SAS Slovakia Newsletter / Súťaž o najlepší poster

Súťaž o najlepší poster - SAS Forum 2011

Ak ste pri svojej bakalárskej, diplomovej, dizertačnej, výskumnej alebo inej práci, či písaní odborného článku použili softvér SAS, je táto súťaž určená práve pre Vás.

Vyhlásenie výsledkov

Za najlepší poster zvolili účastníci tohtoročného SAS Fóra prácu Ing. Renáty Prokeinovej, PhD. a Bc. Evy Čittáryovej (SPU) – Analýza hrubej nominálnej mzdy podľa dosiahnutého vzdelania na Slovensku.

Víťazkám srdečne blahoželáme!

Pri príležitosti konania konferencie SAS Forum 2011 vyhlasujeme ďalší ročník súťaže o najlepší poster.

Autori všetkých posterov majú účasť na konferencii zdarma.
Účastníci konferencie zvolia najlepší poster a jeho autor získa hodnotnú cenu.

Upozornenie: jeden poster môžu vypracovať najviac dvaja spoluautori.

Svoje postery spracujte podľa priloženého vzoru a vo formáte .doc/.docx zasielajte na adresu: academic@svk.sas.com do 31. marca 2011, spolu s plnou verziou príspevku (maximálne päť strán formátu A4), ktorý bude uverejnený v zborníku.

Obratom Vás budeme informovať o obdržaní Vášho posteru a o jeho tlač sa už postaráme my (kapa dosky 60x40 cm).

V plnej verzii príspevku prosím uvádzajte okrem informácií uvedených na posteri aj:

  • podrobnejší popis s ukážkou výstupov formou tabuliek, grafov pre vizualizáciu získaných výsledkov,
  • záver so zhrnutím dosiahnutých výsledkov analýz, výskumu a podobne, prípadne plánované ďalšie kroky,
  • informáciu o použitých SAS moduloch a nástrojoch, použitej literatúre, zdroja údajov,
  • kontakt na autora (e-mail, telefón).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom, resp. tel.: 02/5778 0949.