknad som spänner över hela världen. Över 90 000 reservdelar till utrustningar som plogar, så-maskiner, balpressar och spridare samt stor variation i efterfrågan gör logistiken till en svår och krävande uppgift.


– Våra kunder jobbar dygnet runt under vissa perioder och är helt beroende av att deras utrustning fungerar som den ska, berättar Svendsen. Gör den inte det så måste de kunna få den reparerad så fort som möjligt. Kunden förväntar sig att vi ska kunna leverera delar till nästa dag, under helgen eller inom några timmar. Dessa perioder infaller lite olika från år till år och från land till land. Väderförhållandena spelar också ofta en stor roll (tidig vår, mycket/lite regn etc). Detta kräver ett system för att göra prognoser som ger ett bra underlag för planering. Det får vi genom SAS Institute.

Betalar sig snabbt

SAS-lösningen som Kverneland har investerat i går igenom varje artikel och ser på produktens historik. Utifrån den beräknas sedan prognosen för den framtida efterfrågan. Dessa processer har tidigare utgjorts av delvis manuella rutiner, och har i stor utsträckning vilat på enskilda personers kunskaper.

Kverneland räknar med att investeringen snabbt kommer att löna sig när resultaten väl tagits fram.

– Målet är att minska det bundna kapitalet med mer än 20 % inom två år, avslutar Svendsen. Samtidigt har vi satt som mål att inom samma period öka servicenivån från 95 % till 97 %.

Den nya lösningen från SAS Institute är delvis automatiserad, men inte helt och hållet.

– Det är endast undantagen som hanteras manuellt i det nya systemet, till skillnad från tidigare då allt gicks igenom för hand, berättar Fred Graham, senior rådgivare på SAS Institute. Tillsammans med Sales Manager Stig Lima har han varit en nyckel-person i arbetet med den nya lösningen.

Ett lokalt team ligger bakom utvecklingen

Teamet från SAS Institute har bestått av enbart norska konsulter. Lima menar att detta har varit ett av projektets framgångskriterier och berömmer Kverneland både som inköpare och som kund.

– Alla inblandade parter har från första dagen visat en öppenhet och en vilja till förändring. Från det att vi startade analysfasen fram till driftstarten har projektet präglats av samarbete och med det gemensamma målet att skapa mätbara och lönsamma lösningar för dessa komplicerade logistikprocesser.

Kverneland hade redan modellen såväl som principen på plats och dessutom mycket data. Men den gamla lösningen var tung att hantera och det var svårt att ta fram prognoser. Vår uppgift har varit att bidra med en turbo ovanpå deras ERP-lösning.

– Vi talar om stora siffror när det gäller Kvernelands reservdelsavdelning.

Av sortimentets totalt 250 000 delar är ca 90 000 så kallade aktiva delar och endast 2 500 står för hela 80 % av omsättningen. Det gäller att utifrån leveranshistoriken beräkna och skapa en optimal lagerhållning. SAS-lösningen hjälper till att förhindra att man lägger på lite extra i alla led för att vara på den säkra sidan. Detta leder ofta till att lagret av de enskilda reserv-delarna blir mycket större än det egentliga behovet.

Lösningen såsom den ser ut idag bygger på 30–40 olika prognosmodeller som tillsammans hittar efterfrågemönstret. Prognoserna uppdateras periodiskt och bygger på svängningarna i den reella efterfrågan. Ett bästa inköpsförslag genereras automatiskt och utan att användaren behöver ha några kunskaper i statistik.

Därmed kan Kverneland på ett tillfreds-ställande sätt hålla ett perfekt avpassat reservdelslager med hjälp av lokal kompetens och med en hög trovärdighet inom den egna organisationen.

Affärsproblem:

Kvernelands utmaning är att hålla ett så väl anpassat lager som möjligt, samtidigt som de vill höja servicenivån till sina kunder.

Lösning:

En lösning som utifrån varje produkts historik beräknar prognoser för Kvernelands samtliga 90 000 reservdelar.

SAS Supply Chain Intelligence Solutions 

Resultat:

  • En lösning som ger en bra grund för prognoser och planering.
  • Förväntningar på minskad kapitalbindning med mer än 20 % inom två år.
  • Målet att öka servicenivån från 95 % till 97 % inom två år.

Bransch:

Kverneland är ett ledande internationellt företag som utvecklar, producerar och distribuerar lantbruksmaskiner och tjänster. Kvernelands fabriker är belägna i Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Ryssland. Koncernen har egna säljbolag i 20 länder och exporterar till ytterligare 60 länder.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top