Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Softvér SASu otvára študentom manažmentu nové obzory

Slovenské školstvo často čelí kritike, že sa nestíha prispôsobovať najnovším trendom z praxe a že študenti sú neraz odtrhnutí od reality, lebo sa učia teóriu, pričom o jej využití v pracovnom živote nemajú potuchy. Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej FM UK) sa snaží do výučby viacerých predmetov, napríklad štatistiky či marketingových analýz, „vniesť život“ a ukázať študentom, ako teoretické poznatky v kombinácii s využitím softvéru spoločnosti SAS, pomáhajú organizáciám z rôznych odvetví získavať z dát cenné informácie a prijímať lepšie rozhodnutia.

Ing.  Iveta Stankovičová, PhD, učiteľka štatistiky na Fakulte managementu UK si uvedomuje, aké dôležité je ukázať študentom, že čo sa na univerzitnej pôde naučia, bude mať zmysel aj v ich pracovnom živote a  aký význam má používať už v školských laviciach najmodernejšie nástroje, na ktoré vsádzajú aj komerčné firmy.

I. Stankovičová učí študentov narábať so softvérom SASu už od roku 1989. Fakulta managementu UK najskôr využívala systém SAS len pri výučbe štatistiky. Dnes je softvér neoddeliteľnou súčasťou viacerých iných predmetov. Napríklad v predmete Viacrozmerné štatistické metódy sa študenti zoznamujú s problematikou zhlukovej a faktorovej analýzy, logistickej regresie a ďalších metód, ktoré sa nezmestili do základného kurzu štatistiky.

Aj do iných osnov

Aplikácie SASu sa postupne dostali aj do učebných osnov  iných predmetov na FM UK. Ako príklady je možné uviesť nasledovné predmety: predmet zameraný na analýzu finančných derivátov, predmet Marketingový výskum a Marketingová analytika, či predmety s názvom Spracovanie dát pre manažment a marketing (Data mining I. a II.). Tieto predmety radi navštevujú aj študenti smeru manažérska matematika z  Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

I. Stankovičovej záleží na tom, aby jej študenti nielenže pracovali s moderným softvérom, ale aby sa v ňom učili rovnaké veci, aké riešia firmy v praxi. Preto pri výučbe využíva dátové podklady napríklad z poisťovníctva, alebo z iných odvetví. „K reálnym analýzam dát ich tlačíme aj pri bakalárskych a diplomových prácach,“ prízvukuje.

Mnohí študenti prichádzajú na UK študovať manažment či marketing s predstavou, že sa vyhnú matematike, štatistike a rôznym iným „nepopulárnym“ predmetom. Ak si zvolia také voliteľné predmety, pri ktorých rozvíjajú svoje analytické schopnosti, je podľa I. Stankovičovej dôležité, aby videli, že ich úsilie má zmysel. Preto ich bráva na konferencie spoločnosti SAS. „Vďaka tomu vidia, že vedomosti, ktoré získavajú, firmám v biznise skutočne pomáhajú,“ dodáva.

Nepovinne, ale so záujmom

Kým kedysi sa štatistika na Fakulte managementu UK vyučovala povinne 3 semestre, tak dnes je to už len 2 semestre, ale výučbu štatistiky so systémom SAS majú povinne všetci študenti FM UK. Predmet Štatistika na PC je síce už len voliteľným predmetom, podobne, ako väčšina iných, pri ktorých študenti softvér SAS využívajú. I. Stankovičovej to nevadí. Práve naopak, radšej sa venuje menšej skupine 10 až 15 študentov, ktorých téma skutočne zaujíma, akoby mala prednášať dvom stovkám a nezaujať ani desatinu z nich.

Softvér pri výpočtoch a analýzach, nech už ide o čokoľvek, aj tak vo firmách potrebuje iba pomerne úzka skupina ľudí. Tí však budú v biznise čoraz žiadanejší. „Rozhodovať iba na základe intuície sa dnes nedá. Analýzy dát a získavanie užitočných informácií zohrávajú v biznisových rozhodnutiach čoraz väčšiu úlohu,“ tvrdí I. Stankovičová.

Zistiť, či sú študenti – absolventi predmetov, pri ktorých sa učia pracovať s dátami v softvéri na trhu úspešnejší, sa z existujúcich prieskumov či rebríčkov vysokých škôl nedá. I. Stankovičová je však o uplatnení takýchto absolventov presvedčená. „Keď robím pre firmy školenia o štatistických metódach, často na nich stretávam mojich bývalých žiakov,“ dodáva.

Vždy s dobou

FM UK sa snaží držať krok s celosvetovými trendmi a do učebných osnov zapracúva aj najnovšie metódy biznis analytiky, ku ktorým patria takzvané prediktívne analýzy. Prediktívne modely tvoria napríklad gro predmetu Spracovanie dát pre manažment a marketing (Data mining I. a II.), v ktorom sa študenti učia o rozhodovacích stromoch, regresných modeloch či o neurónových sieťach.

Aj v tomto prípade sa dôraz kladie na využiteľnosť poznatkov v praxi, preto študenti predpovedajú presne tie veci, ktoré predikujú firmy aj verejné inštitúcie v reálnom živote. Napríklad či dať alebo nedať klientovi úver a či ho klient dokáže splácať, alebo na základe reálnych dát EU SILC zisťujú, koľko ľudí žije pod hranicou chudoby.

Vďaka tomu, že študenti FM UK využívajú profesionálny analytický softvér, získavajú predstavu o tom, v akých situáciách sa dajú analýzy dát využiť. Učia sa, ako v praxi používať rôzne analytické metódy a interpretovať výsledky, ktoré zo softvéru vzídu. „Ale predovšetkým, získavajú lepšiu prípravu na pracovný život a konkurenčnú výhodu na trhu práce,“ dodáva I. Stankovičová.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Fakulta managementu UK

Biznis úloha:

Pripraviť čo najlepšie budúcich manažérov na pracovný život, previazať teóriu čo najtesnejšie s praxou a zlepšiť kvalitu výučby.

Riešenie:

Využívaním softvéru pre biznis analytiku spoločnosti SAS študenti na praktických príkladoch vidia, ako môžu v budúcnosti pristupovať k problémom analyticky, prijímať lepšie rozhodnutia a predikovať veci dôležité pre biznis.

Výhody:

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave získava kredit za využívanie moderných technológií pri výučbe a snahu priblížiť výučbu čo najviac potrebám praxe. Študenti získavajú lepšiu prípravu na pracovný život a konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Rozhodovať iba na základe intuície sa dnes nedá. Analýzy dát a získavanie užitočných informácií zohrávajú v biznisových rozhodnutiach čoraz väčšiu úlohu

Iveta Stankovičová

vysokoškolský pedagóg

Čítajte viac: