Produkty a riešenia / Bankovníctvo

SAS riešenia pre bankovníctvo

Odvetvie bankovníctva čelí mnohým výzvam, spôsobeným rýchlo sa meniacim trhom. Zvýšená konkurencia na domácich trhoch a zrýchlený trend zlučovania a konsolidácie, v globálnom merítku prináša príležitosti pre expanziu a tradičné hranice miznú. Rozvíjajú sa nové spôsoby poskytovania bankových služieb od telefón bankingu až po bezpečný Internet banking, vyhodnocuje sa a využíva skutočná hodnota zákazníka. To všetko prichádza v čase zvýšených nákladov a úspornejších rozpočtov, kedy chyby môžu mať osudný dopad na inštitúcie.

Banky disponujú obrovským množstvom údajov, z ktorých možno získať informácie súvisiace so všetkými hľadiskami činnosti a služieb bánk. Tieto informácie sa musia dostať k určeným ľuďom v požadovanej forme a v pravý čas. Zlyhanie v podávaní spracovaných informácií môže viesť k strate konkurenčnej výhody. Využitie meniacich a rozširujúcich sa trhov, prijatie prístupu, ktorého centrom je zákazník - to je výzva pre manažment. Koncentrácia na finančné rozpočtovníctvo, manažment a kontrolu nákladov a vyhľadávanie nových oblastí pre znižovanie nákladov (od efektívnosti informačného systému po optimalizáciu objemu peňažnej hotovosti v peňažných automatoch) sa stáva stále dôležitejšou.

Na jednej strane musia banky odvracať krízy a vyvinúť účinnú vnútornú kontrolu a informačný mechanizmus. Na druhej strane však musia využiť najlepšie príležitosti na expanziu prostredníctvom plánovania a manažmentu vývoja, vrátane výberu miesta a portfólia bankových služieb (elektronický obchod, Internet, telefónne, pobočkové, peňažné automaty).

Kľúčovou stratégiou SAS je získavanie a distribúcia informácií. To umožňuje bankám využívať svoje obrovské zdroje údajov z neobmedzeného počtu perspektív a objavovať nové, alebo predtým neznáme trendy. Tieto prístupy zahŕňajú techniky obchodného spravodajstva ako napr. on-line analytické spracovávanie (OLAP), hĺbková analýza dát (data mining), štatutárny informačný systém (EIS) a využívanie internetu. Veľa z týchto techník je už založených na solídnych základoch dátových skladov (data warehouse). Vedúce svetové banky už využívajú systém SAS®, aby zvládli celý rad dôležitých otázok.