Produkty a riešenia / Plánovanie

Plánovanie

Vylepšite a spresnite Vaše finančné plány, rozpočty a reporty

V súčasnosti mnoho inštitúcií, snažiacich sa o upevnenie postavenia na trhu, obracia svoju pozornosť na efektívnosť interných procesov. Plánovanie ako jeden z veľmi dôležitých interných procesov sa vyznačuje značnou spotrebou času a úsilia pracovníkov a pri tradičnom spracovaní, prostredníctvom tabuľkových kalkulátorov, je zaťažené značnou chybovosťou. Okrem toho plánovanie a jeho pružnosť zohráva stále rozhodujúcejšiu úlohu pre adekvátne reagovanie na rýchlo sa meniace podmienky trhu.

Preto mnohé spoločnosti sa rozhliadajú po riešeniach ktoré dokážu zefektívniť uvedené procesy a zabezpečia vyššiu presnosť spracovania. Rýchlejšie a presnejšie spracovanie má dopad na pružnejšie rozhodovanie, rýchlejšiu reakciu na zmeny trhových podmienok a zvyšuje hodnovernosť spoločnosti v očiach akcionárov, investorov a regulačných orgánov.

SAS ako významný svetový dodávateľ Business Intelligence a Analytických aplikácií ponúka riešenie, ktoré s úspechom používajú mnohé podniky a inštitúcie na celom svete.

SAS® Financial Management Solution (SAS® FMS)

S pomocou riešenia SAS® FMS je možné plánovať, analyzovať a konsolidovať finančné údaje a vytvárať reporty v plne integrovanom a dynamickom prostredí. Na základe takto získaných informácií je možné robiť strategické rozhodnutia, riadiť finančné riziká a naplniť tak stanovené ciele organizácie. Ďalej systém umožňuje:

 • Realizovať komplexné plánovanie a rozpočtovanie pre zaručenie optimálnej celkovej výkonnosti
 • Konsolidovať finančné výkazy a účtovné závierky v súlade s medzinárodnými štandardmi
 • Dosiahnuť finančné zdravie organizácie riadením kľúčových hmotných a nehmotných aktív
 • Prepojiť strategické ciele s každodennou operatívou
 • Získavať finančné informácie a výkazy v skorších termínoch
 • Analyzovať informácie o výkonnosti organizácie, distribuovať dôležité finančné informácie prostredníctvom webu (portálu) – a konať skôr ako sa stratí príležitosť
 • Vytvoriť synergiu medzi finančným rozhodovaním a stratégiou
 • Identifikovať a monitorovať nové príležitosti, trendy v podnikaní a konkurenčné hrozby
 • Vytvárať reporty a finančné výkazy v preddefinovaných formátoch pre potreby riadenia (orgány spoločnosti, akcionári, top manažment, stredný manažment).
Jediný zdroj finančných informácií

Riešenie SAS® FMS sa venuje oblasti potrieb finančnej analytiky potrebnej pre podporu prístupu integrovaného riadenia výkonnosti v podnikaní. Nasadenie systému umožní pristupovať k informáciám a konsolidovať ich bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú – či ide o transakčné systémy, operatívnu evidenciu alebo tabuľkové procesory, čím je zabezpečená jedna verzia pravdy pre plánovanie, zostavovanie rozpočtov, konsolidáciu, reportovanie a analyzovanie.

Plánovanie a tvorba rozpočtov

SAS Planning & Budgeting ako modul riešenia SAS® FMS umožňuje užívateľom konzistentné finančné plánovanie a zostavovanie rozpočtov pomocou postupných predpovedí v kombinácii s metódami rozpadu top-down i bottom-up. Rigorózny režim kontroly a pohodlné zdieľanie informácií v jednotnom prostredí informačného portálu uľahčujú komunikáciu medzi jednotlivými tímami organizácie. Získajú sa tak nasledovné výhody:

 • Skrátenie cyklu plánovania a rozpočtovania logickým usporiadaním procesov tvorby, sledovania, konsolidácie a schvaľovania plánov organizácie,
 • Plnšie využitie informácií z minulosti, pre presnejšie plány a rozpočty v určených termínoch,
 • Definovanie vzorcov pre automaticky kalkulované hodnoty,
 • Možnosť sledovať predpoklady plánovania a rozpočtovania nielen z úrovne podniku, ale aj smerom nadol na jednotlivé pracovné skupiny,
 • Možnosť porovnávania čísel zo súčasnosti a minulosti vyhľadaním údajov a ich zrovnávaním z rôznych perspektív, ako napríklad predajnosť podľa krajiny, regiónu, produktu alebo zákazníka,
 • Vytvorenie podmienok na celo firemnú spoluprácu a podporu dynamického plánovania a rozpočtovania tým, že pracovníkom s rozhodovacími právomocami umožňuje prístup k finančným a nefinančným informáciám
Reporting

Reporting je v SAS® FMS realizovaný pomocou prostredia Excel. To umožňuje každému užívateľovi vytvárať reporty v známom prostredí s podporou robustnej databázy.
Pri tvorbe reportov je jednoducho možné vyberať dáta z rôznych kombinácií dimenzií prístupných v SAS® FMS databáze a formátovať ich požadovaným spôsobom. Reporty potom je možné jednoducho publikovať prostredníctvom Portálu a tak ich sprístupniť ostatným užívateľom.

Koncepcia riešenia

Ponúkané riešenie SAS® FMS využíva modernú technológiu založenú na princípe OLAP databáz, ako je znázornené na obrázku.

Plánovanie

Princíp OLAP plánovacieho nástroja

Obsahuje dáta uložené v multidimenzionálnych štruktúrach, kde každá z dimenzií predstavuje samostatný pohľad na dáta. Užívateľ v rámci plánovacieho systému jednak analyzuje dáta načítané z primárnych systémov, súčasne však do plánovacieho systému dáta sám zadáva. Vstupom dát sú teda ako ETL (Extraction, transformation, load) procesy z primárnych systémov (ERP, CRM, SCM ...) alebo dátového skladu, tak súčasne manuálne vstupy užívateľa do OLAP štruktúry plánu. Pretože plánovací model v OLAP plánovacom systéme je realizovaný ako súbor vzájomne prepojených multidimenzionálnych kociek, je možné túto vlastnosť využiť aj k pokrytiu funkcionality reportingu a tak porovnávať plán so skutočnosťou. Nespornými výhodami OLAP plánovacích systémov sú:

 • Zabudovaná biznis logika a aplikačná logika plánovania
 • Zabudované pravidlá konsolidácie vrátane konsolidačných zápisov a korekcií
 • Podpora rôznych účtovných štandardov vrátane transformačných mostíkov medzi jednotlivými účtovnými štandardmi
 • Eliminácia transakcií medzi spoločnosťami v skupine (tie totiž do výsledných skupinových finančných výkazov nepatria)
 • Podpora viacerých mien vrátane ich špecifických prepočtov (priemerné mesačné kurzy pre výsledovku či transakčné kurzy pre akvizičné účtovníctvo)
 • Podpora viacerých plánovacích pohľadov
 • Kontrola integrity plánu (rozpad hlavného plánu na individuálne plány)
 • Riadenie plánovacieho procesu (workflow) a verzií plánu
 • Centrálna plánovacia databáza (užívatelia majú prístup k jednotnej databáze – „jediná pravda")

V súčasnosti mnohé spoločnosti pochopili že technologické infraštruktúry založené na OLAP technológiach, umožňujúce pokročilú analýzu dát, sú dôležitými aktívami spoločnosti a ich používanie je kritické pre budúci úspech. Napríklad analýzou dát je možné odhaliť nové trendy a smery obchodných príležitostí.
Moderné systémy plánovania sú spojovacím článkom medzi stratégiou a každodenným riadením a tiež medzi meraním výkonnosti a motiváciu pracovníkov.
Procesy plánovania a reportovania sú spravidla veľmi časovo náročné a viažu značné administratívne kapacity. Preto mnohé (najmä veľké) spoločnosti sa rozhliadajú po riešeniach ktoré dokážu zefektívniť uvedené procesy a zabezpečia vyššiu presnosť spracovania. Rýchlejšie a presnejšie spracovanie má dopad na pružnejšie rozhodovanie, rýchlejšiu reakciu na zmeny trhových podmienok a zvyšuje hodnovernosť spoločnosti v očiach akcionárov, investorov a regulačných orgánov.