SAS Roadshow - Customer Intelligence

Lucka Staňková

Lucie Staňková pracuje ve společnosti SAS Institute jako Business Consultant pro oblast Customer Intelligence. Řízení vztahů se zákazníky se věnuje celý svůj pracovní život a své cenné 13-leté zkušenosti získala na různých pozicích ve významné finanční instituci. Od roku 2008 je součástí týmu SASu a zúčastnila se přípravných fází většiny projektů implementace řešení SAS Customer Intelligence v bankách, pojišťovnách nebo telekomunikačních společnostech, které zahrnovaly jak nastavení CRM procesů, řízení přímé komunikace nebo optimalizaci kampaní.


Lucie Stankova works in SAS Institute as Business Consultant for Customer Intelligence. She has been engaged in the management of customer relations her entire career. She gained her rich 13-year experience in various positions in the prominent financial institution. Since 2008 she has been a member of SAS team, being actively involved in the preparation phase of multiple projects aimed at the implementation of SAS Customer Intelligence solutions in banks, insurance companies as well as telecommunication firms, including setting of CRM processes, direct communication management or campaign optimization.

Filip Trojan

Filip Trojan pracuje v Deloitte v oddělení Applied Analytics. Filip má více než 13 let zkušeností v oblasti statistiky a aplikované matematiky v oblasti credit risk a marketingu převážně ve finančním sektoru. Filip pracoval ve třech českých bankách na pozicích od analytika až po risk manager pro ČR a Slovensko (Beneficial Finance ve skupině HSBC v roce 2007). Od té doby Filip pracuje jako konzultant pro klienty ze střední a východní Evropy a středního východu.

SAS Roadshow - Risk Management

Jiří Nosál

Jiří Nosál je odborníkem s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblastech implementace antifraud řešení, vymáhání pohledávek (early, late), vývoj a řízení produktů, vývoj skórovacích karet a behaviorálních modelů.
Svoji odbornost získával působením na různých pozicích, od vedoucího oddělení řízení rizik, až po člena představenstva zodpovědného za risk aktivity v bankách, jako např.: Živnostenská Banka (UniCredit Bank), GE Money Bank, eBank a ČSOB Banka.
V současnosti pracuje pro společnost SAS jako Business Advisor.

Jan Balatka

Jan Balatka je manažerem oddělení Analytických a Forenzních Technologií společnosti Deloitte Central Europe. Má 8 let zkušeností v oboru informačních technologií, zejména informační bezpečnosti, datových analýz a E-Discovery. V současnosti vede týmy Data Analytics, E-Discovery a Continuous Controls Monitoring a je vedoucím laboratoře Deloitte pro analytické a forenzní služby poskytované ve střední a západní Evropě. Za svou dosavadní praxi působil kromě evropských zemí také v Kanadě a Jižní Africe.


Jan Balatka is the manager of the Analytic and Forensic Technologies Department of Deloitte Central Europe. He has 8 years of experience in information technology, specialising particularly in information security, data analyses and E-Discovery. He currently manages the Data Analytics, E-Discovery and Continuous Controls Monitoring teams and heads the Deloitte laboratory for analytic and forensic services for Central and Eastern Europe. His work experience to date has taken him to Canada and South Africa, in addition to European countries.

SAS Roadshow - Veřejný sektor

Jerome Bryssinck
Director of Government Fraud Solutions, EMEA & AP
Advanced Analytics Business Unit (AABU), SAS
 

Jerome vede projekty v oblasti řešení zaměřených na odhalování a prevenci podvodů a finanční kriminality (FFC) ve veřejném sektoru v regionech EMEA a AP, kde odpovídá za činnost oddělení prodeje a procesy s ním spojené a zároveň vede skupinu konzultantů, kteří se specializují právě na oblast veřejného sektoru. Ve své funkci úzce spolupracuje s lokálními týmy působícími na úrovni států a regionů v záležitostech podpory řešení SAS pro FFC. Jerome spolupracuje s mnoha velkými vládními institucemi v regionech EMEA a AP na vytváření plánů řešení a náležitých strategií řízení rizik v rámci boje proti podvodům a finanční kriminalitě ve veřejném sektoru. Před svým příchodem do týmu AABU strávil Jerome osm let prací v různých analytických a obchodních funkcích v rámci SAS, kdy se věnoval sektoru maloobchodu, bankovnictví, pojišťovnictví a veřejnému sektoru – naposledy na pozici vedoucího analytické praxe.
Jerome získal magisterský titul v oboru řízení obchodních činností na Louvain School of Management.


Jerome leads the Fraud and Financial Crime (FFC) Government practice across EMEA and AP for SAS, managing the sales, presales and subject matter experts within the government sector.  Within this role, Jerome works closely with the local in-country and regional teams driving SAS’ solutions around FFC.Jerome works with many large Government institutions across EMEA and AP, in creating solution roadmaps and appropriate risk strategies to combat fraud and financial crime in the public sector.Prior to joining the AABU team, Jerome spent eight years in various analytics and business development roles within SAS, working across the Retail, Banking, Insurance and Public Sector - most recently acting as Head of Analytics Practice.
Jerome has a Master in Business Engineering from the Louvain School of Management.

Markéta Douděrová
The Public Sector Sales Director at SAS Institute CR
 

Obchodní ředitelka SAS Institute ČR pro veřejný sektor je absolventkou M.B.A. studií na Czech Management Institute Prague. Dříve působila několik let ve společnosti Microsoft, kde se věnovala specifickým projektům a prodeji v oblasti státní správy. Zkušenosti sbírala také v české pobočce výrobce tiskových řešení Xerox a společnosti MobilKom, která na českém trhu poskytuje low-cost telekomunikační služby pod značkou U:fon.


The Public Sector Sales Director at SAS Institute CR has an MBA degree from the Czech Management Institute Prague. She was employed with Microsoft for several years, working on specific projects and sales to the public sector. She also gained experience at the Czech branch of the Xerox printing solutions enterprise and at MobilKom, which provides low-cost telecommunications services under the U:fon brand on the Czech market.  

Jan Balatka 
 

Jan Balatka je manažerem oddělení Analytických a Forenzních Technologií společnosti Deloitte Central Europe. Má 8 let zkušeností v oboru informačních technologií, zejména informační bezpečnosti, datových analýz a E-Discovery. V současnosti vede týmy Data Analytics, E-Discovery a Continuous Controls Monitoring a je vedoucím laboratoře Deloitte pro analytické a forenzní služby poskytované ve střední a západní Evropě. Za svou dosavadní praxi působil kromě evropských zemí také v Kanadě a Jižní Africe.


Jan Balatka is the manager of the Analytic and Forensic Technologies Department of Deloitte Central Europe. He has 8 years of experience in information technology, specialising particularly in information security, data analyses and E-Discovery. He currently manages the Data Analytics, E-Discovery and Continuous Controls Monitoring teams and heads the Deloitte laboratory for analytic and forensic services for Central and Eastern Europe. His work experience to date has taken him to Canada and South Africa, in addition to European countries.

Vladimír Kyjonka
Business Consultant pro oblast Information Management, SAS ČR
 

Vladimír Kyjonka má dlouholeté bohaté zkušenosti s technologiemi pro Data Management, datovou integraci, konsolidaci a kvalitu dat, datové sklady
a Business Intelligence. Působil ve společnostech Deltax a Sybase, kde pracoval
v oblasti podpory prodeje  a Product Managementu. Ve společnosti Adastra měl na starosti divizi Purity a vedení týmu implementace Master Data Managementu.


Vladimír Kyjonka has a long-term and rich experience with Data Management technologies, data integration, data consolidation and quality, data warehouses and Business Intelligence. He worked for Deltax and Sybase companies in the field of sales support and Product Management. In Adastra company he was responsible for Purity division and leading the Master Data Management implementation team.

Mrs. Silvia Losco
ICT professional
 

Specialistka v oboru ICT s 25letou praxí a užší specializací na projektové řízení v oblasti IT, strategie a architekturu ICT a řízení a audit ICT.
V současnosti pracuje v divizi informačních technologií Italského národního statistického úřadu (Istat) jako vedoucí kanceláře ICT pro strategické plánování, laboratoř ICT a správu aktiv ICT. Zároveň se jako projektová vedoucí podílí na auditu ICT a řízení změn funkce ICT tohoto úřadu.


ICT professional with 25 years of experience, specialized in IT Project Management, ICT Strategy and Architecture and ICT Governance and Audit. Presently she is working for Istat (Italian National Institute of Statistics) in the Information Technology Division as the chief of the ICT Office for Strategic planning, ICT laboratory and ICT assets management. She is also involved, as project leader, in the ICT audit and change management of ICT function of the Institute.

Ing. Francesco Bortolan
Servizio Controllo Investimenti Prezzi Acquisti SSR - Segreteria Regionale per la Sanità - Regione del Veneto
 

Pan Francesco Bortolan je počítačovým inženýrem s rozsáhlými řídícími zkušenostmi z veřejného sektoru, který v současnosti zastává pozici ředitele kapitálového plánování a investiční kontroly odboru zdravotnictví regionu Veneto (Itálie), kde má na starosti správu databáze tohoto regionu, a zajišťuje vysoký standard řízení a správy zejména v oblasti definování a rozvoje nezbytného rozsahu zdravotní péče (LEA) jako člen stálého výboru ministerstva zdravotnictví pro LEA a zároveň se jako člen stálého výboru ministerstva zdravotnictví pro mobilitu podílí na řízení mobility ve zdravotnictví.
Kromě toho dohlíží na všechny činnosti související se zdravotnictvím, jako je např. monitorování praxe propouštění pacientů, využívání nemocničních lůžek a předpisové praxe praktických lékařů, kontrola zdravotní mobility mezi jednotlivými místními zdravotnickými ústavy uvnitř a vně regionu Veneto včetně mobility ve vztahu k sousedním zemím EU, monitorování cílů generálního ředitele stanovených regionem Veneto, řízení výměny dat s ministerstvem zdravotnictví a odpovědnost za analýzu ekonomického a organizačního dopadu stanovení nových verzí tarifních tříd pro různé zdravotnické služby.
Zároveň je členem Regionálního výboru pro investice do technologií a infrastruktury a manažerem projektu eHealth.


Mr Francesco Bortolan, is a Computer Engineer with extensive management experience in the public sector, he currently holds the position of Director of Capital Planning and Investment Control Service within the Health Department of Veneto Region (Italy), where he is in charge of managing Veneto Region data warehouse, and ensuring high Governance standards in particular with reference to: Essential Levels of Care (LEA) definition and development, as member of National Ministry of Health LEA Permanent Comittee; Health Mobility management, as member of National Ministry of Health Mobility Permanent Committee.
He also oversees all activities related to the Healthcare such as: monitoring discharges, hospital bed usage, general practitioners' prescriptions; controlling Health mobility between Veneto and out-of-Veneto LHAs, including neighbouring EU country mobility; monitoring General Managers' goals assigned by Veneto Region; managing data exchange with the National Ministry of Health; responsible for analysis of economic and organisational impact of the definition of new versions of tariff brackets for different healthcare services.
Additionally he is a member of the Regional Committee for Technology and Infrastructure Investments and the eHealth Project Manager.

SAS Roadshow - Analytika

Snurre Jensen 
 

Jako manažer pro analytická řešení působící v centru excelence analytické platformy SAS se Snurre Jensen zabývá zefektivňováním obchodních procesů našich zákazníků pomocí vyspělých analytických nástrojů. Snurre disponuje rozsáhlými zkušenostmi s prací realizačního konzultanta či obchodního poradce a zajišťuje podporu pro firmy působící v nejrůznějších oborech. Snurre pravidelně veřejně vystupuje na regionálních a lokálních uživatelských fórech SAS i na externích konferencích. Zároveň v nejrůznějších sociálních médiích aktivně komentuje vše, co souvisí s analytikou, a přispívá do mnoha blogů.


As an Analytics Solutions Manager in the SAS Analytical Platform Centre of Excellence, Snurre Jensen has a focus on working together with customers on improving their business processes by using advanced analytics. Snurre has extensive experience as both an implementation consultant and business advisor and supports multiple industries. Snurre speaks publically on a regular basis at SAS regional and local user forums as well as external conferences. He is also a keen commentator on various social media on all things related to analytics as well as a contributor to various blogs.

Jana Borovská 
 

Vystudovala biokybernetiku na ČVUT FEL Celý svůj profesní život pracuje v IT. Svou kariéru začínala jako programátor, pokračovala jako analytik a v současné době se zabývá datovou kvalitou. Pracovala pro společnosti Soft Case, Elanor, EDS (dnes součást HP). Nyní pracuje jako analytik datové kvality v Raiffeisenbank se zaměřením na korporátní klienty a BASEL reporting.


Jana Borovská studied bio-cybernetics at the Faculty of Electrical Engineering at the Czech Technical University. Her entire professional career has been in IT, starting as a programmer, then as an analyst and currently working in data quality. She has worked for Soft Case, Elanor and EDS (now a part of HP). She is currently employed as a data quality analyst at Raiffeisenbank, focusing on corporate clients and BASEL reporting.

Pavel Doležel 
 

Vystudoval matematiku na MFF UK a ekonomii na IES FSV UK. Na IES FSV UK nyní studuje postgraduálně ekonomii se zaměřením na použití metod operačního výzkumu v teorii volebních systémů a dále studuje třetím rokem dálkově finance na ESF MU v Brně. Pracoval jako finanční a skóringový analytik v několika bankách a nyní je senior risk analytikem ve společnosti Home Credit International a.s., která je součástí finanční skupiny Home Credit , zabývající se poskyováním úvěrů s geografickou působností sahající od střední Evropy, přes Rusko a Kazachstán až po východoasijské země jako jsou Čína, Indonésie, či Vietnam.


Pavel Doležel studied mathematics at the Faculty of Mathematics and Physics at Charles University and economics at the Institute of Economic Studies of the Faculty of Social Sciences at Charles University. He is currently taking a post-graduate degree in economics at the latter faculty, focussing on the application of operational research in the theory of election systems, as well as his third year of finance at the Faculty of Economics and Administration at Masaryk University in Brno. He has worked as a financial and scoring analyst at several banks and is currently employed as a senior risk analyst at Home Credit International a.s., part of the Home Credit financial group engaged in the provision of loans within the geographic region stretching from Central Europe through Russia and Kazakhstan to East Asian countries such as China, Indonesia and Vietnam.

Jan Balatka 
 

Jan Balatka je manažerem oddělení Analytických a Forenzních Technologií společnosti Deloitte Central Europe. Má 8 let zkušeností v oboru informačních technologií, zejména informační bezpečnosti, datových analýz a E-Discovery. V současnosti vede týmy Data Analytics, E-Discovery a Continuous Controls Monitoring a je vedoucím laboratoře Deloitte pro analytické a forenzní služby poskytované ve střední a západní Evropě. Za svou dosavadní praxi působil kromě evropských zemí také v Kanadě a Jižní Africe.


Jan Balatka is the manager of the Analytic and Forensic Technologies Department of Deloitte Central Europe. He has 8 years of experience in information technology, specialising particularly in information security, data analyses and E-Discovery. He currently manages the Data Analytics, E-Discovery and Continuous Controls Monitoring teams and heads the Deloitte laboratory for analytic and forensic services for Central and Eastern Europe. His work experience to date has taken him to Canada and South Africa, in addition to European countries.

David Pejčoch 
 

V rámci své profesní historie vystřídal řadu pozic zejména v oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Svou profesní dráhu zahájil v pojišťovně Kooperativa v IT oddělení a postupně prošel různými funkcemi z oblasti pojistné matematiky, Business Intelligence  a CRM. Aktuálně je zaměstnán jako analytik ve společnosti eBay. V rámci volného času se snaží jednak rozšiřovat své znalosti formou doktorského studia na VŠE Praha, tak i předávat vlastní zkušenosti studentům oboru Znalostní inženýrství na VŠE a MBA oboru Informační technologie na Business Institutu v Praze.

Petr Klášterecký 
 

Petr Klášterecký působí ve společnosti SAS Institute jako konzultant se zaměřením na analýzy dat, prediktivní modelování a optimalizaci rozhodování. Aplikacím statistiky, data miningu a predikčních modelů se věnuje již přes 10 let (v SASu od roku 2007), přesto říká, že je stále co vysvětlovat, objevovat a vylepšovat. A to nejen po technické stránce, ale především z hlediska porozumění a komunikace mezi producenty a konzumenty analytických výstupů. Když zrovna nepracuje, rád hraje deskové a karetní hry a chodí po horách.


Petr Klášterecký works at the SAS Institute as a consultant, specialising in data analyses, predictive modelling and optimisation of decision-making. He has been dedicated to statistics applications, data mining and prediction models for more than 10 years (since 2007 at SAS), but says that there is always something to explain, discover and improve. Not just in technical terms, but particularly in terms of understanding and communication between the producers and consumers of analytic output. When he is not working, he likes to play card and board games and hike in the mountains.