Produkty a riešenia / Vymáhanie pohľadávok

Inteligentné vymáhanie pohľadávok

SAS® Collection Management

Úspešnosť inkasovania pohľadávok patrí medzi kľúčové parametre úspechu v podnikaní. Pozitívny trend vo vývoji platobnej morálky nedávno významne narušila hospodárska kríza a zhoršením inkasa sú postihnuté aj spoločnosti, ktoré v minulosti tento problém nepoznali. To výrazne zvyšuje tlak na efektívnosť procesu vymáhania pohľadávok – správne ocenenie portfólia pohľadávok, schopnosť monitorovať interný a externý proces vymáhania a nastaviť účinnú stratégiu intervencie pre každého dlžníka tak, aby boli zaistené maximálne výnosy, minimálne náklady a optimálne využitie dostupných zdrojov (rozpočet, kapacita call centra, atď).

Riešenie SAS® Collection Management je unikátne v tom, že rozširuje funkčnosť tradičných nástrojov pre správu pohľadávok o analytické moduly, ktoré umožňujú získať presnejšie informácie pre aktívnu prevenciu vzniku ťažko vymožiteľných dlhov a skrátiť čas návratnosti finančných prostriedkov z pohľadávok pomocou nastavenia procesu kontaktovania a upomínania dlžníkov presne na mieru každému jednotlivému dlžníkovi.

Proces inteligentného vymáhania pohľadávok

Proces inteligentnej správy pohľadávok

Výsledkom takéhoto využitia analytiky je unikátne riešenie, ktoré sa vyznačuje:

 • vysokou úspešnosťou procesu vymáhania,
 • nízkymi nákladmi na zaistenie procesu správy pohľadávok,
 • možnosťou automatizovaného spracovania úkonov spojených s procesom vymáhania,
 • systematickým  a individuálnym prístupom k dlžníkovi,
 • citlivým prístupom k dlžníkovi, čo zvyšuje možnosť pokračovania spolupráce.

Inteligentné vymáhanie pohľadávok

Automatizácia procesu vymáhania

Nastavenie rôznych scenárov vymáhania, pričom riešenie samo modifikuje scenáre intervencií pre konkrétneho klienta v závislosti na analýze jeho správania a získaných informácií (efekt samoučenia). Workflow na riadenie manuálnych úloh spojených s vymáhaním (telefonáty, upomienkové listy, návštevy, atď.) a detailný reporting o celom procese.

Automatizovaný zber a ukladanie informácií o dlžníkoch

Interné, externé databázy – rôzne verejne dostupné registre, špecializované registre).

Monitoring a analýza správania sa dlžníkov

Segmentácia dlžníkov, predikcia pravdepodobnosti a výšky platby a účinnosti intervencie pre daného dlžníka, predikcia očakávaného cash flow.

Optimalizácia procesu vymáhania

Optimálne využitie zdrojov, kapacít a kanálov (personálne, technické, napr. call-centrum) pre čo najvyššiu efektívnosť procesu pri čo najnižších nákladoch. Riešenie optimalizuje oslovenie dlžníka vybraným komunikačným kanálom a volí optimálnu stratégiu akcií voči nemu s patričnou eskaláciou a s prihliadnutím na náklady na vymáhanie a očakávanú úspešnosť vymáhania.

Oceňovanie portfólia

Riešenie umožňuje s vysokou presnosťou oceňovať portfólio pohľadávok a modelovať variabilitu výstupov (napr. cash flow). To môže pomôcť tak predávajúcim ako aj kupujúcim pri rozhodovaní o stratégii vymáhania – interné vymáhanie, outsourcing alebo predaj vybraného portfólia.

Výhody nasadenia riešenia

 • Včasná identifikácia rizikových pohľadávok a rýchla implementácia účinnej intervenčnej stratégie

 • Eliminácia nákladov spojených s omeškanými platbami, alebo zámerne nesplácanými dlhmi (úspory na kapitáli potrebnom na prefinancovanie pohľadávok, na províziách inkasným spoločnostiam a zníženiu strát z titulu odpisov nevymožiteľných pohľadávok)

 • Zníženie nákladov na správu pohľadávok cez presne cielené intervenčné stratégie, automatizáciu procesov a neustále zlepšovanie v nadväznosti na pokročilú analýzu informácií

 • Zníženie nákladov na sledovanie dodržiavania správnosti stanoveného procesu správy pohľadávok, minimalizácia možného výskytu chýb z titulu ľudského faktora

 • Rozsiahla dátová integrácia zvyšuje úspešnosť správy pohľadávok, pretože analytický systém môže pracovať s informáciami z rôznych zdrojov, a tak presnejšie stanovovať stratégie a individuálne prístupy k dlžníkom

 • Zníženie nákladov na zabezpečenie zhody s novými nariadeniami a zákonmi regulujúcimi oblasť inkasa a vymáhania

 • V prípade odpredaja dokáže systém stanoviť objektívnu cenu portfólia pohľadávok, čo umožní dosiahnutie vyššieho výnosu z odpredaja pohľadávok.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás telefonicky na +421 2 5778 0910, alebo e-mailom marketing@svk.sas.com.