En av de største truslene mot den norske velferdsstaten  

En ny rapport fra Proba samfunnsanalyse viser at omfanget av svindel og feilutbetalinger av norske stønadsordninger er langt høyere enn først antatt. De høye tallene antyder at et system hovedsaklig basert på tillit ikke lenger er tilstrekkelig.

Av: Simen Pedersen, ansvarlig for teknologi for offentlig sektor innen svindel og public security i SAS Institute . 

Simen Pettersen
Ansvarlig for teknologi for offentlig sektor innen svindel og public security i SAS Institue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2008 bestilte det svenske arbeidsdepartementet en rapport for å avdekke omfanget av feilaktige utbetalinger av trygdekroner. Dommen var nedslående. Rapporten fastslo at feilutbetalingene utgjorde 3,65 prosent av de totale trygdeutbetalingene, noe som innebærer at om lag 15 til 20 milliarder svenske kroner forsvant feilaktig ut av den svenske statskassen. Omtrent 50 prosent av dette ble definert som trygdesvindel. En artikkel i Aftenposten 30. januar 2013 påpeker også at våre danske naboer har store utfordringer. Ifølge artikkelen snyter danskene statskassen årlig for minst 50 milliarder danske kroner ved å jukse med selvangivelsen, motta urettmessig støtte fra det offentlige og ved å jobbe svart.

De norske mørketallene fremkom ikke før i 2011 hvor en rapport fra Proba Samfunnsanalyse avdekket at 2 milliarder ble svindlet årlig bare fra Sykepengeordningen. De nedslående tallene førte til at Arbeidsdirektoratet bestilte en ny analyse som tar for seg fem av våre elleve stønadsordninger, og innen disse utvalgte ordningene anslår Proba at det svindles for om lag seks milliarder kroner årlig, i tillegg til 2 milliarder fra sykepengeordningen. Omfanget av feilutbetalinger er ikke innebefattet av rapporten.

En av landets største trusler 
En så stor andel svindel og feilutbetalinger har konsekvenser for hele den norske velferdsmodellen. Økokrims siste rapport om trusselbildet mot den norske stat 2013-2014 viser til at en av de største truslene mot Norge er skattesvindel og trygdemisbruk.  

Utfordringen er at det norske trygdesystemet i stor grad er basert på tillitt. Et så stort omfang av svindel og feilutbetalinger som vi nå ser i Norge kan på sikt undergrave ordningene for dem som virkelig har behov for trygdeytelser. Hvis den enkelte av oss i økende grad søker å unndra midler fra beskatning og støtter opp under utviklingen av en enda større svart økonomi, vil den Norske velferdsstaten forvitre raskt.

Politikerne må på banen
SAS Institute har i mer enn 30 år levert programvare for avdekking av svindel til offentlig sektor. Naboland, som Sverige, Belgia, Nederland og England, er blant dem som nylig har implementert ny teknologi for bekjempelse av svindel og som har oppnådd gode økonomiske resultater på disse områdene. Ringvirkninger er bedret kundeforhold med borgerne, og en mer helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

For å ta nytte av tilgjengelig teknologi, må politikerne på banen. For NAV operer utfra rammebetingelser satt av Regjeringen. I dag gjennomfører NAV hovedsakelig manuell kontroll og stikkprøver fra et begrenset antall kilder. Dermed oppdages bare en ørliten andel av misbruket og feilutbetalingene. Det er viktig at politikerne i Norge tar realiteten inn over seg og legger til rette for at etaten mer effektivt kan adressere sine utfordringer. Den nye endringen i folketrygdloven som nylig ble behandlet av Stortinget er et skritt i riktig retning som gjør det mulig å avdekke langt flere tilfeller av trygdemisbruk og feilutbetalinger enn tidligere.  NAV har nå utvidede fullmakter til å hente inn opplysninger fra andre etater, som Skatteetaten og Toll- og avgiftsetaten. Om etaten også settes i stand til å automatisere kontrollen og systematisk ”vaske” trygdeutbetalinger mot bredere tilfang av opplysninger, vil de kunne avdekke feilutbetalinger som skyldes både forsettlig misbruk og uaktsomhet.

Når nær hver tredje utgiftskrone i statsbudsjettet går til NAV, kan det høstes store gevinster med smartere trygdekontroll. Dette handler om å ta vare på den norske velferdsstaten. Den høye oppslutningen om våre omfattende velferdsordninger bygger på en tillit til at trygdeutbetalingene havner i de rette hender. Skattesvindel og feilutbetalinger er en trussel mot velferdssamfunnet som må adresseres umiddelbart.