Produkter & Lösningar / Tillverkande industri

Tillverkningsindustrin

I en konkurrensutsatt värld kan tillverkare inte längre förlita sig på låga priser, hög kvalitet och punktliga leveranser. Dessa faktorer - som var konkurrensfördelar för ett decennium sedan - är numera standardkrav. Förutsättningarna för framgång förändras hela tiden. Tillverkare ställs inför en ökad globalisering, hårdare konkurrens och kunder som har mer kunskap och högre krav på sina leverantörer. För att möta dessa ökade krav kommer industriföretagen även i fortsättningen att effektivisera sina affärsprocesser för att bl.a. minska produktionskostnaderna, sänka kapitalbindningen, förbättra produktkvaliteten och öka kundtillfredsställelsen.

Globaliseringen innebär att tillverkarna måste vara mer strategiska i sitt tänkande om var tillverkning ska ske, hur de bättre når balans i utbud och efterfrågan, vilken produktmix de ska ha och hur de hanterar olika typer av risker. Snabba och korrekta prognoser är då avgörande för att korrekt kunna förutse marknadens behov och därigenom göra försörjningskedjan så kostnadseffektiv som möjligt.

Historiskt sett har service och eftermarknad varit den del av verksamheten som har fått en oproportionerligt låg andel av IT-investeringarna. Detta håller på att förändras. Allt fler företag ser att de måste investera i olika typer av eftermarknadstjänster. Det gör man bl.a. genom att öka tillgänglighet och kvalitet på servicetjänster och reservdelar, t.ex. genom förlängda garantier och en effektivare planering av reservdelsförsörjningen.


 Eftermarknad 


 Produktion 

 


 Tillgång & Efterfrågan 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.