Referencie /

SAS Slovakia, s. r. o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Tel: 02 / 5778 0910 - 1
Fax: 02 / 5778 0999
www.sas.com/slovakia

Referencie

Verzia pre tlačVerzia pre tlač

Referencie

 

Vďaka hĺbkovej analýze dát víťazí Dun&Bradstreet nad konkurenciou

Spoločnosť Dun&Bradstreet Česká republika a Slovensko, vedúci poskytovateľ verejne dostupných hospodárskych informácií o podnikateľských subjektoch, sa v súvislosti so zmenou firemnej stratégie v oblasti spracovávania dát rozhodla zaviesť modelovanie a skórovanie dát na lokálnej úrovni. K spolupráci na tomto projekte si vybrala SAS. Jeho riešenia uprednostnila pred riešením od SPSS.

Spoločnosť Dun&Bradstreet  D&B je vedúcim svetovým zdrojom verejne dostupných hospodárskych informácií o organizáciách, ktoré podnikajú na jednotlivých trhoch už od roku 1841. D&B poskytuje informácie, nástroje a skúsenosti, ktoré umožňujú ich klientom „rozhodovať sa v podnikaní s istotou.“ Tieto informácie následne spracováva a vyhodnocuje podľa potrieb klientov. Zákazníci používajú produkty D&B na obmedzenie nebezpečenstva spojeného s poskytovaním úverov, na získavanie nových zákazníkov a na vytvorenie efektívnych vzťahov so zákazníkmi.

Spracovanie dát

Na zabezpečenie presnosti, včasnosti a maximálne úplnosti správ, používa D&B prepracované nástroje na zber dát a aktualizuje vlastnú databázu miliónkrát denne, pričom kladie obrovský dôraz na kvalitu. D&B spracováva všetky informácie podľa normy ISO. Veľmi prísne vyhodnocuje kvalitu získaných informácií a tiež kvalitu a konzistentnosť celej databázy. Nepriebežne prebieha aktívny zber dát a zároveň prísna kontrola, či už zadané informácie sú dostatočne kvalitné. Interné štatistiky uvádzajú, že D&B aktualizuje denne informácie o miliónoch spoločností, pričo len v Českej republike dochádza denne k registračnej zmene u zhruba 9000 firiem. Tieto zmeny je potrebné zaznamenať, vyhodnotiť a následne spracovať. Na celý proces vyhodnotenia údajov, D&B nevyhnutne potrebuje robustné analytické nástroje, ktoré skúmajp, či požadované informácie majú pre zákazníkov patričnú  výpovednú hodnotu.

Česká pobočka D&B zamestnáva viac než 30 ľudí vrátane IT oddelenia, ktoré nie je až tak veľké ako by sa na firmu takej veľkosti mohlo na prvý pohľad zdať. Ide skôr o IT oddelenie porovnateľné s oddeleniami v rámci malých alebo stredných firiem. Je to vďaka tomu, že v rámci D&B dochádza vo veľkej miere ku zdielaniu nadnárodnej infraštruktúry. Spoločnosť D&B používa vlastný program na extrakciu dát a prezentačnú vrstvu k nahliadnutiu do databázy Sybase. Exporty pre zákazníkov z tejto databázy prebiehajú v štandardnom formáte (napr. Excel) a sú k dispozícii okamžite po celom svete. Ďalej sa používa ešte lokálne riešenie pre iba pre české a slovenské dáta, vďaka ktorému môže zákazník obdržať vyexportované dáta v akomkoľvek formáte (napr.xcl, dbf, txt, atd...).

Dôvody pre nasadenie riešenia SAS Base a SAS Enterprise Guide

V súvislosti s kľúčovou zmenou stratégie firmy v oblasti spracovania dát sa spološnosť D&B rozhodla zaviesť modelovanie a skórovanie dát na lokálnej úrovni. Tým vyvstala potreba nielen na príslušný analytický nástroj ale taktiež potreba vytvoriť centrálny skórovací tím pre dotknuté krajiny s patričnými skúsenosťami s využitím daného nástroja. Modeling a skórovanie dát sa až do zmeny firemnej stratégie uskutočňoval výhradne v centrále spoločnosti. D&B sa pri voľbe vhodného analytického nástroja rozhodovala medzi riešeniami od SAS a SPSS. Nakoniec uprednostnila SAS a to predovšetkým preto, že poskytuje väčšiu flexibilitu v programovaní, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe rozličných na mieru šitých analýz a produktov, ktoré D&B používa na interné účely ale tieť poskytuje externým zákazníkom.

Implementácia

Vďaka už predchádzajúcim skúsenostiam so SAS riešeniami v rámci skórovacieho tímu v D&B a vďaka jednoduchosti integrácie zvoleného analytického nástroja, celková implementácia netrvala viac ako 1 mesiac. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o vsunutie tohto analytického nástroja na vytváranie skórovacích modelov a ďalších analýz, až na „koniec“ súčasného architektonického IT riešenia, nebolo potrebné prebudovať exsistujúci systém. Prebehol iba jednoduchý proces updatov, prisposobenie existujúcich postupov, kódov, algoritmov aby sa zabezpečilo čo najúspornejšie zreťazenie údajov na konkrétne dáta v konkrétnych krajinách. Zmyslom akcie bolo vyťažiť zo záznamov informácie, ktoré sú v nich obsiahnuté a získať tak dáta s vyššou pridanou hodnotou.

Prínosy

„V Českej republike je zaregistrovaných asi 2.25 milióna firiem, na Slovensku asi 600 tisíc. Zhruba 1,2 miliónov firiem je aktívnych, ostatní sa zaraďujú medzi tzv. „spiace“, vysvetľuje Alena Seoud, generálna riaditeľka spoločnosti D&B pre Českú republiku a Slovensko. D&B monitoruje a meria u každej z nich až 1200 premenných (napr. dáta zo štatistického úradu, dáta o prepojeniach medzi vlastníkmi, dáta o platobnej morálke, registračné dáta, výsledky hospodárenia, demografické údaje a negatívne výsledky ...). tieto premenné majú rôzne váhy a zhruba 50 najdôležitejších z nich sa premieta do finálnej skórovacej karty vybudovanej prostredníctvom SAS riešení. Až do zavedenia SAS riešenia sa akýkoľvek rating u českých a slovenských firiem robil manuálne a dodatočne. V rámci databázy obsahujúcej 3 milióny firiem nebol k dispozícii žiadny všeobecný „D&B Faillure Score“ ani žiaden priebežný „D&B rating“, ktorý dovoľoval robiť zmeny v skórovaní a ratingu a zmeny, kedykoľvek sa zmení akýkoľvek významný atribút v skórovacej karte. Okrem toho, sa modelovanie dát v minulosti uskutočňovalo len v centrále a len zhruba jedenkrát za pol roka. To celý proces ešte väčšmi spomaľovalo.

Od februára 2008 beží automatické skórovanie všetkých podnikateľských subjektov v Českej republike, vrátane živnostníkov na dennej báze. Automatické skórovanie podnikateľských subjektov na Slovensku je vo fázi implementácie spustí sa do prevádzky v marci 2009.

V porovnaní s minulosťou nebeží v rámci D&B Česká republika a Slovensko iba jedna skórovacia karta ale niekoľko skórovacích kariet zároveň. Riešenie od SASu teraz poskytuje možnosť robiť omnivalentnú analýzu, kde sa skúma každá premenná osobitne  (pomocou kódu) a skúma sa, či má konkrétna premenná vzhľadom k sledovanej situácii vypovedajúcu hodnotu či nie. Sitom potom prejdú len tie dôležité.

Pomocou riešenia od SAS došlo k zjednoteniu systému s centrálou D&B a k zlepšeniu skórovacích kariet, čo viedlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti na trhu. Nástroj umožňuje pokračovať ´ďalej v práci s dátami, napr. Vytvárať ďalšie na mieru šité analýzy podľa požiadaviek klientov : retroanalýzy, behaviorálne skórovanie atd. „Riešenie SAS poskytlo našej spoločnosti ďalšiu pridanú v možnosti kombinovať extrémne silné dáta D&B a skórovanie a rating D&B s vlastnými dátami našich zákazníkov“ uzaviera pani Alena Seoud, generálna riadeiteľka D&B Česká republika a Slovensko. Medzi ďalšie výhody patrí predovšetkým priaznivý pomer medzi cenou a výkonom, robustnosť riešenia a príjemné užívateľské prostredie.

O SPOLOČNOSTI DUN&BRADSTRET

Dun&Bradstreet ( NYSE: DNB ) je vedúcim poskytovateľom hospodárskych informácií a nástrojom B2B (business-to-business, medzipodnikových vzťahov) už vyše 160 rokov. D&B poskytuje informácie a nástroje a skúsenosti, ktoré spoločnostiam pomáhajú rozhodovať sa vo svojom podnikaní s istotou. Zákazníci používajú produkty D&B aby obmedzili nebezpečenstvo spojené s poskytovaním úverov, získali nových zákazníkov a na vybudovanie efektívnych vzťahov s dodávateľmi. 

Copyright © SAS Institute Inc. All Rights Reserved.

Dun&Bradstreet

Biznis úloha:
V nadväznosti na kľúčové zmeny v stratégii firmy v oblasti spracovania dát sa pražská pobočka spoločnosti D&B rozhodla zaviesť modeling a skórovanie dát na lokálnej úrovni, ktoré umožňuje zber dát a aktualizácia databáz s maximálnou možnou presnosťou, úplnosťou a včasnosťou a konzistentnosťou za účelom zabezpečenia integrity informácií 
Riešenie:

SAS Base, SAS Enterprise Guide

Výhody:

Implementované riešenie ponúka možnosť ďalej pracovať s dátami, napr. vytvárať ďalšie na mieru šité analýzy podľa požiadaviek jednotlivých klientov : retroanalýzy, behaviorálne skórovanie atd. Medzi ďalšie výhody patrí predovšetkým pomer ceny k výkonu, robustnosť riešenia a príjemné užívateľské prostredie.

„Riešenie SAS poskytlo našej spoločnosti ďalšiu pridanú hodnotu v možnosti kombinovať extrémne silné dáta D&B a skórovanie a rating D&B s vlastnými dátami našich zákazníkov.“

Alena Seoud

generálna riaditeľka Dun&Bradstreet pre Českú republiku a Slovensko

Čítajte viac: