Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Studenti a pedagogové ČZU v Praze mají k dispozici analytické nástroje SAS více jak 10 let

Česká zemědělská univerzita v Praze patří mezi prestižní české univerzity. O studium na jejích pěti fakultách Fakultě provozně ekonomické (PEF), Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), Fakultě technické, Fakultě lesnické a dřevařské, Fakultě životního prostředí  a dvou institutech – Institutu tropů a subtropů a Institutu vzdělávání a poradenství – je velký zájem a počet zájemců o studium se rok od roku zvyšuje.  S počtem téměř 22 000  studentů zaujímá univerzita 7. místo mezi 26 českými univerzitami (za rok 2009).

V roce 2006 oslavila ČZU své 100. výročí

prof. ing. Libuše Svatošová, CSc
zástupkyně vedoucího Katedry statistiky ČZU v Praze

Program SAS je dostupný studentům i pedagogům na všech fakultách ČZU, a to již od roku 1997. ČZU byla první vysokou školou v České republice, která začala SAS pro výuku a výzkum používat. Největším uživatelem je Provozně ekonomická fakulta, kde je Katedrou statistiky zařazen do povinné i volitelné výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

„SAS byl první produkt, o který jsme velmi usilovali“, říká prof. ing. Libuše Svatošová, CSc, zástupkyně vedoucího Katedry statistiky ČZU v Praze. „Do té doby jsme používali výukový program Statgraphics – což je velmi dobrý výukový program, ale není vhodný pro špičkový výzkum,“ pokračuje. Pedagogové PEF společně s pedagogy FAPPZ cíleně usilovali o získání softwaru SAS, což se nakonec povedlo. SAS se začal vyučovat v oborech, které jsou více zaměřeny na informatiku (obor Informatika a obor Systémové inženýrství). Na ostatních fakultách ČZU jsou pregraduální studenti průběžně seznamováni s výstupy jednotlivých procedur systému SAS a jejich interpretací. Pro doktorandy agrobiologických oborů a Institutu tropů a subtropů je pravidelně pořádán kurs Statistické procedury SAS.

Studenti ČZU mají samozřejmě možnost pracovat i s dalšími statistickými programy jako například Statistica a SPSS. „Jsme rádi, že můžeme využívat různých programů. Každý má nějaké výhody. SPSS například umožňuje velmi dobře zpracovávat dotazníky, proto studenti oboru Veřejná správa a regionální rozvoj tento program více využívají,“ dodává prof. ing. Libuše Svatošová, CSc.

Výuka programu SAS

K podpoře výuky práce se systémem SAS bylo vytvořeno pracovníky ČZU několik výukových materiálů, které jsou k dipozici i studentům ostatních vysokých škol. Například již v roce 2000 byl publikován učební text „Systém SAS - příručka pro uživatele“ (autoři Svatošová, Hříbal, Volma), v roce 2009 byly vydány návody pro práci se systémem SAS jako součást učebního textu „Statistický software na ČZU“ (část SAS zpracována autory Poláčková, Petera, Svatošová) . V současné době probíhá realizace velmi inovativního e-learningového kurzu pro podporu práce v prostředí SAS. Snahou autorů tohoto projektu (Poláčková, Jindrová, Hlavsa) je vytvoření komplexního multimediálního studijního materiálu nejen pro studenty, ale i další uživatele softwaru SAS na ČZU.


Ing. Julie Poláčková
doktorandka na Katedře statistiky ČZU v Praze

„SAS poskytuje našim studentům oboru Informatika, kde vyučuji, široké možnosti při práci s datovými soubory. Studenti nejsou závislí pouze na přednastavených možnostech v menu, v rámci programového editoru si mohou sami naprogramovat, jaký výstup potřebují,“ říká Ing. Julie Poláčková, doktorandka na Katedře statistiky PEF ČZU. Profesorka Svatošová dodává:“Výhodou systému SAS je široké spektrum zařazených statistických metod a jejich kvalita, rovněž tak i možnost pracovat jak v uživatelském menu, či pomocí programování vytvářet vlastní výstupy. Silnou stránkou je rovněž množství grafických technik.“

Mezi pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity podporované systémem SAS patří:

  • Semestrální projekty v předmětech Statistická analýza dat, Statistické postupy Data Mining, Seminář výpočetní statistiky.
  • Bakalářské a diplomové práce studentů oborů Informatika, Systémové inženýrství, Provoz a ekonomika, Veřejná správa a regionální rozvoj a Podnikání a administrativa.
  • Zkouškové projekty doktorandů Provozně ekonomické fakulty, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Institutu tropů a subtropů.
  • Doktorské disertační práce.
  • Habilitační práce.
  • Analýzy v rámci grantových projektů řešených na PEF a FAPPZ a v rámci výzkumného záměru PEF.

Uplatnění studentů

„Absolventi PEF, zvláště oboru Informatika,  jsou na trhu práce žádaní a vedou si při hledání zaměstnání dobře. Uplatňují se v oblastech zpracování dat,  spravování  sítí, uplatnění najdou ve velkých společnostech, např.  v oblasti retailu a finančních služeb,“ poznamenává prof. ing. Libuše Svatošová, CSc. a dodává: „větší firmy ocení znalost práce se systémem SAS, naši absolventi mají v tomto směru výhodu.“

Výhodou absolventů ČZU v Praze je, že jsou připravováni k všestrannosti a vedeni k práci v týmu. „Např. absolventi Katedry statistiky nedisponují pouze teoretickými znalostmi statistických metod, ale během studií získávají i nezbytné znalosti ekonomie a jsou vedeni k týmové práci při řešení praktických problémů,“ doplňuje ing. Julie Poláčková.  Právě „univerzálnost“  absolventů PEF ČZU je v porovnání s absolventy jiných VŠ velkou výhodou.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze (CZ)

Biznis úloha:

Konkurenceschopnost studentů,  výuka statistických postupů, kvalitní analytický systém pro špičkový výzkum.

Riešenie:

Studenti i pedagogové ČZU používají ve výuce i k výzkumu  SAS® Enterprise Miner,  SAS®/Lab, SAS® Academic Analysis Suite.

Výhody:

“Výhodou systému  SAS je  široké spektrum  zařazených statistických metod a jejich kvalita, rovněž tak i možnost pracovat jak v uživatelském menu, či  pomocí  programování vytvářet vlastní výstupy. Silnou stránkou je  rovněž  množství grafických technik.“ prof. ing. Libuše Svatošová, CSc, zástupce vedoucího Katedry statistiky ČZU v Praze.

Čítajte viac: