Školenia / publikácie

SAS Publikácie

SAS knižnica

Využite možnosť zapožičania si kníh z našej SAS knižnice. Vyberte si z nášho zoznamu a kontakujte nás na education@svk.sas.com. Ak ste titul o ktorý máte záujem nenašli na zozname, knihu doobjednáme a bude Vám k dispozícii k zapožičaniu.

Publikácie k certifikácii

Publikácie a študijné materiály potrebné k príprave na cerrtifikačnú skúšku nájdete na stránke Certifikácií.

SAS publikácie na slovenskom trhu

Ak máte záujem o niektorú z nižsšie uvedených publikácií, prosíme, kontaktujte nás na academic@svk.sas.com.

Knihy si môžete buď zapožičať z našej SAS knižnice alebo si ich cez nás objednať a zakúpiť.

Ak máte záujem o kúpu, v maile, prosím, uveďte:

 • aké tituly a o koľko kusov máte záujem,
 • či Vám knihy máme poslať poštou alebo si po ne prídete osobne,
 • ak ste fyzická osoba, zašlite nám Vaše meno, priezvisko, číslo OP, adresu + adresu, kam si želáte knihy doručiť. Ak ste právnická osoba, zašlite nám názov PO, meno kontaktnej osoby + fakturačné údaje (IČO, DIČ a IČ DPH).

Na základe tejto Vašej objednávky Vám pripravíme zálohovú faktúru, ktorú Vám odošleme mailom. Knihy spolu s riadnou faktúrou Vám vystavíme po úhradení platby na náš bankový účet. Následne Vás budeme kontaktovať o prijatí platby a doručení kníh. Ďakujeme.


štatistika v SAS-e, SAS v štatistike

Autorkou učebnice je Ing. Renáta Prokeinová, PhD.

štatistika v SAS-e, SAS v štatistike
 • Rok vydania: 2013
 • Cena: 10 € s DPH

štatistika v SAS-e, SAS v štatistike vznikla z dôvodu absencie študijnnej literatúry k predmetu SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz na Fakulte ekonomiky a manažmentu, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Cieľom predkladanej publikácie je poskytnúť návody na výpočty základných štatistických metód, počnúc importom databázy cez základné popisné charakteristiky, štatistickú indukciu až po ANOVU a regresiu.

Kapitoly tvoria samostatné celky rozdelené podľa štruktúry v softvéri. Každá kapitola má rovnakú štruktúru: krátky popis úlohy v softvéri, stručná definícia metódy, postup a vysvetlenie jedntlivých položiek pri výpočte a následné úlohy s riešením a interpretáciami.


Hĺbková analýza údajov

Autormi publikácie sú Prof. Ing. Milan Terek, PhD., Ing. Mgr. Adriana Horníková, PhD. a RNDr. Viera Labudová, PhD. (Katedra štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave).

Hĺbková analýza údajov
 • Rok vydania: 2010
 • Cena: 12,10 € s DPH

Publikácia podáva základný prehľad o metódach a modeloch hĺbkovej analýzy údajov (data mining). Cieľom tejto monografie je poskytnúť čitateľom okrem vysvetlenia základných princípov aj poznatky nevyhnutné na aplikáciu metód a modelov hĺbkovej analýzy údajov v ekonomike. Publikácia predpokladá znalosť základov štatistiky v rozsahu základného kurzu.

Jednotlivé kapitoly publikácie sa zaoberajú nasledovnými témami: základná charakteristika hĺbkovej analýzy údajov; príprava údajov na analýzu; učenie sa z údajov; hodnotenie modelov v hĺbkovej analýze údajov; rozhodovacie stromy a pravidlá; asociačné pravidlá a hĺbková analýza textov, obrázkov, internetu a problematika monitorovania internetových stránok; umelé neurónové siete; regresná a korelačná analýza (s použitím SAS Enterprise Miner 5.2); iné metódy využívané v hĺbkovej analýze údajov (bayesovský klasifikátor, diskriminačná analýza, zhluková analýza a Kohenove mapy); genetické algoritmy.

Publikácia je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú analýzami údajov, ale aj pracovníkov z praxe v najrôznejších oblastiach ekonomiky, či študentov študijných programov zameraných na aplikácie kvantitatívnych metód v ekonomickej praxi.


Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami

Autorkou publikácie je Ing., Mgr. Adriana Horníková, PhD. (katedra štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave).

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov s aplikáciami
 • Rok vydania: 2009
 • Cena: 11 € s DPH

Jednotlivé kapitoly publikácie sa zaoberajú nasledovnými témami: navrhovanie experimentov, jednofaktorové návrhy experimentov, veľkosť výberu a sila testu, návrhy experimentov s usporiadaním do blokov, faktoriálne návrhy experimentov, hierarchické návrhy experimentov, plochy ozvy, návrhy na skúmanie zmesí, optimálne návrhy, taguchiho zostavy. Text kapitol podrobne vysvetľuje teoretický základ navrhovania experimentov a zároveň ho popisuje matematickými výrazmi. U čitateľov publikácie predpokladá pokročilé znalosti štatistických a matematických pojmov. Pridanou hodnotou publikácie je riešenie praktických ilustratívnych príkladov, ktoré sú najmä z technickej oblasti. Výklad sa tak realizuje priamo na príkladoch a problémoch z praxe, pričom využíva aktuálne softvérové nástroje určené na navrhovanie a hodnotenie experimentov. Autorka si pre realizáciu výsledkov a praktické aplikácie vybrala softvérové nástroje SAS JMP®, SAS QC®, SAS Enterprise Guide®.

Knižka je podpornou literatúrou pri výuke predmetu Plánovanie experimentov na FHI EU, ale určite si nájde miesto a využitie medzi pedagógmi a študentmi aj v rámci ďalších vysokých škôl, najmä technického, chemického a biomedicínskeho zamerania, ktorí môžu prakticky využiť tieto metódy pri vedeckej a praktickej činnosti.


Regresná a korelačná analýza s aplikáciami

Autorom je Mgr. Erik Šoltés, PhD. z katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Regresná a korelačná analýza s aplikáciami
 • Rok vydania: 2008
 • Cena: 10 € s DPH

Publikácia sa zameriava na štatistické analýzy súvisiace so správnym vykonaním regresnej analýzy s cieľom čo najvierohodnejšie vystihnúť priebeh závislosti vysvetľovanej premennej od vysvetľujúcich premenných.

Interpretácii výsledkov a výstupom je venovaný v publikácii patričný priestor doplnený o množstvo názorných tabuliek a obrázkov. Aj preto Vás určite štúdium metód regresnej a korelačnej analýzy s použitím tejto publikácie nebude nudiť, zvlášť, ak ste užívateľom softvéru SAS a máte možnosť si príklady priamo vyskúšať. Vyhnete sa tak štúdiu rozsiahlej dokumentácie, ktorá je s aplikáciou metód regresnej analýzy v SAS-e spojená a získate ľahko a jednoducho prehľad ako a kde si v SAS-e s konkrétnym aplikačným problémom poradiť.


Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami

Autorkami publikácie sú Ing. Mária Vojtková PhD. (katedra štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave) a Ing. Iveta Stankovičová PhD. (katedra informatiky Fakulty Managementu Univerzity Komenského).

Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami
 • Rok vydania: 2007
 • Cena: 7,70 € s DPH

Kniha je venovaná populárnym metódam viacrozmernej štatistickej analýzy ako sú zhluková analýza alebo logistická regresia, ktoré sú bežne využívané na identifikovanie zákazníckych segmentov, rizikových skóre pre poskytovanie úverových produktov alebo pre zacielenie krížového a navyšovacieho predaja. Publikácia tiež pojednáva o metódach faktorovej analýzy a metódach hlavných komponentov, diskriminačnej analýzy alebo viackriteriálneho hodnotenia. Slovenská odborná ekonomická a manažérska verejnosť tak má možnosť rozšíriť svoje obzory a získať nové podnety ako vyhodnocovať správanie svojich zákazníkov, ako lepšie identifikovať skryté riziká v podnikaní, alebo ako vyhodnotiť priority v komunikácii so svojimi dodávateľmi.

Hlavným prínosom publikácie je prezentácia praktických príkladov použitia viacrozmerných štatistických metód s presnou a podrobnou interpretáciou získaných výsledkov.