Produkty a riešenia / Controlling

SAS riešenia pre controlling

Využitie systému SAS v podnikovom controllingu umožňuje spoločnosti zvyšovať kvalitu interných procesov controllingu využívaním pokročilých nástrojov:

 • pre analýzu minulého stavu,

 • pre tvorbu plánu,

 • pre analýzu rozdielov medzi skutočnosťou a plánom.

Systém SAS umožní spoločnosti vytvoriť controlling ako podnikovú aktivitu, integrujúcu procesy od spracovania dát, cez analýzy, tvorbu podnikových plánov až po ich kontrolu a analýzu vzniknutých rozdielov. Základnou úlohou controllingu je hlavne:

 • získavanie zdrojov,

 • spravovanie zdrojov,

 • využitie zdrojov.

Zdroje banka získava od klientov a z kapitálového trhu. Časť zdrojov slúži ako rezerva likvidity, časť predstavuje okamžité zásoby pre jednotlivé rganizačné zložky banky na plnenie záväzkov voči klientom, časť slúži na splatenie dlhov, daní, dividend, časť je opätovne investovaná do rôznych investičných projektov napr. na kapitálovom trhu. Bankový controlling potom plánuje, realizuje a kontroluje získavanie, spravovanie a využitie zdrojov. V jednotlivých fázach celého procesu systém SAS® poskytuje spoločnosti rôzne nástroje pre podporu rozhodovania a na získanie aktuálnych a vierohodných informácií. Poskytuje analytické nástroje, napríklad:

 • pre tvorbu prognóz finančných tokov,

 • na prognózovanie potrieb likvidity,

 • na analýzu schodkov alebo prebytkov likvidity,

 • na sledovanie plnenia plánu, jeho porovnanie so skutočnosťou,

 • na analýzu odchýliek.

Kritickým bodom procesu podnikového controllingu je jeho prvá fáza – plánovanie. Plánovanie ako také je rozhodovací proces, v ktorom sa formulujú budúce parametre fungovania spoločnosti. Ťažisko pri tvorbe plánu samozrejme leží na manažérovi, ktorý plán vytvára. Jeho úloha je o to jednoduchšia, čím kvalitnejšie nástroje a informácie má k dispozícii pri tvorbe plánu pre podporu svojho rozhodovania.
Práve prognózy priebehu, parametrov a podmienok budúceho podnikového vývoja predstavujú základné stavebné zložky podnikových plánov. Sú to predovšetkým prognózy finančných tokov vyjadrené v príjmovo výdajovom tvare alebo v podobe zmeny majetku a kapitálu. Prognózy finančných tokov umožňujú identifikáciu prebytkov a schodkov likvidity v danom plánovacom období a sú preto nezastupiteľným informačným zdrojom pre rozhodovací proces. Systém SAS® potom možno použiť na optimalizáciu zásob likvidity na jednotlivých pobočkách, alebo zásob likvidity v bankomatoch.

K úlohám podnikového cotrollingu patrí aj analýza a vyhodnocovanie investičných projektov alebo naopak úverov. Nástroje systému SAS umožňujú jednoducho a ľahko porovnávať rôzne úvery, fixné a variabilné úrokové miery, kalkulovať cash flow a ďalšie kritické faktory úspešnosti konkrétnych projektov. Takto realizované finančné analýzy sa stávajú základom pre finančné modelovanie, napr. úspešnosti projektu v závislosti od zmeny úrokových mier, inflácie a podobne.

Využitím nástrojov systému SAS pre tvorbu prognóz a analýz vývoja manažment spoločnosti získava podporný nástroj pri tvorbe operatívnych ale aj strategických plánov, ktorý mu umožňuje v prospech spoločnosti skombinovať a využiť exaktné štatistické prognózy ako aj skúsenosti a názory samotného manažmentu.