Produkty a riešenia / Utility

SAS Analytika pre energetické spoločnosti a utility

Odomknite skrytú hodnotu vašich dát

Určite sa zhodneme na tom, že ERP systémy priniesli významnú prevádzkovú efektivitu, no zabudované reportingové systémy majú svoje obmedzenie:  ponú-kajú iba pohľad na minulosť. Výzvou súčasnosti je transformovať dáta z týchto systémov na kriticky dôležité informácie, a tie použiť na predpovedanie, predikciu a optimalizáciu procesov vášho podnikania.


Toto všetko umožňuje SAS, ktorý už vyše 35 rokov úspešne spolupracuje s bankami, poisťovňami, telekomunikač-nými a energetickými spoločnosťami na celom svete. Integruje a zjednocuje masy dát z nesúrodých zdrojov, hĺbkovo ich analyzuje, vďaka čomu majú takéto firmy významnú konkurenčnú výhodu. Hodnota SAS pokročilej analytiky je merateľná a pomáha  manažérom robiť svoje rozhodnutia omnoho rýchlejšie a na základe faktov.


" SAS sa stal nenahraditeľným nástrojom pre našu prácu. Pomohol zefektívniť kampane a predikciu pravdepodobnosti kúpy, čím sa významne znížili priame aj nepriame náklady súvisiace s marketingom a aktívnym oslovovaním klientov. Chod obchodu by bol bez SASu prakticky paralizovaný. "

—Tomás Cruz

Chief Customer Intelligence Officer

Endesa, Španielsko

Čítať referenciu Endesa

Z prieskumu Bloomberg Businessweek Research Services (august 2011), do ktorého sa zapojilo 930 podnikov z rôznych odvetví z celého sveta vyplýva, že 97% podnikov využíva pri rozhodovaní aspoň nejakú formu analytiky, čo je o 7% viac ako pred dvomi rokmi. Na základe nedávno vydanej štúdie IDC, SAS je jednoznačný líder v pokročilej analytike a má vyšší trhový podiel ako spolu zvyšných dvanásť softvérových dodávateľov.

Riešenia od SASu dokážu veľmi dobre komunikovať s už existujúcou IT infraštruktúrou v rámci firmy. Ale nie je to len o technológii – SAS v sebe spája osvedčené implementačné metódy a dlhoročné odvetvové konzultačné skúsenosti – vďaka tomu je doba implementácie do existujúceho IT systému/ov organizácie krátka, návrat investícií je rýchly a merateľný.

SAS riešenie

Úspechy SASu stoja na strategickej spolupráci s najväčšími svetovými dodávateľmi z oblasti energetiky. Sú spokojní  najmä preto, lebo vďaka SAS-u dokážu:

  • navrhnúť a testovať rôzne tarifné (cenové) stratégie, ktoré sú ponúkané typicky vhodným segmentom zákazníkov,
  • identifikovať zákazníkov, ktorí majú veľkú pravdepodobnosť akcepto-vania dual-offeru (elektrina a plyn),
  • nájsť zákazníkov s pravdepodob-nosťou kúpy dodatočných služieb,
  • presne predpovedať dopyt,
  • filtrovať najrizikovejších zákazníkov z rôznych akvizičných aktivít,
  • zaznamenať včas varovné signály neplatenia,  a tým zamedziť strate príjmov,
  • pochopiť správanie sa zákazníkov na webe a sledovať ako sa mení podľa toho, či prišli na stránku priamo, alebo prostredníctvom portálov na porovnanie ceny.

SAS ponúka energetickým spoloč-nostiam svoje osvedčené koncepty:

Analýza zákazníckeho správania

Narastajúci objem zákazníckych dát z viacerých zdrojov predstavuje pre utilitné spoločnosti obrovskú príležitosť, aby na základe nich identifikovali, získali si a udržali tých najziskovejších zákazní-kov. SAS zbiera dáta z interakcií so zákazníkmi, úverových správ a demo-grafické informácie.
Vďaka tomu firmy získavajú hĺbkový pohľad na zákazníkove postoje,  jeho správanie, profitabilitu a riziká. Na základe neho môžu marketéri vytvárať optimálne viackanálové komunikačné stratégie a riadenie tržieb.

Riadenie pohľadávok

Pre zabezpečenie toho, aby zákazníci utilitným spoločnostiam platili a platili načas, je dôležité vyvíjať nové inovatívne spôsoby práce s pohľadávkami. SAS umožňuje modelovať riziko a prideľovať každému zákazníkovi istú hodnotu. Na základe toho je možné vymyslieť tú najlepšiu stratégiu pre zhromaždenie príjmov, zároveň pracovať na spokojnosti zákazníka a chrániť tak reputáciu svojej firemnej značky.

Analytika nad smart meteringom

Smart Metering nie je iba o spotrebe energie a presnejšej fakturácii. Pre utility predstavuje príležitosť otvoriť potenciál nových dátových tokov a porozumieť lepšie svojim zákazníkom, ich spotrebe energie a ich preferenciám.
Rok 2020 je ešte ďaleko pred nami, no príprava pre zavedenie už začala, napríklad prostredníctvom pilotných programov. Vďaka SAS analytike dokážete identifikovať vašich najcennejších zákazníkov, navrhnúť im ich optimálnu tarifu, lepšie predikovať ich správanie, a tým budúci dopyt. Rozpoznáte zákazníkov, ktorí majú tendenciu odísť - analytika vám dokáže pomôcť nielen vyhrať boj s narastajúcou mierou odchodu zákazníkov.

Demand forecasting (predpovedanie dopytu)

SAS dokáže vďaka svojej analytickej flexibilite,rozpoznať potreby komplexne meniaceho sa trhu, a to pristupovaním k informáciám z viacerých dátových zdrojov a analyzovať ich do väčšieho detailu ako to robia bežné softvérové riešenia. Výsledkom je oveľa väčšia presnosť v predikciách a istejšia dodávka. SAS  riešenia sú škálovateľné, aby vedeli čo najlepšie umiestniť i dáta zo smart metering-u.

Dátová kvalita a dátový manažment

Ak chcú utilitné spoločnosti prinášať zákazníkovi svoje služby na vysokej úrovni, musia zbierať neustále rastúce množstvá dát z rozptýlených zdrojov. Očakávania zákazníka sú vysoké a môžu sa meniť. SAS tieto výzvy dokáže pomôcť naplniť, navyše načas a za priaznivú cenu. Výsledkom sú dáta, ktorým veríte a ktoré môžete analyzovať.