Produkty a riešenia / SAS® Strategic Performance Management

Balanced Scorecard - vyvážené riadenie celkovej výkonnosti spoločnosti

Balanced Scorecard (BSC), je koncept riadenia spoločnosti vytvorený a popularizovaný profesormi Harvardskej univerzity R. Kaplanom a D. Nortonom, je dnes uznávaný ako najlepší prístup k transformovaniu podnikovej vízie do konkrétnych, merateľných aktivít, ktorý berie do úvahy všetky faktory, ktoré vytvárajú dlhodobé hodnoty.

Ako vyzerá v praxi typický BSC? V zásade závisí od strategických cieľov a kľúčových indikátorov výkonnosti konkrétnej spoločnosti, ktoré si zvolila na monitorovanie úspechu jednotlivých cieľov. Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI - Key Performance Indicators) reprezentujú štyri rôzne perspektívy podnikania každej spoločnosti: finančnú, zákaznícku, interné procesy, učenie sa a rast.

Finančná perspektíva

BSC zachováva finančnú perspektívu, pretože finančné ukazovatele sú dôležité pri hodnotení ekonomických dôsledkov už realizovaných akcií. Ukazovatele finančnej výkonnosti ukazujú, kedy zavádzanie a následná realizácia stratégie vedú k zásadným zlepšeniam. Všetky ciele a KPI ostatných perspektív BSC by mali byť prepojené k dosahovaniu jedného alebo viacerých cieľov finančnej perspektívy. Toto prepojenie k finančným cieľom explicitne vyjadruje, že dlhodobým cieľom podniku je tvorba zisku a všetky stratégie, programy a iniciatívy by mali umožniť jeho dosiahnutie. Každý ukazovateľ BSC by mal byť časťou reťazca príčinných súvislostí, ktorý by mal vyústiť do finančných cieľov.

Zákaznícka perspektíva

V tejto perspektíve identifikujú podniky zákaznícke a trhové segmenty, v ktorých chcú podnikať. Tieto segmenty predstavujú pre podnik zdroj obratu, ktorý je súčasťou jeho finančných cieľov. Zákaznícka perspektíva umožňuje stanoviť kľúčové zákaznícke ukazovatele, ako napr. spokojnosť a lojalita zákazníkov, predpoklady ich udržania, získavania nových zákazníkov a ich ziskovosť. Okrem toho musia manažéri zistiť, aké hodnoty zákazníci v cieľových segmentoch oceňujú a podľa toho voliť ďalšie ciele a ukazovatele, ktoré v prípade, že budú splnené, umožnia podniku, aby si zachoval existujúci objem obchodu, prípadne ho ešte zväčšil. Takýmito hodnotami pre zákazníka sú: vlastnosti výrobku alebo služby, vzťahy so zákazníkom, image a dobré meno.

Perspektíva interných procesov

Perspektíva interných procesov odhaľuje základné rozdiely medzi tradičnými prístupmi a prístupom BSC k meraniu výkonnosti. Tradičné prístupy sa sústreďujú na sledovanie a zlepšovanie nákladovosti, akosti a pod. BSC navyše odhaľuje úplne nové procesy, v ktorých musí podnik dosahovať vynikajúce výsledky, aby splnil potreby zákazníkov a finančné ciele. BSC umožňuje definovať úplný hodnotový reťazec, ktorý začína inovačným procesom. Inovačný proces najprv identifikuje trhové segmenty, ktoré chce podnik uspokojiť svojimi budúcimi výrobkami a službami a potom navrhnúť a vyvinúť také výrobky a služby, ktoré tieto cieľové segmenty skutočne uspokoja.

Perspektíva učenia sa a rastu

Schopnosť dosiahnuť ambiciózne finančné a zákaznícke ciele a ciele interných procesov závisí na schopnostiach podniku učiť sa a rásť. To umožňujú tri skupiny zdrojov: zamestnanci, informačné systémy a podnikové procedúry. Dosiahnutie vysokej výkonnosti vyžaduje značné investície do ľudí, systémov a procesov, ktoré vytvárajú schopnosti podniku. Medzi kľúčové ukazovatele patria v tejto oblasti - spokojnosť a lojalita zamestnancov, ich produktivita a udržanie, stupeň angažovanosti, prístup k strategickým informáciám, prepojenie osobných motivačných faktorov zamestnancov s motivačnými faktormi organizácie, a pod. Hlavným rozdielom BSC oproti klasickým spôsobom merania výkonnosti podniku je fakt, že sa nezameriava len na jednu, spravidla finančnú, ale na všetky oblasti riadenia firmy. Doplňuje finančné ukazovatele, ktoré sú obrazom minulej výkonnosti, o nové ukazovatele hybných síl budúcej výkonnosti. Porozumenie súvislostí medzi týmito oblasťami je základom úspešného riadenia výkonnosti podniku. Vedenie pod iku tak môže merať, ako sa musí zlepšiť kvalita ľudských zdrojov, systémov a spôsobov práce, ktoré sú nevyhnutné pre zvyšovanie budúcej výkonnosti.

Strategic Performance Management zahŕňa:

  • Map – modelovanie, meranie a vyhodnocovanie implementácie konceptu BSC


  • Compass – zjednodušenie celopodnikovej komunikácie informácií


  • Knowledgebase – zhromaždenie kolektívnych znalostí