Produkty a riešenia / SAS® Intelligent Marketing

SAS riešenie pre automatizáciu podnikového marketingu

Kladiete si často otázku ako zabezpečiť ziskovosť spoločnosti, ako získať prevahu nad konkurenciou alebo ako upútať pozornosť zákazníkov? Moderný marketing manažment posledných rokov dáva na tieto otázky jednoznačnú odpoveď - porozumieť potrebám zákazníkov a naplniť ich. S týmto cieľom mnohé spoločnosti zavádzajú koncepčné riešenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Významné miesto v rámci konceptu CRM majú informačné technológie či už v podobe systémov pre komunikáciu so zákazníkmi (telefónne centrá, aplikácie na webe) alebo v podobe systémov pre analýzu údajov o zákazníkoch (segmentácia zákazníkov, analýza cross-selling a up-selling možností). Širšie možnosti na oslovenie zákazníka zároveň zvyšujú nároky na výkonný bod CRM - na podnikový marketing a ním realizované marketingové kampane. Úlohou marketingového oddelenia je dnes organizácia o podstatne väčšieho počtu marketingových kampaní ako v minulosti. Vplyvom investícií do CRM systémov a finančnej náročnosti komunikačných kanálov má dnes o veľa väčší význam zacielenie marketingových kampaní a nasledne kontrola ich úspešnosti.

Automatizácia podnikového marketingu (Enterprise Marketing Automation - EMA) predstavuje časť CRM, ktorá zefektívňuje marketingové aktivity firmy nasadením integrovaného informačného systému. SAS Marketing Automation integruje výkonnú funkcionalitu manažmentu kampaní s:

  • centralizovaným dátovým skladom zameraným na zákazníka
  • analýzami pre odvodenie a aplikovanie vlastnej zákazníckej inteligencie

Výhodou tohto riešenia je rýchlejšie pochopenie zákazníkov ako konkurencia a efektívnejšie využitie znalosti na dosiahnutie cieľa. Dáta o zákaznikoch získavame všetkými možnými kanálmi. Z týchto malých kúskov si skladáme súvislý obraz o zákaznikovi, na ktorom môžeme vybudovať rentabilnú marketingovú stratégiu. Pre riešenie týchto výziev automatizovaného marketingu musia byť ponuknuté tri kľúčové funkcie:

  • Analýza kampaní a zákaznikov. Úplné riešenie automatizovaného marketingu ponúka kvantitatívne nástroje na analýzu zákazníkov a potencionálnych zákazníkov s cieľom vytvoriť vhodné ponuky. SAS riešenie ponúka aj štatistické analýzy a modelovanie pre úzko definovaný cieľový trh a kontinuálne zlepšovanie prostredníctvom cyklického marketingu, samoučiaceho systému vychádzajúceho z informácii získaných z predchádzajúcich kampaní.


  • Manažment kampani. Na čele každého riešenia automatizovaného marketingu je schopnosť efektívne automatizovať základné procesy kampane vrátane manažovania celej komunikácie so zákaznikmi cez všetky kanály, sledovanie odoziev oslovených, konsolidovanie a reporting výsledkov.


  • Konsolidácia pohľadu na zákazníka cez data warehousing. Tieto analýzy kampani a automatizované funkcie vychádzajú z dátového skladu zameraného na zákaznika, ktorý získava dáta o zákaznikoch zo všetkých vhodných back office systémov a kanálov. Tieto dátové sklady podporujú zákaznicky orientovaný pohľad potrebný pre vytvorenie skutočne efektívnych kampaní.


SAS riešenie pre EMA je riešením, ktoré pokrýva všetky fázy podnikového marketingu:

  • plánovanie - založené na priamom prístupe analytika k centrálnemu skladu údajov o zákazníkoch, spoločnosti a realizovaných kampaniach. Využitím údajov získa marketingový analytik úplný prehľad pre vytvorenie plánu marketingovej kampane t.j.zadefinovanie produktov, ktoré budú zahrnuté do kampane, ako bude kampaň realizovaná, najvhodnejších komunikačných metód, predpokladaných nákladov, predpokladaných výsledkov, plánu a následnosti aktivít v rámci kampane. SAS riešenie poskytuje pre tieto účely nástroje pre analýzu zákazníckych údajov, nástroje pre definovanie sledovaných parametrov a nástroje pre štandardný reporting o priebehu kampane.


  • výber cieľovej skupiny - je podporovaný v SAS riešení nástrojmi, ktoré na základe historických údajov umožňujú vybrať skupinu zákazníkov s najväčšou pravdepodobnosťou odozvy. Riešenie obsahuje nástroje pre realizáciu jednoduchých výberov z databázy založených na skúsenosti analytika ale predovšetkým nástroje založené na pokročilých prediktívnych metódach ako sú regresná analýza, rozhodovacie stromy alebo neurónové siete. Odhad pravdepodobnosti odpovede je základom pre detailný výber zákazníkov. Zdieľaním informácií o oslovených skupinách pri rôznych kampaniach systém zabezpečuje, aby najlepší zákazníci neboli oslovovaný príliš často.


  • realizáciu - ako aktívne oslovenie zákazníka - listom, telefonicky, e-mailom a pod., ktoré je v rámci SAS riešenia podporené nástrojmi pre automatickú tvorbu ponuky, ktorá je následne posielaná do komunikačného kanálu vo forme personalizovaného listu alebo skriptu pre call centrum. Šablóna pre komunikáciu je samozrejme pripravovaná odborníkmi pre marketingovú komunikáciu na základe profilu vybratej skupiny. Výhody systému pre automatizovaný marketing vyniknú až pri príprave kampane pre viacero komunikačných kanálov s viacerými typmi oslovenia. Systém SAS umožňuje nielen ľahké zostavenie správ, ale vďaka modelovaniu odozvy zaručí aj optimálne priradenie kanálov a spôsobov oslovenia zákazníkov. Súčasťou tejto fázy je nastavenie monitorovania kampane zadefinovaním údajov, ktoré budú spätne načítané do dátového skladu.


  • vyhodnotenie úspešnosti - v podobe SAS nástrojov pre porovnanie plánu a skutočnosti, na základe údajov z dátového skladu. Vyhodnotenie sa stáva základom pre plánovanie ďalších kampaní alebo je podnetom na zmenu marketingovej stratégie. Výsledky realizovanej kampane sú prístupné vo forme reportov.

S využitím SAS riešenia pre automatizáciu podnikového marketingu môže každá spoločnosť navrhovať rýchlejšie, pohotovejšie a ziskovejšie marketingové kampane, a tým v konečnom dôsledku prispieť k vyššej návratnosti investícií vložených do CRM systémov.