Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Fakulta managementu UK využíva pre svoju výučbu marketingu špičkové nástroje business intelligence

V súčasnosti prebiehajúcej ekonomickej kríze a silnejúcej konkurencii na pracovnom trhu rastie tlak na univerzity a vysoké školy poskytovať okrem teoretických znalostí i praktické skúsenosti s užívaním najnovších informačných technológií, ktoré pomôžu ich absolventom pri uchádzaní sa o kvalifikované pozície na pracovnom trhu. Uchádzači o odborné vyššie vzdelanie a o štúdium na vysokých školách si uvedomujú túto potrebu a cielene vyhľadávajú školy, ktoré sú prepojené na hospodársku prax a intenzívne spolupracujú so súkromným sektorom a dokážu sprostredkovať tieto praktické skúsenosti.

SAS GLOBAL ACADEMIC PROGRAMME

Úspešná spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti SAS začala v roku 1999, kedy univerzita získala 50 licencií na softvér SAS v rámci programu SAS Academic Initiative. Tento program spoločnosti SAS poskytuje softvér SAS študentom, výskumným pracovníkom a profesorom vo viac než 3 400 akademických inštitúciách po celom svete.

Pôvodné tri učebné predmety (Úvod do štatistiky, Štatistika na PC a Štatistické metódy), v rámci ktorých Fakulta Manažmentu Univerzity Komenského používala softvér SAS, sa v školskom roku 2008/2009 rozšírili o nový štúdijný predmet „Marketingová analytika“. V rámci neho študenti získavajú praktické skúsenosti so zákazníckymi dátami pomocou  riešení  SAS v oblasti segmentácie klientov, krížového a navyšovacieho predaja, retencie zákazníkov, plánovania, riadenia a optimalizácie kampaní. Študenti majú možnosť počas jednotlivých cvičení v rámci semestra budovať vlastné kampane vo fiktívnej organizácii. 

Pomocou analýzy správania zákazníkov sa študenti učia odhaľovať podnety pre lepšie riadenie vzťahu so zákazníkmi v jednotlivých odvetviach ako napr. bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie.

Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD, vedúci katedry marketingu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vidí spoluprácu so spoločnosťou SAS a využitie jej riešení v rámci výučby nasledovne: „ Aktuálnu výzvu v súčasnosti predstavuje komplexné využívanie softvérovej podpory výučby študentov. V tejto súvislosti sme iniciovali vznik nového premetu Marketingová analytika, ktorého hlavným cieľom a zameraním je hĺbková analýza údajov s použitím softvéru SAS Enterprise Miner.  Akcent je kladený aj na rozširovanie praktických skúseností študentov v rámci štúdia marketingu, sprístupňovanie najnovších poznatkov, interaktivitu výučby, kreatívne prístupy a invenciu a na stimuláciu samostatného myslenia študentov. Široký priestor pre prezentáciu výsledkov práce študentov sme vyhradili vo vedecko-odbornom časopise Marketing Inspirations.“

O Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského je najstaršou univerzitou na Slovensku, ktorej korene siahajú hlboko do minulosti a nadväzujú na univerzitnú tradíciu Academie Istropolitana, založenej uhorským kráľom Matúšom Korvínom v roku 1465. Fakulta Manažmentu, založená v roku 1991 je jednou z najmladších  fakúlt Univerzity Komenského, ktorá ma za cieľ vychovávať novú generáciu vedúcich osobností v slovenskom biznise.

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Fakulta Managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Biznis úloha:
Poskytnúť praktické odborné znalosti v oblasti využitia najnovších informačných technológií pre potreby marketingu, za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti absolventov na pracovnom trhu ako aj zvýšenia atraktívnosti univerzity ako modernej výskumnej a vzdelávacej inštitúcie 
Riešenie:

Fakulta managementu Univerzity Komenského používa SAS Enterprise Miner k výučbe  problematiky  marketingových analýz a riadenia marketingových kampaní

Výhody:

rozšírenie praktických skúseností študentov v rámci štúdia marketingu, sprístupnenie najnovších poznatkov, zatraktívnenie výučby, prostredníctvom získaných praktických skúseností v rámci výučby zlepšenie pozície absolventov na pracovnom trhu

Aktuálnu výzvu v súčasnosti predstavuje komplexné využívanie softvérovej podpory výučby študentov. V tejto súvislosti sme iniciovali vznik nového premetu Marketingová analytika, ktorého hlavným cieľom a zameraním je hĺbková analýza údajov s použitím softvéru SAS Enterprise Miner.  Akcent je kladený aj na rozširovanie praktických skúseností študentov v rámci štúdia marketingu, sprístupňovanie najnovších poznatkov, interaktivitu výučby, kreatívne prístupy a invenciu a na stimuláciu samostatného myslenia študentov.  

Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD,

vedúci katedry marketingu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Čítajte viac: