Automatiserad diagnostisk kodning

Felaktiga eller ofullständiga registreringar av diagnoser leder till felaktiga rapporter av sjukhusets kliniska produktion och ger avvikelser i dokumentation av förekomster och incidenter, och försämrar därmed datakvaliteten.

Avvikelser mellan patientjournaler och diagnoser som kodats i de patientadministrativa systemen kan upptäckas vid en medicinsk granskningar. Manuella granskningar är dock både tidsödande och ineffektiva genom att de enbart granskar en bråkdel av journalerna, och dessutom i efterhand.

SAS® Automated Diagnostic Coding extraherar genom textanalys diagnoser i de elektorniska patientjournalerna och jämför dem med diagnoser som kodats i de patientasdministrativa system som används för vårdfakturering samt för lokala och nationella kvalitetskontroller.

Analysrapporten beskriver en kliniskt riktig tidsangiven diagnosregistrering och förbättrar informationens kvalitet och giltighet. Automated diagnoskodning utförs före registrering i det patientadministrativa systemet och ger möjlighet till omedelbar korrigering av felaktigheter och därmed bättre datakvalitet och patientsäkerhet än manuell efterregistering.

 

Automatiserad kodning av diagnoser
Jämför automatiskt innehåll i patientjournaler med diagnoser som är kodade i de patientadministrativa systemen

  • Analyserar alla journaler och gör inte bara stickprov
  • Användbart på all strukturerad och ickestrukturerad (fritext) journalinformation
  • Användbart med alla kliniska, administrativa och tekniska database


 

 


Kontakta