Expressen har optimerat upplaga och returer

Planeringen av efterfrågan har förbättrats med hjälp av SAS® Forecast Server. Mer tillförlitliga prognoser har resulterat i kostnadsbesparingar och ökade intäkter.

Konkurrensen på mediemarknaden hårdnar och branschen är i ständig förändring. Nya format och nya media lanseras i hög takt. För dagens mediechefer gäller det att hitta en balansgång mellan gamla och nya sätt att driva verksamheten och att fatta strategiska beslut vad gäller digitalisering, distribution, innehållshantering, prenumerationer och annonsering.

Kraven på SAS-lösningen var mycket stora från vår sida. Rena produktionsdata i kombination med produktionsstödjande datakällor, till exempel planeringssystem och kvalitetssystem, genererar tillsammans tabeller med enorma mängder data. 
Astra Zeneca logo

Eva Nossborn
Processingenjör,
AstraZeneca

Expressen har trots den ökade konkurrensen under det senaste året lyckats förbättra sitt resultat. Anledningen till detta är dels att företaget ökat lönsamheten, dels ett konsekvent arbete med att se över kostnadsstrukturen. Expressens lyckade satsning på tilläggsprodukter har genererat högre intäkter. Kostnaderna har sänkts genom en effektivare organisation och besparingar inom flera verksamhetsområden. Med hjälp av SAS prognostiseringsmodell har Expressen kunnat förutse och anpassa sig till en skiftande efterfrågan.

Komplex efterfrågan

– Med tre papperstidningar, sex bilagor och tilläggsprodukter har vi en hög komplexitet i efterfrågan. För oss är det viktigt att hålla en god tillgänglighet till en så låg kostnad som möjligt. Det gäller att distribuera rätt antal produkter till varje återförsäljare för att inte missa försäljning samtidigt som vi måste hålla returerna nere, säger Johan Bergqvist, analyschef på Expressen.

Totalupplagan är relativt enkel för Expressens analytiker att förutse. Det är fördelningen till återförsäljarna och de lokala förändringarna i efterfrågan som är komplex. Dessutom samverkar tilläggsprodukterna med tidningen. Efterfrågan av Expressens produkter styrs av säsonger, veckodagar, sporthändelser, event och arrangemang samt återförsäljarnas egna marknadsaktiviteter.

Exempel på detta är att tidningsförsäljningen ökar på sommaren då många inte har tillgång till sin lokaltidning. Försäljningen förskjuts då också till kust-städerna. På röda dagar och vid storhelger som jul och midsommar beter sig konsumenterna annorlunda och försäljningen förändras. Runt jul förskjuts försäljningen från bensinmackar till matbutiker. Efterfrågan påverkas också av lokala händelser som en lokal löpsedel om elitserien i hockey och ändrade människoströmmar vid olika arrangemang.
 

Automatiserad process

Med mer än 10 miljoner prognoser per år är det en nödvändighet att arbeta med automatiserade prognoslösningar. Med SAS fick Expressen inte bara en träffsäker lösning, den är dessutom enkel att använda. Expressens tidigare system, som var 16 år gammalt, kändes förlegat och svårhanterligt.

Lösningen är en automatiserad prognostiseringsmodell som med hjälp av nyckeltal kalkylerar den optimala distribu-tionen av tidningar till var och en av de 10 500 återförsäljarna över hela landet.

Större exakthet i prognoserna

Med hjälp av SAS® Forecast Server och kunskap om prognostisering kan Expressen optimera antalet tryckta tidningar och antalet återförsäljare utan varor i lager (out-of-stock) minskar. Det påverkar på lång sikt marginalen markant eftersom försäljningsmöjligheterna ökar med rätt antal tidningar i exponeringsställen.

En större exakthet i leveranserna innebär också färre returer, som inte bara sparar kostnader utan också minskad pappersåtervinning som innebär miljövinster i form av en bättre hushållning av naturens resurser, sparad energi och minskade koldioxidutsläpp.

Det är inte bara tidningarna som prognostiseras och optimeras utan även tilläggsprodukterna.

Stort urval av prognosmodeller

SAS prognosmotor väljer automatiskt den bästa prognosmodellen ur ett stort urval modeller. Prognosen stöder hierarkisk modellering för olika produktgrupper och regioner och händelsestyrd modellering för att förutse förändringar i efterfrågan i samband med kampanjer och aktiviteter.

Tidsvinst och minskad risk

Automatiseringen av processen leder till att tid frigörs för Expressens analytiker. Lösningen är enklare att hantera och gör det möjligt för analytikerna att koncentrera sig på att verifiera prognoserna.

– Arbetet med prognoserna är komplicerat och att göra dem med automatik innebär naturligtvis tidsbesparingar. Men framförallt innebär SAS lösning ett mindre personberoende eftersom modellerna dokumenteras systematiskt. En minskad riskexponering i företaget blir resultatet eftersom analyserna är centrala, säger Johan Bergqvist.

"Det gäller att distribuera rätt antal produkter till varje återförsäljare för att inte missa försäljning samtidigt som vi måste hålla returerna nere."

Johan Bergqvist
analyschef, Expressen

Expressen logo

Affärsproblem:

Expressen hade behov av en tillförlitlig och automatiserad prognostiseringsmodell. Genom att optimera antalet tryckta tidningar och beställningar av tilläggsprodukter samt minska antalet returer ville Expressen uppnå ökade intäkter och kostnadsbesparingar.

Lösning:

Med SAS® Forecast Server och kunskap om att bygga prognostiseringsmodeller har Expressen optimerat sin efterfrågeplanering och förbättrat sin lagerhantering.

Resultat:

Med SAS lösning har Expressen ökat träffsäkerheten i sin automatiserade process för prognosarbete. Mer tillförlitliga prognoser har resulterat i kostnadsbesparingar, ökade intäkter, tidsbesparing och ett minskat personberoende.

Bransch:

Media. AB Kvällstidningen Expressen är ett av Sveriges ledande mediehus. Företaget ger ut kvällstidningarna Expressen, GT och Kvällsposten, sex bilagor och tilläggsprodukter.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top