Academic /

3 000 univerzít na svete používa SAS

ACADEMIC je akademický program určený pre školy a univerzity, ktorý ponúka:

  • využívanie softvéru SAS pre vzdelávacie a výskumné účely,
  • prístup k najmodernejším technológiám, ktoré pomáhajú organizáciám na celom svete získavať informácie z veľkého množstva dát,
  • uplatnenie vedomostí absolventov pri hľadaní zamestnania a prenesenie analytických vedomostí do obchodnej praxe,
  • možnosť zúčastniť sa zaujímavých súťaží, stáži, školení a byť súčasťou publikačnej a inej vedeckej činnosti.

"  "Účastníci Akademického programu na Slovensku


  Univerzita
Komenského

v Bratislave 
  Ekonomická
univerzita
 
v Bratislave 
  Slovenská
poľnohospodárska
univerzita
 
v Nitre 
  Technická
univerzita
 
v Košiciach 
  Spoločenskovedný
ústav SAV
 
v Košiciach 
  Botanický ústav SAV 
v Bratislave
Univerzita
Konštantína
Filozofa

v Nitre


Na študentských projektoch spolupracujeme aj s:


  Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici 
  Fakulta ekonómie a podnikania
Paneurópska vysoká škola
v Bratislave 
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita
v Bratislave