Nyheter / Pressmeddelanden

SAS INSTITUTE AB
Box 609
169 70 Solna
Tel: +46 8 522 170 00
Fax: +46 8 522 170 70
E-post: info@swe.sas.com
www.sas.com/sweden

Press Release

Utskriftvänlig Utskriftvänlig

Nyheter

 

Finansiella företag ger offentlig ansvarsskyldighet låg prioritet

Stockholm  (18 sept. 2012)  – 
En ny undersökning från Economist Intelligence Unit (EIU) visar att 84 procent av cheferna inom finansbranschen rankar kortsiktiga resultat som högsta prioritet. 64 procent av de tillfrågade anser att samhälleligt ansvarstagande är lågprioriterat.

Rapporten, Society, Shareholders and Self-Interest: Accountability of Business Leaders in the Financial Services, är sponsrad av SAS Institute, som är ledande på beslutsstöd med avancerad affärsanalys. EIU har intervjuat 387 chefer på C-nivå (CEO, CFO, CIO, et cetera) globalt mellan april och maj 2012. Två tredjedelar av de deltagande företagen har årliga intäkter på mer än 500 miljoner USD. 78 procent av de tillfrågade företagen är verksamma inom finanssektorn och de resterande representerar energinäringen samt offentlig förvaltning.

Enligt undersökningen anser sig chefer på C-nivå vara mest ansvariga inför styrelser, tillsynsmyndigheter och investerare, medan endast 54 procent känner ansvar för samhället i stort. Endast en av fyra befattningshavare på C-nivån inom finanssektorn vill vara mer ansvariga inför samhället.

– Undersökningen visar att kortsiktiga vinster premieras på bekostnad av mer långsiktigt ägarengagemang av finansmarknadens aktörer. Av rapporten framgår tydligt att ledningen i de finansiella bolagen menar att deras inkomster påverkas mest av aktieägares intressen snarare än samhällets, säger Ann-Charlotte Kjellberg, ansvarig för SAS Institutes risklösningar och adjungerad professor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

I rapporten tydliggörs även att vd:ar och ekonomichefer är oense om relationen mellan ansvarskyldighet och riskhantering. Endast 16 procent av vd:arna uppgav att företagsledare borde vara mer ansvariga inför samhället, jämfört med 33 procent av ekonomicheferna. Av de tillfrågade vd:arna svarade 55 procent att den allmänna opinionen har liten påverkan på chefers ansvarstagande vid begångna fel och förseelser i verksamheten, medan endast 15 procent av ekonomicheferna höll med om detta.

– Detta trots att finanskrisen visat på hur viktigt samhället är för fortlevnaden av den finansiella sektorn och att man i vissa fall gått in och tagit över hela eller delar av stora finansiella företag i syfte att garantera den finansiella stabiliteten, säger Ann-Charlotte Kjellberg.

Responsen från de företag som deltagit i undersökningen varierar dock beroende på i vilken världsdel de har sitt huvudsäte. Exempelvis anser nio av tio nordamerikanska finanschefer att de är primärt ansvariga inför investerare. Motsvarande siffra för finanscheferna i Europa är 63 procent. Drygt hälften av de tillfrågade cheferna på C-nivå i Europa och Asien höll med om påståendet att "företag bör koncentrera sig på att tjäna pengar och lämna alla samhälliga aspekter till myndigheter och lagstiftande instanser". Endast 8 procent av de nordamerikanska cheferna kunde inte skriva under på utsagan.

Fördelarna med ökad offentlig ansvarskyldighet

Åtta av tio verkställande direktörer tror att deras organisationer har förbättrat sin riskhantering tillräckligt sedan finanskrisen, medan endast 65 procent av ekonomicheferna är av den uppfattningen.  De flesta tillfrågade, 73 procent, uppgav att deras företag förbättrat sina rutiner vad avser hur viktig information görs tillgänglig för externa intressenter för att öka transparensen och minska riskerna. Medan riskhantering och ansvarsskyldighet förbättrats generellt sedan krisen behöver en organisations riskhanteringskultur vara oklanderlig för att vara effektiv, är en slutsats ur rapporten.

Ett gediget ansvarstagande inom finanssektorn bör innehålla åtaganden i syfte att minska riskerna för framtida ekonomiska kriser. För att skydda både kunder och organisationer har regler som Dodd-Frank Act, Basel III och II Solvens sporrat finanssektorns företag att införa nya system och modeller minimera riskfyllt agerande. Omkring 75 procent av de tillfrågade företagen i finansbranschen har vidtagit sådana åtgärder. Emellertid ligger segmentet investeringsbanker efter exempelvis detaljhandeln och kommersiella banker samt försäkringsbolag i detta hänseende.

Samtidigt har aktiviteten i sociala medier och på konsumentdrivna webbplatser lett till en ökad granskning och insyn inom de industrier som är representerade i undersökningen uppger de svarande företagen. Allt fler offentliga diskussioner om klagomål och krav har pressat organisationerna till större ansvarstagande.

Läs hela rapporten, ”Society, shareholders and self-interest Accountability of business leaders in financial services” från Economist Intelligence Unit här 

SAS Institute och finansiell riskhantering

Sedan de infördes 2010, har SAS Risk Management for Banking och SAS Risk Management for Insurance valts ut och använts av flera ledande organisationer, bland annat Danske Bank, Assicurazioni Generali, HDI Assicurazioni, KBC, P&V Group, och Unipol Gruppo Finanziario. SAS Risk Management for Banking erbjuder en komplett, integrerad lösning, inklusive risk för datahantering och rapportering, tillgångar och skulder, ledning, marknadsrisk, kreditrisk, och företagsövergripande riskhantering. SAS Risk Management for Insurance är en heltäckande lösning för att utföra riskanalys och riskbaserad kapitalberäkning.

För mer information, kontakta:
Jenny Huzell, marknadschef, SAS Institute
Tel: 08-522 170 40
E-post: jenny.huzell@swe.sas.com

 

Om SAS

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2011 2,72 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 50 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 130 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Mer

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Presskontakter SAS Institute:

  • Kontakt:

    SAS Institute Sverige
    Tel: +46 8 522 170 00
    Fax:+46 8 522 170 70
    E-post: info@swe.sas.com