Produkty a riešenia / Poisťovníctvo

SAS riešenia pre poisťovníctvo

Poisťovne musia čeliť väčšej konkurencii ako kedykoľvek predtým, tak zo strany už existujúcej konkurencie ako aj zo strany nových subjektov. Dôsledkom toho poistné klesá a ziskovosť je nižšia, preto je potrebné prijať novú stratégiu. Poisťovne sa často navzájom spájajú a spolupracujú za účelom vytvorenia podmienok pre podnikanie vo veľkom, fúzie medzi bankami a poisťovacími spoločnosťami sú stále početnejšie.

Úlohou manažmentu je udržať pozíciu pred konkurenciou. Manažment musí byť presvedčený o tom, že ich spoločnosť ponúka dobré poistné produkty za dobrú cenu správnym ľuďom v čase, v ktorom si ich zákazníci kúpia. Riadenie vzťahov ku klientom sa stáva neustále kritickejším problémom. Je nutné zabezpečiť, aby klienti neodchádzali a aby sa čo najviac zvýšil počet klientov, ktorí zostávajú verní spoločnosti. V prípade fúzií to znamená, že nové spojené spoločnosti musia využívať vzájomné databázy klientov a spájať možnosti predaja.

Poisťovne potrebujú uvažovať nad novými spôsobmi a novými technológiami obchodu - od predajov cez telefón až po virtuálne predaje na Internete. Mnohé spoločnosti zakladajú európske a svetové riadiace centrá pre vybavovanie poistných nárokov na náhradu škody a tento trend bude pokračovať za účelom optimalizácie zdrojov. Hlavnou úlohou je zabezpečiť prosperitu v meniacom sa prostredí a vždy zaujať pozíciu pred konkurenciou. Kľúčovou stratégiou SAS je dodávanie informácií. To umožní poisťovacím spoločnostiam využiť ich obrovské množstvo informačných zdrojov z neohraničeného množstva pohľadov a objaviť nové alebo predtým nepoužívané prístupy. Veľa poisťovacích spoločností už používa systém SAS na riešenie rôznych úloh.

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Toto riešenie poskytuje analytikom spôsob ako lepšie porozumieť a predpovedať správanie sa zákazníkov, umožňuje identifikáciu najúčinnejších spôsobov na udržanie si existujúcej klientely, využitie trvalej klientely a získavanie nových klientov. Techniky zahŕňajú segmentáciu trhu a profiláciu zákazníkov.

Riadenie rizika

Je to riešenie, ktoré ponúka finančným organizáciám komplexné analýzy portfólia a modelovanie vlastností, ktoré sa môžu použiť v strategickom a taktickom rozhodovacom procese, pri operáciách a kontrole rizík, pri modelovaní rizík, vo výskume a vývoji.

Finančná konsolidácia a výkazníctvo

Toto riešenie umožňuje vedúcim finančným pracovníkom a finančným kontrolórom vypracovať finančné výkazy tak pre štatutárne ako i pre riadiace výkazníctvo. Pracovníci, ktorí nepracujú vo finančnej oblasti, budú mať výhodu pri práci s výkazmi v prostredí OLAP v CFO Vision. Toto prostredie im umožní prácu s finančnými a nefinančnými údajmi z pohľadu ich pracovného zaradenia.

EIS systémy pre ústredie a pobočky

Je to riešenie pre dodávanie informácií, ktoré umožní pracovníkom v ústredí a v pobočkách získať individualizovaný pohľad na všetky informácie o zákazníkoch, produktoch, cenách, atď. To im pomôže prijímať rýchlejšie účinnejšie rozhodnutia a tým sa podstatne skráti čas a zníži počet chýb.

Systémy pre stanovenie sadzieb a poistných škôd

Je to riešenie, ktoré umožňuje poistným matematikom analyzovať informácie o minulých poistkách a nárokoch na úhrady a informácie o konkurencii. Na základe týchto analýz vypracujú modely cenníkov, v ktorých sa vypočítajú poistné sumy tak, aby správne reflektovali riziká v poistných zmluvách. Systém pomôže identifikovať sumu peňazí, ktorá je nutná na vytvorenie rezervných fondov pre nahradenie škôd.