Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Poznanie budúcnosti pre správanie sa v súčasnosti

Snam Rete Gas Taliansko zlepšuje presnosť svojich predikcií dopytu pomocou SASu, ktorý pre spoločnosť generuje plne automatizované reporty. Snam tak nielen spĺňa ustanovenia regulátora, ale napĺňa i očakávania služieb zákazníkov. V energetickom sektore, ktorý je poznačený prevádzkovými a regulatórnymi zmenami podmienok, sú presné predikcie dopytu zemného plynu mimoriadne dôležité. Hlavný taliansky hráč v oblasti prepravy a distribúcie plynu, prešiel kvôli deregulácii trhu významnými strategickými zmenami. V súčasnosti je jeho hlavnou činnosťou preprava zemného plynu.  Snam musí zabezpečiť presnú alokáciu objednaných množstiev plynu na viac ako 7.000 distribučných miestach, vrátane miestnych rozvodných sietí a veľkých priemyselných a termoelektrických zákazníkov. Všetko musí byť v súlade s kritériami, ktoré stanovuje taliansky regulačný úrad pre elektrinu a zemný plyn a zabezpečiť, že všetky  prevádzky majú podmienky maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti rozvodných zariadení.

Podrobnejšia segmentácia dopytu

Kvôli regulatórnym zmenám a požiadavkám na služby zákazníkom, potreboval Snam Rete Gas zlepšiť svoje operatívne procesy a nahradiť ich súčasnou platformou pre prijímanie žiadostí. Zlepšené procesy sú životne dôležité pre presné vedenie plynu k jeho distribučným miestam, sledovanie smerovania rozvodného zariadenia a vykonanie potrebných nápravných opatrení. Kľúčovým prvkom je presná a podrobná predikcia dopytu.

Natale Maiocchi, CIO Snam Rete Gas hovorí: „Jednou z našich prioritných požiadaviek je nielen zlepšenie presnosti predikcií, ale aj predikcia detailov. Pôsobíme na trhu, ktorý je regulovaný a musíme dodržiavať veľmi prísne kritériá z hľadiska kvality služieb. Ak chceme na trhu uspieť, potrebujeme segmentovať predikcie oveľa podrobnejšie - podľa geografických oblastí a spotrebiteľského typu. Musíme predvídať budúce scenáre, ktoré zahŕňajú aj častejšie objednávanie kapacít plynovodu. Nesmieme tiež podceniť technologické zastarávanie aplikácií implementovaných v rôznych časoch a na základe modelov, ktoré už nespĺňajú aktuálne obchodné potreby."

Požiadavka detailnejšej predikcie spotreby

Po zvážení svojich softvérových možností, si Snam vybral pre optimalizáciu svojich predikčných procesov SAS® Forecast Server. Marzio Bonelli, manažér systému aplikačných procesov hovorí: „Výber SASu je súčasťou systémovej integrácie. Aby bolo možné reagovať včas na požiadavky obchodu, je potrebné nielen získať fungujúce riešenie, ale mať aj čo najskôr k dispozícii dáta, ktoré nám pomôžu rozhodovať na základe faktov."

Vďaka tomuto riešeniu, sú prevádzkovatelia schopní výrazne urýchliť procesy predikcií, od analýzy veľkých objemov historických časových radov, až po zlepšenie presnosti a miery detailu. Na základe počtu vodičov a prepravných činností, sú zhotovované týždenné predikcie pre optimalizáciu riadenia zásob. Denne sú generované predikcie domáceho plynu  spolu s detailnými predikciami spotreby podľa geografických oblastí a typu zákazníka. „Naučili sme sa, že kľúčom k úspechu je poznať podrobné požiadavky každého jedného odberného miesta,” hovorí Bonelli. „Podstatným atribútom je aj typ zákazníka, pretože ten výrazne ovplyvňuje spotrebu, ako v prípade termoelektrických, tak aj priemyselných spoločností.“ 

Automatizácia predikcie a jej rýchlosť

Keďže riešenie prináša významné výsledky, Snam dúfa, že ho rozšíria aj na ďalšie oblasti podnikania, akými je riadenie rizík vo finančnej oblasti alebo dlhodobé predikcie vývoja spotreby.

Aké hlavné prínosy sa od neho očakávajú? Maiocchi odpovedá, že je to predovšetkým schopnosť automaticky generovať presné a spoľahlivé predikcie, čo sa premietne do časovej úspory, a to je určujúcim faktorom v prípade častejších objednávok kapacít plynovodu. SAS predstavuje jednoduché užívateľské grafické rozhranie, nielen pri modelovaní predikcií ale aj pri generovaní reportov, čo sa premieta do oveľa jednoduchšej distribúcie predikcie v rámci spoločnosti. Riešenie tiež prináša zníženie nákladov v oblasti služieb.

Pridaná hodnota Accenture

Snam Rete Gas si pre systémovú integráciu vybral Accenture. „Spoločnosť si vybrala SAS a Accenture, lebo majú množstvo praktických spoločných skúseností v oblasti utilít, a to nielen v Taliansku, ale i medzinárodne“, hovorí Carmine Artone, Senior Executive,  Accenture. „Schopnosť poskytovať presné a transparentné informácie má zásadný význam pre získanie výborného výkonu a poskytovanie  lepších služieb zákazníkom, najmä v zložitých regulovaných trhoch," dodáva. „Výber partnera systémovej integrácie je základným predpokladom pre úspešný výsledok obdobných projektov tak, aby sa dosiahli očakávané prínosy a zároveň bolo všetko v súlade s plánmi a rozpočtom.“

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Snam Rete Gas Taliansko

Biznis úloha:
Poskytovanie presných, škálovateľných detailov potrebných pre splnenie aktuálnych požiadaviek biznisu a predikovať dopyt na úrovni odberného miesta. 
Riešenie:
SAS Forecast Server poskytuje automatizáciu predikcie veľkého rozsahu s vylepšenou presnosťou predikcie v hierarchickej štruktúre, poskytujúc predikčné reporty včas, s veľkou presnosťou a na detailnej úrovni.
Výhody:
Prevádzkovatelia vedia dramaticky urýchliť procesy predikcií a zároveň zlepšiť presnosť a mieru detailu, čo umožňuje Snam Rete Gas plniť najnovšie regulatórne požiadavky ako aj zlepšovať zákaznícky servis.

Schopnosť automaticky generovať presné a spoľahlivé predikčné modely sa prejavuje v obrovskej úspore času.

Natale Maiocchi

CIO

Čítajte viac: