Produkty a riešenia / Verejný sektor

SAS riešenia pre verejný sektor

Verejný sektor prežíva obdobie podstatných zmien, snahy o obmedzenie verejných výdavkov. To znamená obmedzenie finančných nákladov na sociálne zabezpečenie vrátane dôchodkov a zdravotníckej starostlivosti a zabezpečeniemaximálnej hodnoty peňazí. Na prekonanie týchto problémov verejné služby používajú stále viac a viac techník, akými sú napr. riadenie kvality a zmluvné služby. V mnohých krajinách sa správne orgány verejného sektoru privatizujú a stretávajú sa po prvýkrát s konkurenčným prostredím. Na jednej strane sa verejné výdavky obmedzujú, na strane druhej verejnosť očakáva, že úroveň služieb v školstve, zdravotníctve a v infraštruktúre sa zachová alebo dokonca zvýši. Orgány verejného sektoru musia veľmi starostlivo uvážiť každú položku výdavkov.

Verejný sektor je nútený prijímať také riadiace techniky, ktoré zabezpečia zvýšenie efektívnosti a kvality služieb pri neustále väčších rozpočtových obmedzeniach. Produktivita sa musí zvyšovať a preto úspešní manažéri potrebujú prístup k správnym informáciám, na ktorých by mohli založiť svoje rozhodnutia. Verejné orgány potrebujú zlepšovať komunikáciu a sústrediť sa na verejnosť. Vlády a správne orgány sú nútené používať stále dômyselnejšie metódy, aby mohli riadiť ekonomiku, predpovedať tempo rastu a plánovať služby. Kľúčovou stratégiou SAS je dodávanie informácií: to umožňuje vládam a organizáciám využívať svoje veľké zdroje údajov z množstva rôznych pohľadov a objavovať nové, predtým neznáme trendy. Vieceré správne orgány už používajú systém SAS na riešenie množstva problémov prostredníctvom lepšieho prísunu informácií. Riešenia sa týkajú takého širokého rozsahu problémov, ktorý siaha od kontroly rozpočtu na najvyšších úrovniach Európskej únie až po prevenciu kriminality v kompetencii miestnej políci/

Ekonometrické systémy

Tieto systémy ponúkajú ekonómom prístup k ekonomickým a iným informáciám a umožňuje ich analýzu rýchlym a účinným spôsobom, ktorý im pomáha predvídať trendy a plánovať do budúcna.

Systémy analýzy správania

Tieto systémy ponúkajú analytikom možnosti a spôsoby ako lepšie pochopiť a predvídať všetky typy správania - od kriminálnej činnosti, rozoznávania trendov, cez dopad a faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, až po predpoveď vývoja dopravy. Pomáhajú analytikom rozoznať najúčinnejší spôsob, ako sa pripraviť a reagovať na ďalšie správanie sa a vývoj.

Systémy EIS

Tieto systémy ponúkajú všetkým, ktorí sú zodpovední za prijatie určitého rozhodnutia, individuálny pohľad na informácie, ktoré potrebujú vo vzťahu napr. k účtom, zásobám či personálu. Umožňujú prijať rýchlejšie a účinnejšie riešenia.