akademický program / Súťaž o najlepšiu študentskú prácu

Pravidlá súťaže 2013

 • Organizátorom súťaže je spoločnosť SAS Slovakia, s.r.o. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1.

 • Do súťaže môžu byť prihlásené študentské práce (bakalárske, diplomové, dizertačné, semestrálne alebo ročníkové práce) vypracované na slovenských vysokých školách a predložené k obhajobe alebo obhájené v kalendárnom roku 2013. Prihlásené práce musia byť vypracované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

 • Každý účastník prihlási svoju vlastnú študentskú prácu. Rovnakú prácu je možné prihlásiť len do jedného ročníka súťaže.

 • Zúčastniť sa môže každý študent alebo absolvent slovenskej vysokej školy, ktorý podá riadne vyplnenú prihlášku do 31. 1. 2014.

 • Pod podaním prihlášky sa rozumie vyplnenie požadovaných údajov v dotazníku a priloženie požadovaných dokumentov prostredníctvom online aplikácie.

 • Práca musí byť spracovaná za pomoci legálnej verzie softvéru SAS.

 • Účastník súťaže dáva svojou registráciou organizátorovi súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov na účely usporiadania a vyhodnotenia súťaže, a to v lehote do jedného roka po skončení súťaže. Informácie získané pri registrácii účastníka sú považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretej strane. Ich použitie sa riadi zákonom č. 428/2002 Z. z o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

 • Účastník dáva svojou registráciou súhlas, že v prípade výhry môžu byť informácie o ňom, o ocenenej práci a časť tejto práce zverejnené v propagačných a reklamných materiáloch organizátora súťaže, v časopisoch a ďalších médiách. Účastník sa zaväzuje, že v prípade výhry poskytne organizátorovi rozhovor pre médiá a podobnú súčinnosť.

 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k organizátorovi.

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť spôsob rozdelenia cien alebo neudeliť cenu v prípade nedostatočnej kvality prihlásených prác.

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v priebehu súťaže spresniť či zmeniť podmienky alebo harmonogram súťaže; takéto zmeny však nesmú zásadne zmeniť charakter súťaže.

 • Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov účastníkom súťaže ani za škody vzniknuté z dôvodu zlyhania doručenia správy o výhre na e-mailovú adresu uvedenú účastníkom ani za škody vzniknuté v dôsledku zlyhania akéhokoľvek iného prenosu informácie, ktoré nie je zavinené organizátorom.

 • Súťaž prebieha v súlade s právom Slovenskej republiky.