Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Úspešnosť reportingu v GE Money je založená na jednoduchosti reportovacieho systému SAS

Spolupráca medzi GE Money a SAS trvá úspešne už niekoľko rokov. Spokojnosť s implementáciou riešení v oblasti hĺbkovej analýzy dát, štatistických a analytických produktov (predovšetkým v oblasti modelovania kampaní krížového predaja) viedla GE Money k rozhodnutiu obrátiť sa na SAS s požiadavkou zlepšiť možnosti celopodnikového reportingu.

Potreby zákazníka

Úspech v biznise vždy priamo závisí od dostupných a včasných informácií, ktoré firmu informujú o tom, čo, kto a ako robí správne alebo nesprávne; akej časti biznisu sa darí a ktorá naopak stagnuje. V minulosti trval reporting v GE Money neprimerane dlho, čim bol neefektívny, zdĺhavý a nekonkurenčný.

„V GE Money sme hľadali riešenie s prezentačnou vrstvou, ktoré by nám umožňovalo vytvárať nielen statické, ale predovšetkým dynamické reporty; riešenie, ktoré by bolo prijateľné tak pre bežných biznis užívateľov ako aj pre skúsenejších užívateľov, ktorí môžu ďalej upravovať a spracovávať jednotlivé reporty (napr. filtrovať a triediť dáta, porovnávať výsledky voči plánu, tvoriť grafy, a pod.), hovorí Jiří Sklenička, manažér CRM dátových systémov v GE Money.

Proces implementácie

Pred zavedením riešenia SAS Enterprise BI Server pre reporting, sa reportovanie v GE Money uskutočňovalo len prostredníctvom ad hoc dotazovania do dátových skladov. Prezentačná vrstva existovala len v Exceli, Powerpointe alebo vo forme statických html stránok, čiastočne v prostredí Business Object. Analytici tak boli nútení každý deň, týždeň, či mesiac spúšťať SQL dotazy, dotazovať sa do dátových skladov a následne všetky výsledky kopírovať. Postupným presúvaním zodpovednosti za prípravu reportingu sa CRM oddelenie stalo zodpovedné za reporting takmer celej spoločnosti, t.j. reporting pre marketing, pre obchodné oddelenie multiservisu, reporting pre oddelenie zodpovedné za predaj poistenia. V neposlednom rade reportingové riešenie dlhodobo využíva oddelenie rizík. Celkovo sa jednalo o zodpovednosť za približne 100 reportov na dennej, týždennej či mesačnej báze, pričom nebolo možné vytvárať dynamický reporting a užívatelia nemohli ďalej editovať a spracovávať reporty. Ďalším problémom boli dlhé dodacie lehoty jednotlivých reportov, napriek tomu že GE Money na túto úlohu vyčlenila 4 pracovníkov na plný pracovný úväzok. Táto situácia bola absolútne neprijateľná tak pre marketingové oddelenie ako aj pre vrcholový manažment spoločnosti.

V októbri 2007 sa v GE Money rozhodli, že nastal čas radikálne zmeniť situáciu v reportingu.

„A mali sme pravdu! V tom čase nám vytvorenie jedného jednoduchého reportu trvalo aj jeden mesiac. Na výber sme mali 2 riešenia: požiadať oddelenie IT s dlhými dodacími lehotami alebo outsourcovať reporting na externého dodávateľa. To však kládlo nároky na dodatočné zdroje z rozpočtu. Točili sme sa v začarovanom kruhu. Rozhodli sme sa jednať a na pomoc sme si vybrali opätovne SAS, hovorí Jiří Sklenička, manager CRM dátových systémov v GE Money.

Dnes, vďaka implementovanému riešeniu od SAS-u, má biznis užívateľ cez jednoduché webové rozhranie prístup k akémukoľvek reportu, ktorý v danom momente potrebuje. A to bez akejkoľvek pomoci IT oddelenia. Užívatelia môžu prechádzať jednotlivé reporty alebo ich ľubovoľne upravovať podľa vlastných potrieb (napr. hrať sa s číslami, pripájať k nim rôzne grafické znázornenia a farby, vytvárať grafy). A navyše užívateľ môže používať tento systém na hodnotenie kampaní. Report v jednoduchej forme ukazuje, kto zareagoval na danú kampaň a je možné sa v ňom preklikať až na jednotlivého zákazníka. To umožňuje s týmto zákazníkom cielene ďalej pracovať bez ďalších požiadaviek na oddelenie IT, či iných analytikov.

Jiří Sklenička ďalej vysvetľuje: „vytvorením BI Competence Center s riešením od SAS sme v štruktúre našej spoločnosti vytvorili centrum, ktoré sa stará o všetky informácie. Toto inteligentné centrum poskytuje jednotnú verziu rôznych výsledkov a pohľadov na biznis celej organizácie, nezávisle na platforme v ktorej sú uložené zdrojové dáta, pričom výsledky sú okamžite k dispozícii v ľahko zrozumiteľnej vizuálnej podobe. Navyše okrem reportov, systém umožňuje vytvárať týmto spôsobom i analýzy alebo odporúčania. „SAS Enterprise BI Server predstavuje inteligentnú nadstavbu nad rozhraním IT a biznisu, ktorá rozumie obidvom stranám, a kde po správnom namapovaní dát sú k dispozícii akékoľvek informácie. Systém zreteľne ukazuje jasne rozdelenú hranicu medzi IT a biznisom. Implementáciou SAS riešenia sa čas na vytvorenie reportu dramaticky znížil. Report, ktorého tvorba nám v minulosti zabrala skoro mesiac, sme dnes schopní zostaviť za pol dňa, uzaviera Jiří Sklenička.

Prínosy
  • „Jedna verzia pravdy v spoločnosti" – jednotná spoločná platforma pre všetky oddelenia, informácie sú uschované na jednom mieste
  • Rýchlosť (vytvorenie najkomplikovanejšieho reportu nezaberie užívateľovi viac ako 1 týždeň!)
  • Systém reprezentuje inteligentnú nadstavbu nad rozhraním IT a biznisu a jasne ukazuje hranicu medzi týmito 2 oblasťami
  • Jednoduché a príjemné užívateľské prostredie
  • Prechod od statického k dynamickému reportingu
  • Veľmi jednoduchý export do formátu PDF, Excel a iných kancelárskych aplikácií
  • Jednoduché nastavenie a delegovanie užívateľských práv, každý vidí len to, čo má vidieť
  • Veľmi krátky inštalačný čas
ROI a vízie do budúcnosti

V súčasnosti systém pokrýva približne 60% reportov GE Money, pričom je v pláne rozšíriť používanie systému o ďalších 30 až 40 užívateľov z retailovej časti banky. Ak by sa však podarilo systém rozšíriť aj na obchodné miesta banky, pribudlo by tak ďalších 200 užívateľov.GE Money odhaduje návratnosť celého projektu, meranú úsporou pracovnej sily, zvýšením biznisu a konkurencieschopnosti na zhruba 1,5 až 2 roky.

O spoločnosti GE Money

GE Money patrí nielen medzi najväčšie finančné inštitúcie v Českej republike, ale je predovšetkým absolútnym priekopníkom v oblasti pochopenia úlohy a implementácie CRM na českom finančnom trhu. GE Money ako prvá spustila na českom trhu tzv. cielené kampane, práve pri ktorých je príprava dát najzložitejšia a najnáročnejšia.GE Money sa skladá z troch divízií : GE Money Bank (kompletné bankové služby, vrátane retail banking); GE Money Multiservis (predaj úverov a kariet); GE Money Auto (predaj a leasing automobilov), pričom samotná banka prevádzkuje spolu 212 pobočiek a 515 bankomatov.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

GE Money

Biznis úloha:
GE Money hľadalo riešenie s prezentačnou vrstvou, ktorá by poskytovala statický a dynamický reporting. Toto riešenie malo nájsť uplatnenenie nielen medzi bežnými biznis používateľmi ale aj medzi skúsenejšími odbornými používateľmi, ktorí potrebovali mať možnosť filtrovať a triediť dáta a vytvárať grafy.
Riešenie:
SAS®Enterprise BI Server pre automatický reporting
Výhody:
Vďaka SAS riešeniu, biznis používatelia v GE Money majú k dispozícii reporty prostredníctvom jednoduchého webového rozhrania a bez pomoci IT oddelenia. Jednotliví používatelia tak môžu prechádzať a upravovať reporty podľa svojej potreby. GE Money odhaduje návratnosť celého projektu, meranú úsporou pracovnej sily, zvýšením biznisu a konkurencieschopnosti na zhruba 1,5 až 2 roky.

Implementáciou SAS riešenia sa čas na vytvorenie reportu dramaticky znížil. Report, ktorého tvorba nám v minulosti zabrala skoro mesiac, sme dnes schopní zostaviť za pol dňa. 

Jiří Sklenička

manažér CRM dátových systémov v GE Money

Čítajte viac: