Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

VÚB: Efektívnejšie vynakladanie času na reporting v oblasti rizík

VÚB Banka, a.s., člen medzinárodnej finančnej skupiny Intesa SanPaolo, je druhou najväčšou bankou  na Slovensku s celkovo vyše 2 miliónmi individuálnych klientov retailového bankovníctva a vyše 90 000 korporátnymi klientmi . VÚB Banka je na Slovensku najväčším poskytovateľom hypoték na silnom trhu s mnohými finančnými inštitúciami ponúkajúcimi lacné pôžičky.

VUB Banka potrebovala integrovať všetky transakcie a zákaznícke dáta do jedného dátového zdroja pre účely interného merania rizík ale aj pre potreby reportingu voči regulátorovi bankového trhu na Slovensku. Vytvorenie tzv. Risk Data Infrastructure (Infraštruktúry dát o rizikách) viedlo k vytvoreniu interného tímu špecialistov na oblasť rizík a znížilo čas, ktorý zaberalo vytvorenie reportov pre regulačný úrad z niekoľkých dní na maximálne dve hodiny. To poskytlo VÚB voči svojim zákazníkom unikátnu konkurenčnú výhodu.

Riadenie rizík je kľúčovou oblasťou v stratégii VÚB Banky. V roku 2004 – 2005 vybudovala VUB Banka za pomoci SAS , Risk Data Infrastructure (RDI), ktorá pokrývala oblasť trhových a kreditných rizík.

Systém integroval dáta z viac než 10 operačných systémov a tieto dáta boli rekonciliované na úrovni hlavnej účtovnej knihy. „Integrácia dát bola hlavným dôvodom, prečo sme si vybrali SAS, hovorí Samuel Kytka, výkonný manažér na oddelení riadenia rizík vo VUB, a ďalej pokračuje „Pred vytvorením RDI sme boli nútení robiť rekonciliáciu dát manuálne, čo nám trvalo niekoľko dní.“

Po vytvorení RDI sa  integrácia a rekoncilácia dát uskutočňuje automaticky nanajvýš v priebehu dvoch hodín a proces sa od roku 2006 proces ešte väčšmi urýchlil. Výhody tohto riešenia spočívajú v :

  • Jednotnej štruktúre a granularite dát
  • Aktuálnosti informácií
  • Nízkej údržbe
  • Rýchlom dennom reportingu a ad hoc analýzach
  • Užívateľsky príjemnej (komfortnej) prezentačnej vrstve
  • Otvorenosti – schopnosti importovať nové dáta
  • Spoločnej platforme pre všetky riziká

RDI podporuje reporting likvidity, úverov, úrokových mier, operatívny a FX reporting. Výsledkom implementácie RDI je, že analytici VUB Banky môžu viac svojho času venovať zabezpečeniu vyššej profitability banky. V minulosti banka používala historické dáta na meranie stability vkladov na remodelovanie likviditnej pozície banky , umožňujúcej uvoľniť viac zdrojov na vysoko zúročiteľné investície.

Po úspešnom ukončení integrované RDI projektu, sa v decembri 2005 spustil nový projekt na splnenie podmienok regulácie BASEL 2 a kreditné skórovanie. VUB Banka implementovala štandardný prístup BASEL 2 v roku 2007 a IRB (internal rating based) prístup v roku 2009.

Tento projekt sa implementuje sa implementuje s pomocou SAS Credit Risk Management riešenia. Konečné riešenie bude predstavovať integráciu RDI s Detail Data Store, ktorá slúži ako primárna dátová pamäť pre SAS Credit Risk Management Solution.

VÚB Banka je prvou slovenskou bankou, ktorá implementuje lokálne koncové riešenie pre manažment rizík spájajúce detailný pohľad na zákazníka s uspokojením lokálneho regulátora bankového trhu.

(Ivo Novysedlák aktuálne nepracuje pre VÚB banku)

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

VÚB banka, a.s.

Biznis úloha:

integrovať dáta na podporu riadenia trhových a kreditných rizík, vytvorenie interného expertného tímu ako konkurenčnej výhody, splniť špecifické požiadavky lokálneho regulátora bankového trhu

Riešenie:

Vytvorenie Risk Data Infrastructure (infraštruktúry dát o rizikách) podporujúcej denný a ad hoc reporting na trhové a kreditné riziká, rekonciliáciu a reporting voči regulatórnemu úradu. Tento projekt taktiež podporuje IFRS (IAS 39) zabezpečenie starých(zlých)  dlhov

Výhody:

odstránenie požiadaviek na zdĺhavú rekonciliáciu dát; zlepšenie riadenia kreditných rizík; hlbší pohľad na zákazníka, zlepšenie vzťahov s Národnou bankou Slovenska(regulátorom); vytvorenie interného tímu expertov na riziká

Splnenie podmienok regulačného úradu je dôležité ale hlavným hnacím mechanizmom našej stratégie v oblasti rizík sú biznis požiadavky na porozumenie zákazníkovi a kontrolu rizík. Vďaka tomuto projektu, má VÚB banka dnes lepší interný expertný tím na riziká ako akákoľvek iná slovenská banka.

Ivo Novysedlák

Projektový manažér BASEL 2, VÚB Banka

Čítajte viac: