Produkter & Lösningar / Energi

Energi

Energibolag bedriver sin verksamhet i ett unikt riskfyllt, osäkert och föränderligt klimat där utmaningarna hopar sig dagligen.

Energiproducenterna - de som arbetar med utforskandet och produktionen av rå energi - är pressade att bättre utnyttja sina föråldrande tillgångar och minskande resurser samtidigt som man måste minska utvecklingskostnaderna.

Energileverantörerna - de som fokuserar på förädlingen, lagringen och leveransen av energin - måste tackla transport och säkerhetslogistik, enorma investeringar i raffinaderi- och distributionsfaciliteter och osäkerheten kring marknadsefterfrågan.

Energibolagen måste kunna förutspå efterfrågan, kontrollera leverantörskostnaderna, säkra leveranssystemen, minimera regelverksproblem och bibehålla god kredit - i en miljö som har blivit allt vassare på grund av avreglering.

I alla sektorer inom energibranschen måste företagen kunna fatta tillförlitliga beslut med hundratals eller till och med tusentals variabler - samtidigt som man behöver förbättra lönsamheten, kontrollera kostnaderna och höja effektiviteten.

SAS Institutes lösningar för energibranschen kombinerar prisbelönt mjukvara och etablerade metoder för att omvandla stora mängder information om er verksamhet, leverantörer, risker, tillgångar och lönsamhet till strategisk affärskunskap - business intelligence - drivkraften som ger företaget konkurrensfördelar.

De viktigaste fördelarna:

Få kunskap om mönstren inom tillgång och efterfrågan av energiprodukterna. 
SAS Forecast Server utnyttjar tidigare erfarenheter så att man bättre kan förutspå framtida behov. Effekterna av säsongsvariationer, kundtillväxt, helger, resurstillgång med mera visar sig tydligt. Det är lätt att se hur pass korrekta tidigare prognoser har varit och att tillämpa den kunskapen för att kontinuerligt förbättra framtida resultat.

Med SAS analytics kan energibolag generera exakta prognoser för energiefterfrågan och intäktsmöjligheter. För större bolag innebär den ständigt förbättrade precisionen i prognoserna tydliga resultatvinster.

Riskmätning och riskhantering. 
SAS Risk Solutions for Energy är en komplett uppsättning avancerade modelleringstekniker för att precist mäta och övervaka riskfaktorer inom energibranschen. SAS fullt konfigurerbara risklösningar möjliggör exakt modellering och utvärdering av både marknads- och kreditrisker i ett öppet ramverk som maximalt utnyttjar företagets befintliga risklösninar istället för att utgöra en stängd "svart låda".

Tillsammans med  utgör SAS Risk Solutions for Energy en komplett front-, middle- och back-officelösning för riskhantering och handel. SAS Institutes teknik förser olje- och gasbolag, energihedgefonder, finansiella institut och energibolag med branschledande affärsavslut, positions- och riskrapportering och den mest sofistikerade riskanalyssviten på marknaden.
 
Fatta intelligenta beslut vid allokering av knappa resurser.
SAS Enterprise Miner hjälper företaget att på ett förebyggande sätt hantera resurser och få bästa slutresultat. Till exempel kan ni uppskatta förväntad ROI för föreslagna infrastrukturprojekt och objektivt jämföra föreslagna projekt. Ni kommer att kunna optimera förebyggande åtgärder och säkra den fortlöpande verksamheten. Med sofistikerade analysverktyg får ni den kunskap ni behöver för att förbättra allokeringen av resurser och optimera resultatet.

Minska leverantörskostnaderna och förbättra leverantörsrelationerna.
Med SAS Supplier Relationship Management får upphandlingsavdelningen bättre insikt i sina inköp, leverantörer och resultat så att de kan fatta bättre och mer strategiska beslut. Med denna omfattande lösning kan företaget minska på kostnader, konsolidera och prioritera leverantörer, minska leverantörsrisker och synkronisera upphandlingsstrategier med företagets övergripande mål.

Få insikt i de verkliga kostnaderna för processer och projekt.
I motsats till traditionella redovisningssystem som fördelar kostnaderna i budgetkategorier så matchar SAS Activity-Based Management kostnaderna med specifika affärsprocesser. Detta innebär att ni tydligt kan se vilka faktorer som driver upp kostnaderna, vilka processer som är ineffektiva, när outsourcing skulle vara lönsamt, bästa prissättningsstrategin, och andra faktorer som påverkar slutresultatet.

I nära tre decennier har energibolag förlitat sig på SAS Institutes mjukvara för att hantera komplicerade prognoser och affärsstyrning med stora datamängder. SAS lösningar för energibranschen ger er möjligheten att samla ihop data från många olika plattformar och system, skapa en helhetsbild av verkligheten, och omvandla den med hjälp av analys- och prognosverktyg för att se vad som kommer att hända - en framsynthet som kan ge er en stark konkurrensfördel.

 Läs mer om "SAS for Utilities" 

Vill du veta mer?

Ring oss på telefon 08-52 21 70 00 eller kontakta oss elektroniskt.