Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

SAS zbavuje študentov strachu zo štatistiky

Úspešná spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a spoločnosti SAS sa začala v roku 2001, kedy univerzita získala licencie na softvér SAS ako dar. Odvtedy sa softvér zakupuje pravidelne a stal sa nenahraditeľnou súčasťou výučby.

SAS sa postupne implementoval  najskôr do výskumu a postupne aj do učebných osnov predmetov. Nakoniec vznikol predmet SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz a základné vedomosti uvedeného predmetu začali aplikovať do svojich osnov aj iné predmety ako je Ekonometria, Metódy prognózovnia alebo Kvantitatívne metódy v marketingu na Fakulte ekonomiky a manažmentu.

Nový rozmer vyučovania
Renáta Prokeinová
Renáta Prokeinová
vysokoškolský pedagóg

Najprv sa SAS vyučoval ako nepovinný voliteľný predmet, ktorý študentov zaujal programovaním aj štatistikou. Učili ho predovšetkým doktorandi a tak sa k nemu dostala v roku 2004 aj Ing. Renáta Prokeinová PhD., ktorá spomína na svoje začiatky s vyučovaním SAS-u: „Keď som nastúpila ako odborný asistent, uvedomila som si, že študenti vnímajú štatistiku ako postrach a majú z nej veľký blok." Preto sa rozhodla dať vyučovaniu iný rozmer a viac sa zamerala na softvér SAS, ktorý dokázal odbúrať strach z výpočtov, pretože ich zvláda namiesto študentov za pár sekúnd. To sa stalo cieľom jej predmetu. Hľadať cesty, ako pozitívne priblížiť štatistiku tým, ktorí o ňu javili skutočný záujem. Ako jednu z možností uvádza správny výber dát. „Zaujímavé dáta vzbudia u študenta záujem, na základe nich vznikne zaujímavá téma a samotná analýza je potom zmysluplnejšia," hovorí zo svojich 5-ročných pedagogických skúseností.

SAS na SPU dnes

Momentálne sa na Fakulte manažmentu a ekonomiky SPU vyučujú tri predmety pomocou softvéru SAS – SAS ako nástroj kvantitatívnych analýz, Metódy prognózovania a Kvantitatívne metódy v marketingu. Využívajú pri tom SAS/Stat®, SAS Base® a SAS® Enterprise Guide®. So softvérom sa študenti stretávajú až v magisterských ročníkoch a prihlasujú sa na nich aj študenti z iných odborov. „Do budúcna nevylučujeme posunutie štatistiky do nižších ročníkov, prípadne doplniť výučbu o predmet Data Mining," prezrádza Renáta Prokeinová.

Aktivita na strane študentov

Za veľmi obohacujúce považuje tiež SAS školenia, stretnutia so SAS pedagógmi, SAS Fóra a súťaže pre študentov. „Všimla som si, že naši študenti sú súťaživí a prihlásili sa do viacerých ponúkaných aktivít, v ktorých boli úspešní. Pre mňa osobne je to veľké zadosťučinenie," hovorí na margo úspechu v tohtoročnej súťaži o najlepšiu študentskú prácu so softvérom SAS. Prvé dve miesta totiž obsadili jej študenti. Výherca Martin Fides zvíťazil s prácou Analýza nákupného koša a segmentácia zákazníkov pomocou nástrojov SAS. Prvé miesto mu zabezpečilo účasť na konferencii SAS Global Forum 2012, ktorá sa uskutočnila v apríli v americkom Orlande v areáli Disneylandu. Spolu s ním SAS ocenil aj jeho pedagogičku, a tak na Floridu vycestovali obaja. „Počas konferencie boli sprístupnené takzvané Demo Areas, kde si mohli účastníci vyskúšať nové verzie softvéru od grafiky cez tvorbu máp až po prediktívne modelovanie," vyzdvihuje túto skúsenosť Renáta Prokeinová.

Oceňovaný softvér

Na univerzite SAS vyzdvihujú aj kvôli tomu, že ide o jediný softvér na škole, ktorý je aktuálny, živý a vyvíja sa. „Študenti sú neraz milo prekvapení, že môžu pracovať s aktuálnym softvérom, ktorý využíva toľko firiem po celom svete. Veľmi pozitívne vnímali aj prednášky SAS konzultantov u nás na fakulte, ktorí im priblížili využitie SAS-u v praxi," hodnotí Renáta Prokeinová. Je presvedčená, že vedieť aspoň niečo zo SAS-u, prináša študentom na pohovoroch značnú konkurenčnú výhodu oproti ostatným a nadobudnuté vedomosti im budú nápomocné v ich budúcom zamestnaní.

O univerzite

Slovenská poľnohospodárska univerzita pôsobí od roku 1952 v starobylej Nitre, nazývanej aj mekkou slovenského poľnohospodárstva. Na svojich šiestich fakultách poskytuje možnosti získavania poznatkov nielen z oblasti poľnohospodárskych, ale aj biologických, ekonomických a technických vied. Počas svojej existencie univerzita vychovala vyše 60-tisíc absolventov. Počet študentov študujúcich na 56 katedrách SPU sa v posledných rokoch stabilizoval na úrovni 10-tisíc. V tomto roku univerzita oslavuje 60. výročie založenia.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Biznis úloha:

Budovať pozitívny vzťah študentov k štatistike, zamerať sa aj na výučbu kvality údajov, motivovať študentov hľadaním zaujímavých údajov a databáz, prepojiť teóriu s praxou, ovládať kvalitný a aktuálny analytický softvér.

Riešenie:

Výučba pomocou SAS®/Stat®, SAS®/ Base® a SAS® Enterprise Guide®.. „Využívanie softvéru SAS prináša komfort pri počitaní, študenti sa nemusia stresovať vzorcami a výpočtami. No zároveň musia premýšlať nad tým, čo im softvér vypočítal. Interpretácie a význam vypočítaných hodnôt je pridaná hodnota  vzdelávania so softvérom.  Nemusia vedieť ako, ale musia vedieť prečo.“

"Študent musí nájsť vhodnú databázu, upraviť dáta tak, aby boli vhodné pre analýzu a rozhodnúť sa, akú metódu resp. analýzu pre dané údaje použije. Sú to užitočné skúsenosti, ktoré bude vedieť v budúcnosti ponúknuť zamestnávateľom na trhu práce."

Renáta Prokeinová

vysokoškolský pedagóg

Čítajte viac: